เดือน: กุมภาพันธ์ 2016

ดาวน์โหลด ภาษาจีน

下载 [xiàzǎi เซี่ยจ่าย] ดาวน์โหลด   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你正在下载什么? Nǐ zhèngzài xiàzài shénme? หนี่ เจิ้งจ้าย เซี่ยจ่าย เสินเมอ คุณกำลังดาวโหลดอะไร   2.两个程序可独立下载. Liǎng gè chéngxù kě dúlì xiàzài เหลี่ยงเก้อ เฉิง ซวี่ เขอ ตู๋ลี่ เซี่ยจ่าย สองโปรแกรมนี้สามมารถดาวโหลดได้ฟรี   3.请下载正版的这种软件。 Qǐng xiàzài zhèngbǎn de zhè zhǒng ruǎnjiàn. ฉิ่ง เซี่ยจ่าย เจิ้งป่าน เตอ เจ้อ จ่ง หร่วนเจี้ยน กรุณาดาวโหลดโปรแกรมนี้ในเวอร์ชั่นลิขสิทธิ์ด้วย   4.你会下载吗? Nǐ huì xiàzài ma? หนี่ […]

➸ปุ่มแชร์

ติดตั้ง ภาษาจีน

安装 [ānzhuāng อานจวน] ติดตั้ง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这个软件怎么安装? Zhègè ruǎnjiàn zěnme ānzhuāng? เจ้อเก้อ หร่วน เจิ่นเมอ อันจวง ซอฟแวร์ตัวนี้ติดตั้งยังไง   2.这种机械男安装吗? Zhè zhǒng jīxiè nán ānzhuāng ma? เจ้อ จ่ง จีเซี่ย หนาน อันจวง มะ เครื่องจักรชนิดนี้ติดตั้งยากไหม   3.我们的屋子没有安装空调。 Wǒmen de wūzi méiyǒu ānzhuāng kòngtiáo. หว่อเมิน เตอ อูจื่อ เหมยโหย่ว อันจวง คงเถียว ห้องพักของเราไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ   4.你能安装这台空调吗? Nǐ néng ānzhuāng zhè tái kòngtiáo ma? […]

➸ปุ่มแชร์

ร้านอินเตอร์เน็ต ภาษาจีน

网吧 [wǎngba หว่างปา] ร้านอินเตอร์เน็ต   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.泰国哪里都有网吧。 Tàiguó nǎlǐ dōu yǒu wǎngbā. ไท่กั๋ว หนา หลี่ โหยว หว่างปา ประเทศไทยที่ไหนมีร้านอินเตอร์เน็ต   2.附近这里有网吧吗? Fùjìn zhè li yǒu wǎngbā ma? ฟู่จิ้น เจ้อ หลี่ โหย่ว หว่างปา มะ แถวนี้มีร้านอินเตอร์เน็ตไหม   3.这里网吧一个小时多少钱? Zhèlǐ wǎngbā yīgè xiǎoshí duōshǎo qián? เจ้อหลี่ หว่างปา อี๋เก้อ เสี่ยวสือ ตัวเส่า เฉียน ร้านอินเตอร์เน็ตที่นี่ชั่วโมงกี่บาท   4.哪个网吧新开。 Nǎgè wǎngbā xīn kāi. หน่าเก้อ […]

➸ปุ่มแชร์

ซอฟต์แวร์ ภาษาจีน

软件 [ruǎnjiàn หร่วนเจี้ยน] ซอฟต์แวร์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.她编写了这个软件。 Tā biānxiěle zhège ruǎnjiàn. ทา เปียน เสี่ย เลอ เจ้อเก้อ หร่วน เจี้ยน เขาเขียนซอฟต์แวร์ตัวนี้   2.这个软件再次出了毛病。 Zhège ruǎnjiàn zàicì chūle máobìng. เจ้อเก้อ หร่วน เจี้ยน จ้าย ชื่อ ชู เลอ เหมาปิ้ง ซอฟแวร์ตัวนี้มีปัญหาอีกแล้ว   3.病毒被反病毒软件删除了。 Bìngdú bèi fǎn bìngdú ruǎnjiàn shānchúle. ปิ้งตู๋ เป้ย ฝ่าน ปิ้งตู๋ หร่วนเจี้ยน ซานฉู เลอ ไวรัสถูกโปรแกรมป้องกันไวรัสลบแล้ว   4.请下载正版的这种软件。 Qǐng xiàzài […]

➸ปุ่มแชร์

แป้นพิมคีร์บอร์ด ภาษาจีน

键盘 [jiànpán เจี้ยนผาง] แป้นพิมคีร์บอร์ด >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我清理我的键盘。 Wǒ qīnglǐ wǒ de jiànpán. หว่อ ฉิงหลี่ หว่อ เตอ เจี้ยนผาน ฉันทำความสะอาดแป้นพิมพ์ของฉัน   2.你可以用键盘输入命令。 Nǐ kěyǐ yòng jiànpán shūrù mìnglìng. หนี่ เขออี่ โย่ง เจี้ยนผาน ซูรู่ มิ่งลิ่ง คุณสามารถป้อนคำสั่งโดยใช้แป้นพิมพ์   3.我想买新键盘。 Wǒ xiǎng mǎi xīn jiànpán. หวอ เสียง หม่าย ซิน เจี้ยนผาน ฉันต้องการซื้อแป้นพิมพ์ใหม่   4.这里键盘贵吗? Zhèlǐ jiànpán guì ma? เจ้อหลี่ เจี้ยน ผาน กุ้ย […]

➸ปุ่มแชร์

เกม ภาษาจีน

游戏 [yóuxì โหยวซี่] เกม   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我们一起打游戏好吗? Wǒmen yīqǐ dǎ yóuxì hǎo ma? หว่อ อี้ฉี ต่า โหยวซี่ ห่าว มะ เราเล่นเกมด้วยกันได้ไหม   2.这个游戏难打吗? Zhègè yóuxì nán dǎ ma? เจ้อเก้อ โหยวซี่ หนาน ต่า มะ เกมนี้เล่นยากมาก   3.这个人很喜欢打游戏。 Zhègè rén hěn xǐhuān dǎ yóuxì. เจ้อเก้อ เหริน เหิน สี่ฮวน ต่า โหยวซี่ คนคนนี้เชอบเล่นเกมมาก   4.你现在打什么游戏。 Nǐ xiànzài dǎ shénme yóuxì. […]

➸ปุ่มแชร์

ยกเลิก ภาษาจีน

取消 [qǔxiāo ฉู่เซียว] ยกเลิก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我想取消这个项目。 Wǒ xiǎng qǔxiāo zhègè xiàngmù. หวอ เสียง ฉู่เซียว เจ้อเก้อ เซี่ยงมู่ ผมอยากยกเลิกโครงการนี้    2.今天的约会临时取消了。 Jīntiān de yuēhuì línshí qǔxiāole. จินเทียน เตอ เยฮุ่ย หลินสือ ฉู่เซียว เลอ การประชุมในวันนี้ยกเลิกแล้ว   3.因为天气恶劣比赛取消了。 Bǐsài yīn wéi tiānqì èliè, qǔxiāole. อิงเว่ย เทียนชี่ เอ้อ เลี่ย ปี่ซ่าย ฉู่เซียว เลอ เพราะสภาพอากาศแปรปรวน จึงยกเลิกการแข่งขันแล้ว   4.他们打算取消我的国籍。 Tāmen dǎsuàn qǔxiāo wǒ de guójí. […]

➸ปุ่มแชร์

เมาส์ ภาษาจีน

鼠标 [shǔbiāo สู่เปียว] เมาส์ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你有鼠标吗? Nǐ yǒu shǔbiāo ma? หนี โหยว สู่เปียว มะ คุณมีเมาส์ไหม   2.我借你的鼠标一下。 Wǒ jiè nǐ de shǔbiāo yīxià. หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ สู่เปียว อี๋เซี่ย ฉันของยืมเมาส์ของเธอหน่อย   3.你的鼠标很贵. Nǐ de shǔbiāo hěn guì. หนี่ เตอ สู่เปียว เหิ่น กุ้ย เมาส์ของคุณแพงจังครับ   4.这里有鼠标卖吗? Zhè li yǒu shǔbiāo mài ma? เจ้อ หลี่ โหยว สู่เปียว ม่าย มะ […]

➸ปุ่มแชร์

รหัสผ่าน ภาษาจีน

密码 [mìmǎ มี่หม่า] รหัสผ่าน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你的密码是什么? Nǐ de mìmǎ shì shénme? หนี่ เตอ มี่หม่า ซื่อ เสินเมอ รหัสผ่านของคุณคืออะไร   2.我没有密码. Wǒ méiyǒu mìmǎ. หว่อ เหมย โหย่ว มี่หม่า ฉันไม่มีรหัสผ่าน   3.我记不得我的密码。 Wǒ jì bùdé wǒ de mìmǎ. หว่อ จี้ ปู้ เต๋อ หว่อ เตอ มี่หม่า ฉันจำหรัสผ่านของตัวเองไม่ได้แล้ว   4.我知道他的密码了。 Wǒ zhīdào tā de mìmǎle. หว่อ จือเต้า ทา เตอ มี่หม่า […]

➸ปุ่มแชร์

เยี่ยมไข้ ภาษาจีน

เยี่ยมไข้探病   探病 tàn bìng ท่าน ปิ้ง เยี่ยมไข้   -中症监护室在哪里? zhōng zhèng jiānhù shì zài nǎlǐ? จง เจิ้ง เจียนฮู้ ซื่อ จ้าย หนาหลี่ ห้องไอซียูอยู่ทางไหนคะ   -我是病人的朋友。 wǒ shì bìngrén de péngyǒu. หว่อ ปิ้ง เหริน เตอ เผิงโหย่ว ดิฉันเป้นเพื่อนของผู้ป่วยค่ะ   -你好点了吗? nǐ hǎo diǎnle ma? หนี หาว เตี่ยน เลอ มา คุณดีขึ้นหรือยัง   -我下周再来看你。 wǒ xià zhōu zàilái kàn […]

➸ปุ่มแชร์

ฉีดยา ภาษาจีน

ฉีดยา打针   打针 Dǎ zhēn ต่า เจิน ฉีดยา   -注射室在哪里? Zhùshè shì zài nǎlǐ? จู้เซ่อซื่อ จ้าย หนา หลี่ ห้องฉีดยาอยู่ทางไหนครับ   -我需要打几天针? Wǒ xūyào dǎ jǐ tiān zhēn? หว่อ ซวี เย่า ต๋า จี่ เทียน เจิน ผมต้องฉีดยากี่วันครับ   -你以前打过这种药吗? Nǐ yǐqián dǎguò zhè zhǒng yào ma? หนี อี่เฉียน ต่ากั้ว เจ้อ จ่ง เย่า มะ คุณเคยฉีดยาแบบนี้ไหมครับ   -你需要先做皮试。 Nǐ […]

➸ปุ่มแชร์

ซื้อยา ภาษาจีน

ซื้อยา买药   -买药 mǎi yào หม่าย เย่า ซื้อยา   -你好,我来取药。 Nǐ hǎo, wǒ lái qǔ yào. หนี ห่าว หว่อ ไหล ฉู่ เย่า สวัสดีครับ ผมมารับยา   -这些药怎么服用? Zhèxiē yào zěnme fúyòng? เจ้อ เซีย เย่า เจิ่นเมอ ฝูโย่ง ยาพวกนี้จะใช้ยังไงเหรอคะ   -这种药一天吃几次? Zhè zhǒng yào yītiān chī jǐ cì? เจ้อ จ่ง เย่า อี้เทียน ชือ จี่ ชื่อ ยาชนิดนี้กินวันละกี่ครั้งครับ   -每次吃几粒。 […]

➸ปุ่มแชร์

การวินิจฉัยโรค ภาษาจีน

การวินิจฉัยโรค诊断   -诊断 zhěnduàn เจิ่นต้วน การวินิจฉัยโรค   -请张大嘴。 Qǐng zhāngdà zuǐ. ฉิ่ง จาง ต้า จุ่ย อ้าปากกว้างหน่อยครับ   -您是咽喉发炎。 Nín shì yānhóu fāyán. หนิน ซื่อ เยียนโหว ฟาเหยียน คุณเป็นคออักเสบครับ   -你得了肠胃炎。 Nǐ déle chángwèi yán. หนี่ เตอ เลอ ฉางเว่ย เหยียน คุณเป็นโรคลำไส้อักเสบครับ   -您患了高血压。 Nín huànle gāo xiěyā. หนิน ฮ่วน เลอ เกาเสี่ยยา คุณเป็นโรคความดันสูงค่ะ   -您需要打针。 Nín xūyào dǎzhēn. […]

➸ปุ่มแชร์

อาการป่วย ภาษาจีน

อาการป่วย症状   -症状 Zhèngzhuàng เจิ้ง จ้วง อาการป่วย   -我的头很痛。 Wǒ de tóu hěn tòng. หว่อ เตอ โถว เหิ่น โท่ง ผมปวดหัวมากเลยครับ   -你感冒了吗? Nǐ gǎnmàole ma? หนี่ ก่าน เม่า เลอ มะ คุณเป็นหวัดหรือคะ   -他拉肚子了。 Tā lādùzi le. ทา ลาตู้จื่อ เลอ เขาท้องเสียครับ   -我发烧了。 Wǒ fāshāo le. หว่อ ฟาเซา เลอ ผมมีไข้ครับ   -我的头很晕。 Wǒ de tóu hěn […]

➸ปุ่มแชร์

ลงทะเบียนในโรงพยาบาล ภาษาจีน

ลงทะเบียน挂号   挂号 Guàhào กว้า ห้าว ลงทะเบียน   挂号处在哪里? Guàhào chù zài nǎlǐ? กว้า ห้าว ชู่ จ้าย หนาหลี่ ลงทะเบียนที่ไหนครับ   要排很久的对吗? Yào pái hěnjiǔ de duì ma? เย่า ไผ เหิน จิ่ว เตอ ตุ้ย มะ ต้องคอยคิวนานไหมครับ   我想找心脏科的医生。 Wǒ xiǎng zhǎo xīnzàng kē de yīshēng. หว่อ เสียง เจ่า ซินจ้าง เคอ เตอ อีเซิง ดิฉันอยากหาหมอแผนกหัวใจค่ะ   请给我一张挂号单。 Qǐng […]

➸ปุ่มแชร์

ซื้อขายกองทุน ภาษาจีน

ซื้อขายกองทุน买卖基金 你买过什么基金吗? Nǐ mǎi guò shèn me jījīn ma? หนี หม่าย กั้ว เสินเมอ จีจิน มะ คุณเคยซื้อกองทุนอะไรไหมครับ   你帮我看一下这支基金怎么样? nǐ bāng wǒ kàn yīxià zhè zhī jījīn zěnme yàng? หนี่ ปาง หว่อ ค่าน อี้เซีย เจ้อ จือ จีจิน เจิ่นเมอ ย่าง คุณช่วยผมดูหน่อยว่ากองทุนนี้เป็นอย่างไงบ้าง   泰国的基金市场怎么样? tàiguó de jījīn shìchǎng zěnme yàng? ไท่กั๋ว เตอ จีจิน ซื่อฉ่าง เจิ่นเมอ ย่าง ตลาดกองทุนเมืองไทยเป็นยังไงบ้าง   […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme