เดือน: มีนาคม 2016

บริการโทรเรียกปลุก ภาษาจีน

บริการโทรเรียกปลุก 唤醒服务 唤醒服务 Huànxǐng fúwù ฮ่วนสิ่ง ฝูอู้ บริการโทรเรียกปลุก   我明天一大早要去芭堤雅。 Wǒ míngtiān yī dà zǎo yào qù bā dī yǎ. หว่อ หมิงเทียน อี๋ต้า เจ่า เย่า ชวี่ ปาตียา พรุ่งนี้ตอนเช้าผมต้องไปพัทยา   因此我想让你们明天早上叫醒我。 Yīncǐ wǒ xiǎng ràng nǐmen míngtiān zǎoshang jiào xǐng wǒ. อินฉื่อ หวอ เสี่ยง ร่าง หนี่เมิน หมิงเทียน เจ่าซ่าง เจี้ยวสิง หว่อ ดังนั้นพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณโทรมาปลุกผมตอนเช้า   您想让我们明天早上什么时候叫醒您? Nín xiǎng ràng […]

➸ปุ่มแชร์

ภาษาจีนสำหรับเบลบอย

เบลบอย 门童 เบลบอย[mén tóng เหมินถง]门童   这是全部东西吗,先生? Zhè shì quánbù dōngxi ma, xiānshēng? เจ้อ ซื่อ ฉวนปู้ ตงซี มา เซียนเซิง ท่านครับ นี่คือสัมภาระทั้งหมดใช่ไหมครับ   这是电灯开关。 Zhè shì diàndēng kāiguān. เจ้อ ซื่อ เตี่ยนเติง คายกวาน นี่คือสวิตซ์ไฟ   这儿是壁柜。这儿是洗澡间。 Zhè’er shì bì guì. Zhè’er shì xǐzǎo jiān. เจ้อร์ ซื่อ ปี้ กุ้ย เจ้อร์ ซื่อ สีเจ่าเจียน นี่คือตู้ และนี่คือห้องอาบน้ำครับ   还有什么事吗,先生? Hái yǒu shé […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน   下周二我想订一个双人房间。 Xià zhōu èr wǒ xiǎng dìng yīgè shuāngrén fángjiān. เซี่ยโจว เอ้อ หวอ เสี่ยง ติ้ง อี๋เก้อ ซวงเหริน ฝางเจียน ฉันอยากจะจองห้องเตียงคู่สำหรับวันอังคารหน้า   两种房间的价格有什么不同? Liǎng zhǒng fángjiān de jiàgé yǒu shé me bùtóng? เหลียง จ่ง ฝางเจียน เตอ เจี้ยเก๋อ โหย่ว เสอเมอ ปู้ถง ราคาของห้องทั้งสองอย่างนี้ราคาแตกต่างกันอย่างไรคะ   一间双人房朝阳面的每晚140美元,背阴面的每晚115美元。 Yī jiàn shuāngrén fáng zhāoyáng miàn de měi wǎn 140 měiyuán, […]

➸ปุ่มแชร์

ภรรยา ภาษาจีน

妻子 [qīzi ชีจื่อ] ภรรยา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我还没有妻子. Wǒ hái méiyǒu qīzi. หว่อ ไห เหมย โหย่ว ชีจื่อ ผมยังไม่มีภรรยา   2.我爱我的妻子. Wǒ ài wǒ de qīzi. หว่อ อ้าย หว่อ เตอ ชีจื่อ ผมรักภรรยาของผม   3.他的妻子不是泰国人. Tā de qīzi bùshì tàiguó rén. ทา เตอ ชีจื่อ ซื่อ ไท่กั๋ว เหริน ภรรยาของเขาเป็นคนไทย   4.他妻子是中国人. Tā qīzi shì zhōngguó rén ทา ชีจื่อ ซื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ใหญ่ ภาษาจีน

大 [ dà ต้า] ใหญ่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.爸爸的手很大。 Bàba de shǒu hěn dà. ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น ต้า มือของพ่อใหญ่มาก   2.我要那个大大。 Wǒ yào nàgè dàdà. หว่อ เย่า น่า เก้อ ต้าต้า ฉันเอาอันใหญ่ๆ   3.我的脚比你的大。 Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de dà. หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ ต้า เท้าของฉันใหญ่กว่าของเธอ   4.我没看过这么大的西瓜。 Wǒ méi kànguò zhème dà de […]

➸ปุ่มแชร์

เล็ก ภาษาจีน

小 [ xiǎo เสี่ยว ] เล็ก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.爸爸的手很小。 Bàba de shǒu hěn xiǎo. ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น เสี่ยว มือของพ่อเล็กมาก   2.我要那个小小。 Wǒ yào nàgè xiǎo xiǎo. หว่อ เย่า น่า เก้อ เสี่ยว เสี่ยว ฉันเอาอันเล็กๆ   3.我的脚比你的小。 Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de xiǎo. หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ เสี่ยว เท้าของฉันเล็กกว่าของเธอ   4.我没看过这么小的西瓜。 Wǒ méi […]

➸ปุ่มแชร์

ผอม ภาษาจีน

瘦 [shòu โซ่ว] ผอม   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他小时候很瘦。 Tā xiǎoshíhòu hěn shòu. ทา เสี่ยวสือโฮ่ว เหิ่น โซ่ว ตอนเด็กเขาผอมมาก   2.没想到会瘦了。 Méi xiǎngdào huì shòule. เหมย เสี่ยงเต้า ฮุ่ย โซ่ว เลอ ไม่คิดว่าจะผอมได้   3.他太瘦了。 Tā tài shòule. ทา ไท่ โซ่ว เลอ เขาผอมเกินไป   4.你比他瘦。 Nǐ bǐ tā shòu หนี ปึ่ ทา โซ่ว คุณผอมกว่าเขา   5.玛丽越瘦越好看。 Mǎlì yuè shòu yuè […]

➸ปุ่มแชร์

อ้วน ภาษาจีน

胖 [pàng พ่าง] อ้วน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.她又胖又笨。 Tā yòu pàng yòu bèn. ทา โย่ว พ่าง โย่ว เปิ้น เขายิ่งอ้วนยิ่งโง่   2.他比过去胖多了。 Tā bǐ guòqù pàng duōle. ทา ปี่ กั้ว ชวี่ พ่าง ตัว เลอ เขาอ้วนกว่าในอดีต   3.他开始发胖。 Tā kāishǐ fāpàng. ทา คายสื่อ ฟาพ่าง เขาเพิ่มอ้วนแล้ว   4.玛丽太胖了上不去? Mǎlì tài pàngle shàng bù qù? หม่าลี่ ไท่ พ่าง เลอ ซ่างปู้ชวี่ หม่าลี่อ้วนเกินไปแล้ว […]

➸ปุ่มแชร์

สั้น ภาษาจีน

短 [duǎn ต่วน] สั้น   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他的黑头发很短。 Tā de hēi tóufǎ hěn duǎn. ทา เตอ เฮย โถวฟ่า เหิ่น ต่วน ผมดำของเขาสั้นมาก   2.那件衣服需要裁短。 Nà jiàn yīfú xūyào cái duǎn. น่า เจี้ยน อีฝู ซวีเย่า ฉาย ต่วน เสื้อตัวนี้ต้องตัดสั้นลง   3.绳子太短,不够用。 Shéngzi tài duǎn, bùgòu yòng. เสิงจื่อ ไท่ ต่วน ปู๋โก้ว โย่ง เชือกสั้นเกิน ไม่พอใช้   4.冬季日照时间变短。 Dōngjì rìzhào shíjiān biàn […]

➸ปุ่มแชร์

ยาว,นาน ภาษาจีน

长 [ cháng ฉาง ] ยาว,นาน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.长了20厘米。 chánggle 20 límǐ ฉาง เลอ เอ้อสือ หลีหมี่ ยาวยี่สิบเซ็นติเมตร   2.这个会议很长。 Zhège huìyì hěn cháng. เจ้อเก้อ ฮุ่ยอี้ เหิ่น ฉาง การประชุมนี้นานมาก   3.这部电影太长。 Zhè bù diànyǐng tài cháng. เจ้อ ปู้ เตี้ยน หยิ่ง ไท่ ฉาง หนังเรื่องนี้ยาวมาก   4.等待时间很长。 Děngdài shíjiān hěn cháng. เติ่งต้าย สือเจียน เหิ่น ฉาง รอเวลานานมาก   5.不会用很长时间。 Bù […]

➸ปุ่มแชร์

ออก ภาษาจีน

出 [ chū ชู ] ออก >>ตัวอย่างประโยค<< 1.出了什么事? Chūle shénme shì? ชูเลอ เสินเมอ ซื่อ เกิดเรื่องอะไรขึ้น   2.电视出毛病了。 Diànshì chūmáo bìng le เตี้ยนซื่อ ชู เหมา ปิ้ง เลอ โทรทัศน์มีปัญหาแล้ว   3.他已经出去了。 Tā yǐjīng chūqù le. ทา อี่จิง ชุ ชวี่ เลอ เขาออกไปแล้ว   4.我的电脑出问题了。 Wǒ de diànnǎo chū wèntí le. หว่อ เตอ เตี้ยนเหน่า ชู เวิ่นถี เลอ คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหาแล้ว   […]

➸ปุ่มแชร์

เข้า ภาษาจีน

进 [ jìn จิ้น] เข้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他把我叫进他的办公室。 Tā bǎ wǒ jiào jìn tā de bàngōngshì. ทา ป๋า หว่อ เจี้ยว จิ้น ทา เตอ ป้างกงซื่อ เขาเรียกให้ฉันเข้าไปในออฟฟิศของเขา   2.一个女孩进了房间。 Yīgè nǚhái jìnle fángjiān อี๋ เก้อ หนี่ ไห จิ้นเลอ ฝางเจียน เด็กหญิงคนหนึ่งเข้าไปในห้องแล้ว   3.车从大路拐进一条小胡同。 Chē cóng dàlù guǎi jìn yītiáo xiǎo hútòng. เชอ ฉง ต้า ลู่ กว่าย จิ้น อี้ […]

➸ปุ่มแชร์

ไกล ภาษาจีน

远 [yuǎn เหยี่ยน] ไกล   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.两条河相距不远。 Liǎng tiáo hé xiāngjù bù yuǎn. เหลี่ยง เถียว เหอ เซียง จวี้ ปู้เหยี่ยน แม่น้ำสองสายนี้ไม่ไกลกัน   2.这个酒店离海岸很远。 Zhègè jiǔdiàn lí hǎi’àn hěn yuǎn. เจ้อเก้อ จิ่วเตี้ยน หลี ไห่อ้าน เหิน เหยี่ยน โรงแรมแห่งนี้ไกลจากชายฝั่งมาก   3.这家商店离学校远。 Zhè jiā shāngdiàn lí xuéxiào yuǎn เจ้อ เจีย ซางเตี้ยน หลี เสียเสี้ยว เหยี่ยน ร้านค้าร้านนี้ไกลจากโรงเรียนมาก   4.他的家离这儿很远。 Tā de jiā […]

➸ปุ่มแชร์

ใกล้ ภาษาจีน

近 [ jìn จิ้น] ใกล้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这两所大学离得很近。 Zhè liǎng suǒ dàxué lí dé hěn jìn. เจ้อ เหลียง สั่ว ต้าเสีย หลี เตอ เหิ่น จิ้น มหาวิทยาลัยสองแห่งนี้อยู่ใกล้กัน   2.这条路近些。 Zhè tiáo lù jìn xiē. เจ้อ เถียว ลู่ จิ้น เซีย ถนนเส้นนี้ใกล้ๆเอง   3.他一定住得很近。 Tā yīdìng zhù dé hěn jìn. ทา อี๋ติ้ง จู้ เตอ เหิ่น จิ้น เขาพักอยู่ใกล้ๆแน่นอน   4.孩子们到家时,已近午饭时间。 […]

➸ปุ่มแชร์

ผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด เรียงความภาษาจีน

我最喜欢吃的水果 ผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด 我吃好多水果,但是我最喜欢的是西瓜。 西瓜圆圆的,有一条一条的绿色花纹,像一个皮球。 破开西瓜,周围是白色的瓜皮,中间是鲜红的瓜瓤。咬一口,甜甜的,真好吃。 我好想把整个西瓜吃完,可是妈妈说,西瓜不能多吃,吃多了会拉肚子。 吃完西瓜,瓜皮要丢进垃圾桶,可不能随便乱扔,因为有人踩到上面会摔倒的。   ผลไม้ที่ฉันชอบกินที่สุด       ฉันกินผลไม้มากมาย แต่ฉันชอบกินแตงโมที่สุด แตงโมจะกลมๆ มีลายเป็นเส้นๆสีเขียว เหมือนลูกบอลยาง ผ่าแตงโม เปลือกรอบๆเป็นสีขาว ตรงกลางคือเนื้อแตงสีแดงสดกัดหนึ่งคำ หวานๆ อร่อยสุดๆ ฉันอยากจะกินแตงโมให้หมดเลย แต่แม่บอกว่า แตงโมกินเยอะไม่ได้ กินเยอะเดี๋ยวท้องเสีย กินแตงโมเสร็จ เปลือกแตงโมต้องเอาไปทิ้งถังขยะ โยนทิ้งทิ้งทั่วไปไม่ได้ เพราะว่าถ้ามีคนเหยียบโดนอาจล้มได้   >>แปลพินอินและคำอ่าน<<   我最喜欢吃的水果 Wǒ zuì xǐhuān chī de shuǐguǒ หว่อ จุ้ย สี่ฮวน ชรือ เตอ สุยกั่ว ผลไม้ที่ฉันชอบกินที่สุด   我吃好多水果, wǒ chī hǎoduō shuǐguǒ, หว่อ ชรือ […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดพิจิตร ภาษาจีน

披集府 [Pījífǔ พีจี๋ฝู่]  จังหวัดพิจิตร   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在披集府。 Wáng měilì de jiā zài Pījífǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย พีจี๋ฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดพิจิตร   2.披集府在哪里? Pījífǔ zài nǎlǐ? พีจี๋ฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดพิจิตรอยู่ที่ไหน   3.我去过披集府了。 Wǒ qùguò Pījífǔ le หว่อ ชวี่กั้ว พีจี๋ฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดพิจิตรแล้ว   4.他还没去过披集府。 Tā hái méi qùguò Pījífǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว พีจี๋ฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดพิจิตร   5.披集府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme