เดือน: กุมภาพันธ์ 2016

ตัวเจาะรู ภาษาจีน

打孔机 [dǎ kǒng jī ต๋าโข่งจี] ตัวเจาะรู   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你有打孔机吗? Nǐ yǒu dǎ kǒng jī ma? หนี่ โหย่ว ต๋า โข่งจี มะ เธอมีตัวเจาะรูไหม   2.我没有打孔机. Wǒ méiyǒu dǎ kǒng jī. หว่อ เหมยโหย่ว ต๋าโข่งจี ฉันไม่มีตัวเจาะรู   3.我借你的打孔机一下. Wǒ jiè nǐ de dǎ kǒng jī yīxià. หว่อ เจี้ย หนี่เตอ ต๋าโข่งจี ฉันขอยืมตัวเจาะรูของเธอหน่อย   4.他有小打孔机. Tā yǒu xiǎo dǎ kǒng jī. […]

➸ปุ่มแชร์

กรรไกร ภาษาจีน

剪刀 [jiǎndāo เจี่ยนเตา] กรรไกร   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你的剪刀很大. Nǐ de jiǎndāo hěn dà. หนี่ เตอ เจี่ยนเตา เหิ่น ต้า กรรไกรของเธอใหญ่มาก   2.你有剪刀吗? Nǐ yǒu jiǎndāo ma? หนี โหย่ว เจี่ยน เตา มะ คุณมีกรรไกรไหม   3.我没有剪刀。 Wǒ méiyǒu jiǎndāo. หว่อ เหมย โหย่ว เจี่ยนเตา ฉันไม่มีกรรไกร   4.我借你的剪刀一下。 Wǒ jiè nǐ de jiǎndāo yīxià. หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ เจี่ยนเตา อี๋เซี่ย ฉันขอยืมกรรไกรเธอหน่อย […]

➸ปุ่มแชร์

เตาอบไมโครเวฟ ภาษาจีน

微波炉 [wēibōlú เวยโปหลู] เตาอบไมโครเวฟ   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你家有微波炉吗? Nǐ jiā yǒu wéibōlú ma? หนี่ เจีย โหย่ว เหวยโปหลู มะ บ้านคุณมีเตาอบไมโครเวฟไหม   2.我家没有微波炉。 Wǒjiā méiyǒu wéibōlú. หว่อ เจีย เหมย โหย่ว เหวยโปหลู บ้านฉันไม่มีเตาอบไมโครเวฟ   3.我喜欢三星的微波炉。 Wǒ xǐhuān sānxīng de wéibōlú. หวอ สี่ฮวน ซานซิง เตอ เหวยโปหลู ฉันชอบใช้เตาอบไมโครเวฟซัมซุง   4.你会用微波炉。 Nǐ huì yòng wéibōlú. หนี่ ฮุ่ย โย่ง เหวยโปหลู คุณใช้เตาอบไมโครเวฟเป็นไหม   5.这里有微波炉卖吗? […]

➸ปุ่มแชร์

ไมโครโฟน ภาษาจีน

麦克风 [màikèfēng ม่ายเค่อเฟิง] ไมโครโฟน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.麦克风在哪里? Màikèfēng zài nǎlǐ? ม่ายเค่อเฟิง จ้าย หนาหลี่ ไมโครโฟนอยู่ไหน   2.你有麦克风几个。 Nǐ yǒu màikèfēng jǐ gè. หนี โหย่ว ม่ายเค่อเฟิง จี่ เก้อ คุณมีไมโครโฟนกี่ตัว   3.这两个麦克风坏了。 Zhè liǎng gè màikèfēng huàile. เจ้อ เหลี่ยง เก้อ ม่ายเค่อเฟิง ไฮว่ เลอ ไมโครโฟนสองตัวนี้เสียแล้ว   4.哪里有麦克风卖? Nǎ li yǒu màikèfēng mài? หนาหลี โหย่ว ม่ายเค่อเฟิง ม่าย ที่ไหนมีไมโครโฟนขายบ้าง   5.我借你的麦克风一下。 Wǒ […]

➸ปุ่มแชร์

เครื่องทำน้ำอุ่น ภาษาจีน

热水器 [rèshuǐqì เร่อสุ่ยชี่] เครื่องทำน้ำอุ่น   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我家洗澡用的是太阳能热水器。 Wǒjiā xǐzǎo yòng de shì tàiyángnéng rèshuǐqì. หว่อ เจีย สีเจ่า โย่ง เตอ ซื่อ ไท่หยางเหนิงเร่อสุ่ยชี่ บ้านฉันอาบน้ำใช้เครื่องทำน้ำอุ่นพลังแสงอาทิตย์   2.我刚买了一台电热水器。 Wǒ ggāng mǎile yī tái diàn rèshuǐqì หว่อ กาง หม่าย เลอ อี้ไถ เร่อสุ่ยชี่ ฉันเพิ่งซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาหนึ่งเครื่อง   3.这台热水器多少钱? Zhè tái rèshuǐqì duōshǎo qián? เจ้อ ไถ เร่อ สุ่ยชี่ ตัวเส่าเฉียน เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่   4.你的热水器好用吗? Nǐ de […]

➸ปุ่มแชร์

ว่ายน้ำ ภาษาจีน

游泳 [yóuyǒng โย๋วหย่ง] ว่ายน้ำ   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我们去游泳吧。 Wǒmen qù yóuyǒng ba. หว่อเมิน ชวี่ โหยวโหย่ว ปา เราไปว่ายน้ำกันเถอะ   2.你会游泳吗? Nǐ huì yóuyǒng ma? หนี่ ฮุ่ย โหยวโหย่ง มะ คุณว่ายน้ำเป็นไหม   3.我不喜欢游泳。 Wǒ bù xǐhuān yóuyǒng. หว่อ ปู๋ สี่ฮวน โหยวโหย่ง ฉันไม่ชอบว่ายน้ำ   4.我们该去游泳了。 Wǒmen gāi qù yóuyǒngle. หว่อเมิน กาย ชวี่ โหยวโหย่ง เลอ เราไปว่ายน้ำกันได้เเล้ว   5.我昨天早晨去游泳了。 Wǒ zuótiān zǎochén […]

➸ปุ่มแชร์

ปิงปอง ภาษาจีน

乒乓球 [pīngpāngqiú พิงพังฉิว] ปิงปอง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我每天都打乒乓球。 Wǒ měitiān dou dǎ pīngpāng qiú. หว่อ เหม่ยเทียน โตว ต่า พิงพัง ฉิว ฉันเล่นปิงปองทุกวัน   2.他打乒乓球得还可以。 Tā dǎ pīngpāng qiú dé hái kěyǐ. ทา ต่า พิงพังฉิว เตอ ไห เขออี่ เขาเล่นปิงปองได้ดี   3.我不会打乒乓球。 Wǒ bù huì dǎ pīngpāng qiú. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ต่า พิงพังฉิว ฉันเล่นปิงปองไม่เป็น   4.他拿下了乒乓球比赛的第一局。 Tā ná xiàle pīngpāng […]

➸ปุ่มแชร์

บาสเกตบอล ภาษาจีน

篮球 [lánqiú หลันฉิว] บาสเกตบอล   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.中国人喜欢打篮球。 Zhōngguó rén xǐhuān dǎ lánqiú. จงกั๋วเหริน สี่ฮวน ต่า หลานฉิว คนจีนชอบเล่นบาสเกตบอล   2.你会打篮球吗? Nǐ huì dǎ lánqiú ma? หนี่ ฮุ่ย ต่า หลานฉิวมะ คุณเล่นบาสเกตบอลเป็นไหม   3.我不会打篮球。 Wǒ bù huì dǎ lánqiú. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ต่า หลานฉิว ฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เป็น   4.小时候我经常打篮球。 Xiǎoshíhòu wǒ jīngcháng dǎ lánqiú. เสี่ยวสือโฮ่ว หว่อ จิงฉาง ต้า หลานฉิว ตอนเด็กฉันมักจะเล่นบาสเกตบอลเป็รประจำ […]

➸ปุ่มแชร์

แบคมินตัน ภาษาจีน

羽毛球 [yǔmáoqiú ยวี่เหมาฉิว] แบคมินตัน   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.你会打羽毛球吗? Nǐ huì dǎ yǔmáoqiú ma? หนี่ ฮุ่ย ต๋า หยี่เหมาฉิว มะ คุณเล่นแบดมินตันเป็นไหม   2.我不会打羽毛球. Wǒ bù huì dǎ yǔmáoqiú. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ต๋า หยี่เหมาฉิว ฉันเล่นแบดมินตันไม่เป็น   3.羽毛球难打吗? Yǔmáoqiú nán dǎ ma? หยี่เหมาฉิว หนาน ต่า มะ แบดมินตันตียากไหม   4.今天有羽毛球比赛吗? Jīntiān yǒu yǔmáoqiú bǐsài ma? จินเทียน โหย่ว หยี่เหมาฉิว ปี่ซ่าย มะ […]

➸ปุ่มแชร์

สีขาว ภาษาจีน

白色 [báisè ไป๋เซ่อ] สีขาว >>ตัวอย่างประโยค<<   1.青蛙的腹面是白色的。 Qīngwā de fùmiàn shì báisè de. ชิงวา เตอ ฟู่เมี่ยน ซื่อ ไป๋เซ่อ เตอ ท้องกบเป็นสีขาว   2.妈妈喜欢穿白色衣服。 Māmā xǐhuān chuān báisè yīfú. มะหม่า สี่ฮวน ชวน ไป๋เซ่อ อีฝู แม่ชอบใส่เสื้อสีขาว   3.我们把客厅刷成了白色。 Wǒmen bǎ kètīng shuā chéng le báisè. หว่อเมิน ป่า เค่อทิง ซวา เฉิง เลอ ไป๋เซ่อ เราทาสีห้องนั่งเล่นเป็นสีขาว   4.我最喜欢的颜色是白色。 Wǒ zuì xǐhuān […]

➸ปุ่มแชร์

สีเขียว ภาษาจีน

绿色 [lǜsè ลวี่เซ่อ] สีเขียว >>ตัวอย่างประโยค<<   1.我家的护壁是绿色的。 Wǒjiā de hùbì shì lǜsè de. หว่อ เจีย เตอ ฮู่ปี้ ซื่อ ลวี่ เซ่อ เตอ ผนังบ้านฉันเป็นสีเขียว   2.那件衣服不是绿色的。 Nà jiàn yīfú bùshì lǜsè de. น่า เจี้ยน อีฝู ปู๋ซื่อ ลวี่ เซ่อ เตอ เสื้อผ้าตัวนั้นไม่ใช่สีเขียว   3.你喜欢绿色衣服吗? Nǐ xǐhuān lǜsè yīfú ma? หนี สี่ ฮวน ลวี่ เซ่อ อีฝู มะ คุณชอบเสื้อผ้าสีเขียวไหม   4.他喜欢穿绿色衣服。 Tā xǐhuān […]

➸ปุ่มแชร์

วิทยุ ภาษาจีน

收音机 [shōuyīnjī โซวอินจี] วิทยุ   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.收音机的声音很小。 Shōuyīnjī de shēngyīn hěn xiǎo. โซวอินจี เตอ เซิงอิง เหิน เสี่ยว วิทยุเสียงเบามาก   2.他打开了收音机。 Tā dǎkāi le shōuyīnjī. ทา ต่าคาย เลอ โซวอินจี เขาเปิดวิทยุแล้ว   3.请把收音机关掉。 Qǐng bǎ shōuyīnjī guān diào. ฉิง ป่า โซวอินจี กวน เตี้ยว ช่วยปิดวิทยุด้วย   4.你需要一个袖珍收音机吗? Nǐ xūyào yīgè xiùzhēn shōuyīnjī ma หนี่ ซวี เย่า อี๋เก้อ […]

➸ปุ่มแชร์

เครื่องทำกาแฟ ภาษาจีน

咖啡机 [Kāfēi jī คาเฟยจี] เครื่องทำกาแฟ   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.我发现咖啡机坏了。 Wǒ fāxiàn kāfēi jī huài le. หว่อ ฟาเซี่ยน คาเฟยจี ไฮว่ เลอ ผมพบว่าเครื่องกาแฟเสียแล้ว   2.这台咖啡机很贵。 Zhè tái kāfēi jī hěn guì. เจ้อ ไถ คาเฟยจี เหิ่น กุ้ย เครื่องทำกาแฟเครื่องนี้แพงมาก   3.这台咖啡机是哪个品牌。 Zhè tái kāfēi jī shì nǎge pǐnpái. เจ้อ ไถ คาเฟยจี ซื่อ น่าเก้อ ผิ่นไผ เครื่องทำกาแฟเครื่องนี้ยี่ห้ออะไร   4.三星的咖啡机很好用。 Sānxīng de […]

➸ปุ่มแชร์

พัดลม ภาษาจีน

电扇 [diànshàn เตี้ยนซ่าน] พัดลม >>ตัวอย่างประโยค<<   1.在老挝电扇贵吗? Zài lǎowō diànshàn guì ma? จ้าย เหล่าวอ เตี้ยนซ่าน กุ้ย มะ ที่ลาวพัดลมแพงไหม   2.这台电扇已经修好了。 Zhè tái diànshàn yǐjīng xiūhǎole. เจ้อ ไถ เตี้ยนซ่าน อี่จิง ซิว ห่าว เลอ พัดลมเครื่องนี้ซ่อมเสร็จแล้ว   3.这台电扇多少钱? Zhè tái diànshàn duōshǎo qián? เจ้อ ไถ เตี้ยน ซ่าน ตัวเส่า เฉียน พัดลมเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่   4.他家有五台电扇。 Tā jiā yǒu wǔ tái diànshàn. […]

➸ปุ่มแชร์

ทีวี ภาษาจีน

电视机 [diànshìjī เตี่ยนซื่อจี] ทีวี   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.这个电视是哪个品牌? Zhège diànshì shì nǎge pǐnpái เจ้อเก้อ เตี้ยนซื่อ ซื่อ หน่า เก้อ ผิ่นผาย ทีวีเครื่องนี้ยี่ห้ออะไร   2.这台电视机多少钱? Zhè tái diànshì jī duōshǎo qián? เจ้อ ไถ เตี้ยนซื่อจี ตัวเส่า เฉียน ทีวีเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่   3.我们新买了一台电视机。 Wǒmen xīn mǎile yī tái diànshì jī. หว่อเมิน ซิน หม่ายเลอ อี้ ไถ เตี้ยนซื่อจี พวกเราซื้อทีวีใหม่เครื่องหนึ่ง   4.这台电视机是高清的。 Zhè tái diànshì […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกมะลิ ภาษาจีน

茉莉花 [Mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.茉莉花很香. Mòlìhuā hěn xiāng. โม่ลี่ฮวา เหิ่น เซียง ดอกมะลิมีกลิ่นหอมมาก   2.茉莉花是白色. Mòlìhuā shì báisè. โม่ลี่ฮวา ซื่อ ไป๋ เซ่อ ดอกมะลิเป็นสีขาว   3.哪里有茉莉花卖. Nǎ li yǒu mòlìhuā mài. หนา หลี่ โหย่ว โม่ลี่ฮวา ม่าย ที่ที่ไหนมีดอกมะลิขาย   4.茉莉开了花。 Mòlì kāile huā. โม่ลี่ฮวา คาย เลอ ฮวา ดอกมะลิบานแล้ว   5.这种茉莉花很漂亮。 Zhè zhǒng mòlìhuā hěn piàoliang […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme