เดือน: กุมภาพันธ์ 2016

สีเขียว ภาษาจีน

绿色 [lǜsè ลวี่เซ่อ] สีเขียว >>ตัวอย่างประโยค<<   1.我家的护壁是绿色的。 Wǒjiā de hùbì shì lǜsè de. หว่อ เจีย เตอ ฮู่ปี้ ซื่อ ลวี่ เซ่อ เตอ ผนังบ้านฉันเป็นสีเขียว   2.那件衣服不是绿色的。 Nà jiàn yīfú bùshì lǜsè de. น่า เจี้ยน อีฝู ปู๋ซื่อ ลวี่ เซ่อ เตอ เสื้อผ้าตัวนั้นไม่ใช่สีเขียว   3.你喜欢绿色衣服吗? Nǐ xǐhuān lǜsè yīfú ma? หนี สี่ ฮวน ลวี่ เซ่อ อีฝู มะ คุณชอบเสื้อผ้าสีเขียวไหม   4.他喜欢穿绿色衣服。 Tā xǐhuān […]

➸ปุ่มแชร์

วิทยุ ภาษาจีน

收音机 [shōuyīnjī โซวอินจี] วิทยุ   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.收音机的声音很小。 Shōuyīnjī de shēngyīn hěn xiǎo. โซวอินจี เตอ เซิงอิง เหิน เสี่ยว วิทยุเสียงเบามาก   2.他打开了收音机。 Tā dǎkāi le shōuyīnjī. ทา ต่าคาย เลอ โซวอินจี เขาเปิดวิทยุแล้ว   3.请把收音机关掉。 Qǐng bǎ shōuyīnjī guān diào. ฉิง ป่า โซวอินจี กวน เตี้ยว ช่วยปิดวิทยุด้วย   4.你需要一个袖珍收音机吗? Nǐ xūyào yīgè xiùzhēn shōuyīnjī ma หนี่ ซวี เย่า อี๋เก้อ […]

➸ปุ่มแชร์

เครื่องทำกาแฟ ภาษาจีน

咖啡机 [Kāfēi jī คาเฟยจี] เครื่องทำกาแฟ   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.我发现咖啡机坏了。 Wǒ fāxiàn kāfēi jī huài le. หว่อ ฟาเซี่ยน คาเฟยจี ไฮว่ เลอ ผมพบว่าเครื่องกาแฟเสียแล้ว   2.这台咖啡机很贵。 Zhè tái kāfēi jī hěn guì. เจ้อ ไถ คาเฟยจี เหิ่น กุ้ย เครื่องทำกาแฟเครื่องนี้แพงมาก   3.这台咖啡机是哪个品牌。 Zhè tái kāfēi jī shì nǎge pǐnpái. เจ้อ ไถ คาเฟยจี ซื่อ น่าเก้อ ผิ่นไผ เครื่องทำกาแฟเครื่องนี้ยี่ห้ออะไร   4.三星的咖啡机很好用。 Sānxīng de […]

➸ปุ่มแชร์

พัดลม ภาษาจีน

电扇 [diànshàn เตี้ยนซ่าน] พัดลม >>ตัวอย่างประโยค<<   1.在老挝电扇贵吗? Zài lǎowō diànshàn guì ma? จ้าย เหล่าวอ เตี้ยนซ่าน กุ้ย มะ ที่ลาวพัดลมแพงไหม   2.这台电扇已经修好了。 Zhè tái diànshàn yǐjīng xiūhǎole. เจ้อ ไถ เตี้ยนซ่าน อี่จิง ซิว ห่าว เลอ พัดลมเครื่องนี้ซ่อมเสร็จแล้ว   3.这台电扇多少钱? Zhè tái diànshàn duōshǎo qián? เจ้อ ไถ เตี้ยน ซ่าน ตัวเส่า เฉียน พัดลมเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่   4.他家有五台电扇。 Tā jiā yǒu wǔ tái diànshàn. […]

➸ปุ่มแชร์

ทีวี ภาษาจีน

电视机 [diànshìjī เตี่ยนซื่อจี] ทีวี   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.这个电视是哪个品牌? Zhège diànshì shì nǎge pǐnpái เจ้อเก้อ เตี้ยนซื่อ ซื่อ หน่า เก้อ ผิ่นผาย ทีวีเครื่องนี้ยี่ห้ออะไร   2.这台电视机多少钱? Zhè tái diànshì jī duōshǎo qián? เจ้อ ไถ เตี้ยนซื่อจี ตัวเส่า เฉียน ทีวีเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่   3.我们新买了一台电视机。 Wǒmen xīn mǎile yī tái diànshì jī. หว่อเมิน ซิน หม่ายเลอ อี้ ไถ เตี้ยนซื่อจี พวกเราซื้อทีวีใหม่เครื่องหนึ่ง   4.这台电视机是高清的。 Zhè tái diànshì […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกมะลิ ภาษาจีน

茉莉花 [Mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ   >>ตัวอย่างประโยค<<   1.茉莉花很香. Mòlìhuā hěn xiāng. โม่ลี่ฮวา เหิ่น เซียง ดอกมะลิมีกลิ่นหอมมาก   2.茉莉花是白色. Mòlìhuā shì báisè. โม่ลี่ฮวา ซื่อ ไป๋ เซ่อ ดอกมะลิเป็นสีขาว   3.哪里有茉莉花卖. Nǎ li yǒu mòlìhuā mài. หนา หลี่ โหย่ว โม่ลี่ฮวา ม่าย ที่ที่ไหนมีดอกมะลิขาย   4.茉莉开了花。 Mòlì kāile huā. โม่ลี่ฮวา คาย เลอ ฮวา ดอกมะลิบานแล้ว   5.这种茉莉花很漂亮。 Zhè zhǒng mòlìhuā hěn piàoliang […]

➸ปุ่มแชร์

ดาวน์โหลด ภาษาจีน

下载 [xiàzǎi เซี่ยจ่าย] ดาวน์โหลด   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你正在下载什么? Nǐ zhèngzài xiàzài shénme? หนี่ เจิ้งจ้าย เซี่ยจ่าย เสินเมอ คุณกำลังดาวโหลดอะไร   2.两个程序可独立下载. Liǎng gè chéngxù kě dúlì xiàzài เหลี่ยงเก้อ เฉิง ซวี่ เขอ ตู๋ลี่ เซี่ยจ่าย สองโปรแกรมนี้สามมารถดาวโหลดได้ฟรี   3.请下载正版的这种软件。 Qǐng xiàzài zhèngbǎn de zhè zhǒng ruǎnjiàn. ฉิ่ง เซี่ยจ่าย เจิ้งป่าน เตอ เจ้อ จ่ง หร่วนเจี้ยน กรุณาดาวโหลดโปรแกรมนี้ในเวอร์ชั่นลิขสิทธิ์ด้วย   4.你会下载吗? Nǐ huì xiàzài ma? หนี่ […]

➸ปุ่มแชร์

ติดตั้ง ภาษาจีน

安装 [ānzhuāng อานจวน] ติดตั้ง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这个软件怎么安装? Zhègè ruǎnjiàn zěnme ānzhuāng? เจ้อเก้อ หร่วน เจิ่นเมอ อันจวง ซอฟแวร์ตัวนี้ติดตั้งยังไง   2.这种机械男安装吗? Zhè zhǒng jīxiè nán ānzhuāng ma? เจ้อ จ่ง จีเซี่ย หนาน อันจวง มะ เครื่องจักรชนิดนี้ติดตั้งยากไหม   3.我们的屋子没有安装空调。 Wǒmen de wūzi méiyǒu ānzhuāng kòngtiáo. หว่อเมิน เตอ อูจื่อ เหมยโหย่ว อันจวง คงเถียว ห้องพักของเราไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ   4.你能安装这台空调吗? Nǐ néng ānzhuāng zhè tái kòngtiáo ma? […]

➸ปุ่มแชร์

ร้านอินเตอร์เน็ต ภาษาจีน

网吧 [wǎngba หว่างปา] ร้านอินเตอร์เน็ต   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.泰国哪里都有网吧。 Tàiguó nǎlǐ dōu yǒu wǎngbā. ไท่กั๋ว หนา หลี่ โหยว หว่างปา ประเทศไทยที่ไหนมีร้านอินเตอร์เน็ต   2.附近这里有网吧吗? Fùjìn zhè li yǒu wǎngbā ma? ฟู่จิ้น เจ้อ หลี่ โหย่ว หว่างปา มะ แถวนี้มีร้านอินเตอร์เน็ตไหม   3.这里网吧一个小时多少钱? Zhèlǐ wǎngbā yīgè xiǎoshí duōshǎo qián? เจ้อหลี่ หว่างปา อี๋เก้อ เสี่ยวสือ ตัวเส่า เฉียน ร้านอินเตอร์เน็ตที่นี่ชั่วโมงกี่บาท   4.哪个网吧新开。 Nǎgè wǎngbā xīn kāi. หน่าเก้อ […]

➸ปุ่มแชร์

ซอฟต์แวร์ ภาษาจีน

软件 [ruǎnjiàn หร่วนเจี้ยน] ซอฟต์แวร์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.她编写了这个软件。 Tā biānxiěle zhège ruǎnjiàn. ทา เปียน เสี่ย เลอ เจ้อเก้อ หร่วน เจี้ยน เขาเขียนซอฟต์แวร์ตัวนี้   2.这个软件再次出了毛病。 Zhège ruǎnjiàn zàicì chūle máobìng. เจ้อเก้อ หร่วน เจี้ยน จ้าย ชื่อ ชู เลอ เหมาปิ้ง ซอฟแวร์ตัวนี้มีปัญหาอีกแล้ว   3.病毒被反病毒软件删除了。 Bìngdú bèi fǎn bìngdú ruǎnjiàn shānchúle. ปิ้งตู๋ เป้ย ฝ่าน ปิ้งตู๋ หร่วนเจี้ยน ซานฉู เลอ ไวรัสถูกโปรแกรมป้องกันไวรัสลบแล้ว   4.请下载正版的这种软件。 Qǐng xiàzài […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 512345
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme