เดือน: มีนาคม 2016

บริการโทรเรียกปลุก ภาษาจีน

บริการโทรเรียกปลุก 唤醒服务 唤醒服务 Huànxǐng fúwù ฮ่วนสิ่ง ฝูอู้ บริการโทรเรียกปลุก   我明天一大早要去芭堤雅。 Wǒ míngtiān yī dà zǎo yào qù bā dī yǎ. หว่อ หมิงเทียน อี๋ต้า เจ่า เย่า ชวี่ ปาตียา พรุ่งนี้ตอนเช้าผมต้องไปพัทยา   因此我想让你们明天早上叫醒我。 Yīncǐ wǒ xiǎng ràng nǐmen míngtiān zǎoshang jiào xǐng wǒ. อินฉื่อ หวอ เสี่ยง ร่าง หนี่เมิน หมิงเทียน เจ่าซ่าง เจี้ยวสิง หว่อ ดังนั้นพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณโทรมาปลุกผมตอนเช้า   您想让我们明天早上什么时候叫醒您? Nín xiǎng ràng […]

➸ปุ่มแชร์

ภาษาจีนสำหรับเบลบอย

เบลบอย 门童 เบลบอย[mén tóng เหมินถง]门童   这是全部东西吗,先生? Zhè shì quánbù dōngxi ma, xiānshēng? เจ้อ ซื่อ ฉวนปู้ ตงซี มา เซียนเซิง ท่านครับ นี่คือสัมภาระทั้งหมดใช่ไหมครับ   这是电灯开关。 Zhè shì diàndēng kāiguān. เจ้อ ซื่อ เตี่ยนเติง คายกวาน นี่คือสวิตซ์ไฟ   这儿是壁柜。这儿是洗澡间。 Zhè’er shì bì guì. Zhè’er shì xǐzǎo jiān. เจ้อร์ ซื่อ ปี้ กุ้ย เจ้อร์ ซื่อ สีเจ่าเจียน นี่คือตู้ และนี่คือห้องอาบน้ำครับ   还有什么事吗,先生? Hái yǒu shé […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน   下周二我想订一个双人房间。 Xià zhōu èr wǒ xiǎng dìng yīgè shuāngrén fángjiān. เซี่ยโจว เอ้อ หวอ เสี่ยง ติ้ง อี๋เก้อ ซวงเหริน ฝางเจียน ฉันอยากจะจองห้องเตียงคู่สำหรับวันอังคารหน้า   两种房间的价格有什么不同? Liǎng zhǒng fángjiān de jiàgé yǒu shé me bùtóng? เหลียง จ่ง ฝางเจียน เตอ เจี้ยเก๋อ โหย่ว เสอเมอ ปู้ถง ราคาของห้องทั้งสองอย่างนี้ราคาแตกต่างกันอย่างไรคะ   一间双人房朝阳面的每晚140美元,背阴面的每晚115美元。 Yī jiàn shuāngrén fáng zhāoyáng miàn de měi wǎn 140 měiyuán, […]

➸ปุ่มแชร์

ภรรยา ภาษาจีน

妻子 [qīzi ชีจื่อ] ภรรยา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我还没有妻子. Wǒ hái méiyǒu qīzi. หว่อ ไห เหมย โหย่ว ชีจื่อ ผมยังไม่มีภรรยา   2.我爱我的妻子. Wǒ ài wǒ de qīzi. หว่อ อ้าย หว่อ เตอ ชีจื่อ ผมรักภรรยาของผม   3.他的妻子不是泰国人. Tā de qīzi bùshì tàiguó rén. ทา เตอ ชีจื่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน ภรรยาของเขาเป็นคนไทย   4.他妻子是中国人. Tā qīzi shì zhōngguó rén ทา ชีจื่อ ซื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ใหญ่ ภาษาจีน

大 [ dà ต้า] ใหญ่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.爸爸的手很大。 Bàba de shǒu hěn dà. ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น ต้า มือของพ่อใหญ่มาก   2.我要那个大大。 Wǒ yào nàgè dàdà. หว่อ เย่า น่า เก้อ ต้าต้า ฉันเอาอันใหญ่ๆ   3.我的脚比你的大。 Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de dà. หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ ต้า เท้าของฉันใหญ่กว่าของเธอ   4.我没看过这么大的西瓜。 Wǒ méi kànguò zhème dà de […]

➸ปุ่มแชร์

เล็ก ภาษาจีน

小 [ xiǎo เสี่ยว ] เล็ก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.爸爸的手很小。 Bàba de shǒu hěn xiǎo. ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น เสี่ยว มือของพ่อเล็กมาก   2.我要那个小小。 Wǒ yào nàgè xiǎo xiǎo. หว่อ เย่า น่า เก้อ เสี่ยว เสี่ยว ฉันเอาอันเล็กๆ   3.我的脚比你的小。 Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de xiǎo. หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ เสี่ยว เท้าของฉันเล็กกว่าของเธอ   4.我没看过这么小的西瓜。 Wǒ méi […]

➸ปุ่มแชร์

ผอม ภาษาจีน

瘦 [shòu โซ่ว] ผอม   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他小时候很瘦。 Tā xiǎoshíhòu hěn shòu. ทา เสี่ยวสือโฮ่ว เหิ่น โซ่ว ตอนเด็กเขาผอมมาก   2.没想到会瘦了。 Méi xiǎngdào huì shòule. เหมย เสี่ยงเต้า ฮุ่ย โซ่ว เลอ ไม่คิดว่าจะผอมได้   3.他太瘦了。 Tā tài shòule. ทา ไท่ โซ่ว เลอ เขาผอมเกินไป   4.你比他瘦。 Nǐ bǐ tā shòu หนี ปึ่ ทา โซ่ว คุณผอมกว่าเขา   5.玛丽越瘦越好看。 Mǎlì yuè shòu yuè […]

➸ปุ่มแชร์

อ้วน ภาษาจีน

胖 [pàng พ่าง] อ้วน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.她又胖又笨。 Tā yòu pàng yòu bèn. ทา โย่ว พ่าง โย่ว เปิ้น เขายิ่งอ้วนยิ่งโง่   2.他比过去胖多了。 Tā bǐ guòqù pàng duōle. ทา ปี่ กั้ว ชวี่ พ่าง ตัว เลอ เขาอ้วนกว่าในอดีต   3.他开始发胖。 Tā kāishǐ fāpàng. ทา คายสื่อ ฟาพ่าง เขาเพิ่มอ้วนแล้ว   4.玛丽太胖了上不去? Mǎlì tài pàngle shàng bù qù? หม่าลี่ ไท่ พ่าง เลอ ซ่างปู้ชวี่ หม่าลี่อ้วนเกินไปแล้ว […]

➸ปุ่มแชร์

สั้น ภาษาจีน

短 [duǎn ต่วน] สั้น   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他的黑头发很短。 Tā de hēi tóufǎ hěn duǎn. ทา เตอ เฮย โถวฟ่า เหิ่น ต่วน ผมดำของเขาสั้นมาก   2.那件衣服需要裁短。 Nà jiàn yīfú xūyào cái duǎn. น่า เจี้ยน อีฝู ซวีเย่า ฉาย ต่วน เสื้อตัวนี้ต้องตัดสั้นลง   3.绳子太短,不够用。 Shéngzi tài duǎn, bùgòu yòng. เสิงจื่อ ไท่ ต่วน ปู๋โก้ว โย่ง เชือกสั้นเกิน ไม่พอใช้   4.冬季日照时间变短。 Dōngjì rìzhào shíjiān biàn […]

➸ปุ่มแชร์

ยาว,นาน ภาษาจีน

长 [ cháng ฉาง ] ยาว,นาน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.长了20厘米。 chánggle 20 límǐ ฉาง เลอ เอ้อสือ หลีหมี่ ยาวยี่สิบเซ็นติเมตร   2.这个会议很长。 Zhège huìyì hěn cháng. เจ้อเก้อ ฮุ่ยอี้ เหิ่น ฉาง การประชุมนี้นานมาก   3.这部电影太长。 Zhè bù diànyǐng tài cháng. เจ้อ ปู้ เตี้ยน หยิ่ง ไท่ ฉาง หนังเรื่องนี้ยาวมาก   4.等待时间很长。 Děngdài shíjiān hěn cháng. เติ่งต้าย สือเจียน เหิ่น ฉาง รอเวลานานมาก   5.不会用很长时间。 Bù […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 512345
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme