เดือน: มีนาคม 2016

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาษาจีน

碧差汶府 Bìchàwènfǔ ปี้ช่าเวิ่นฝู่ จังหวัดเพชรบูรณ์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在碧差汶府。 Wáng měilì de jiā zài Bìchàwènfǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย ปี้ช่าเวิ่นฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดเพชรบูรณ์   2.碧差汶府在哪里? Bìchàwènfǔ zài nǎlǐ? ปี้ช่าเวิ่นฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ไหน   3.我去过碧差汶府了。 Wǒ qùguò Bìchàwènfǔ le หว่อ ชวี่กั้ว ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว   4.他还没去过碧差汶府。 Tā hái méi qùguò Bìchàwènfǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์   5.碧差汶府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดพะเยา ภาษาจีน

帕夭府 [Pàyāofǔ พ่าเยาฝู่] จังหวัดพะเยา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在帕夭府。 Wáng měilì de jiā zài Pàyāofǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย พ่าเยาฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดพะเยา   2.帕夭府在哪里? Pàyāofǔ zài nǎlǐ? พ่าเยาฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดพะเยาอยู่ที่ไหน   3.我去过帕夭府了。 Wǒ qùguò Pàyāofǔ le หว่อ ชวี่กั้ว พ่าเยาฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดพะเยาแล้ว   4.他还没去过帕夭府。 Tā hái méi qùguò Pàyāofǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว พ่าเยาฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดพะเยา   5.帕夭府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดน่าน ภาษาจีน

難府 [Nán fǔ หนานฝู่] จังหวัดน่าน   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在難府。 Wáng měilì de jiā zài nán fǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย หนานฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดน่าน   2.難府在哪里? Nán fǔ zài nǎlǐ? หนานฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดน่านอยู่ที่ไหน   3.我去过難府了。 Wǒ qùguò nánfǔ le หว่อ ชวี่กั้ว หนานฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดน่านแล้ว   4.他还没去过難府。 Tā hái méi qùguò nán fǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดนครสวรรค์ ภาษาจีน

北欖坡府 [Běilǎnpōfǔ เป๋ยหล่านโปฝู่] จังหวัดนครสวรรค์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是北欖坡人。 Wǒ shì Běilǎnpō rén. หว่อ ซื่อ เป๋ยหล่านโป เหริน ฉันเป็นคนนครสวรรค์   2.我家在北欖坡府。 Wǒjiā zài Běilǎnpōfǔ. หว่อ เจีย จ้าย เป๋ยหล่านโปฝู่ บ้านฉันอยู่นครสวรรค์   3.你去过北欖坡府吗? Nǐ qùguò Běilǎnpōfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว เป๋ยหล่านโปฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดนครสวรรค์ไหม   4.我没去过北欖坡府。 Wǒ méi qùguò Běilǎnpōfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว เป๋ยหล่านโปฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดนครสวรรค์   5北欖坡府有河马? Běilǎnpōfǔ yǒu hémǎ? เป๋ยหล่านโปฝู่ […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ภาษาจีน

夜豐頌府 Yèfēngsòngfǔ เย่เฟิงซ่งฝู่ จังหวัดเเม่ฮ่องสอน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是夜豐頌人。 Wǒ shì Yèfēngsòng rén. หว่อ ซื่อ เย่เฟิงซ่ง เหริน ฉันเป็นคนเเม่ฮ่องสอน   2.我家在夜豐頌府 。 Wǒjiā zài Yèfēngsòngfǔ. หว่อ เจีย จ้าย เย่เฟิงซ่งฝู่ บ้านฉันอยู่เเม่ฮ่องสอน   3.你去过夜豐頌府 吗? Nǐ qùguò Yèfēngsòngfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว เย่เฟิงซ่งฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอนไหม   4.我没去过夜豐頌府 。 Wǒ méi qùguò Yèfēngsòngfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว เย่เฟิงซ่งฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอน   5.夜豐頌府 有河马? Yèfēngsòngfǔ […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดลำพูน ภาษาจีน

南奔府 [Nánbēnfǔ หนานเปินฝู่] จังหวัดลำพูน    >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是南奔人。 Wǒ shì Nán bēn rén. หว่อ ซื่อ หนานเปิน เหริน ฉันเป็นคนลำพูน    2.我家在南奔府。 Wǒjiā zài Nánbēnfǔ. หว่อ เจีย จ้าย หนานเปินฝู่ บ้านฉันอยู่ลำพูน    3.你去过南奔府吗? Nǐ qùguò Nánbēnfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว หนานเปินฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดลำพูนไหม   4.我没去过南奔府。 Wǒ méi qùguò Nánbēnfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว หนานเปินฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดลำพูน   5.南奔府有河马? Nánbēnfǔ yǒu hémǎ? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดกําเเพงเพชร ภาษาจีน

甘烹碧府 Gānpēngbìfǔ กานเพิงปี้ฝู่ จังหวัดกําเเพงเพชร >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是甘烹碧人。 Wǒ shì nán Gānpēngbì rén. หว่อ ซื่อ กานเพิงปี้ เหริน ฉันเป็นคนกําเเพงเพชร   2.我家在甘烹碧府 。 Wǒjiā zài nán bāng fǔ. หว่อ เจีย จ้าย กานเพิงปี้ฝู่ บ้านฉันอยู่กําเเพงเพชร   3.你去过甘烹碧府 吗? Nǐ qùguò Gānpēngbìfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว กานเพิงปี้ฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดกําเเพงเพชรไหม   4.我没去过甘烹碧府 。 Wǒ méi qùguò Gānpēngbìfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว กานเพิงปี้ฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดกําเเพงเพชร   […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดลำปาง ภาษาจีน

南邦府 [Nán bāng fǔ หนานปางฝู่]  จังหวัดลําปาง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是南邦人。 Wǒ shì nán bāng rén. หว่อ ซื่อ หนานปาง เหริน ฉันเป็นคนลำปาง   2.我家在南邦府。 Wǒjiā zài nán bāng fǔ. หว่อ เจีย จ้าย หนานปางฝู่ บ้านฉันอยู่ลำปาง   3.你去过南邦府吗? Nǐ qùguò nán bāng fǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว หนานปางฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดลำปางไหม   4.我没去过南邦府。 Wǒ méi qùguò nán bāng fǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกทิวลิป ภาษาจีน

郁金香 [yùjīnxiāng ยู่จินเซียง] ดอกทิวลิป   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些郁金香需修剪。 Nàxiē yùjīnxiāng xū xiūjiǎn. น่าเซีย ยู่จินเซียง ซวี ซิวเจี่ยน ดอกทิวลิปพวกนั้นต้องตัดแต่ง   2.你这里卖盒装的郁金香吗? Nǐ zhèlǐ mài hé zhuāng de yùjīnxiāng ma? หนี่ เจ้อหลี่ ม่าย เหอจวง เตอ ยู่จินเซียง มะ คุณที่นี่มีกล่องสำหรับใส่ดอกทิวลิปขายไหม   3.她每天 都买郁金香。 Tā měitiān dōu mǎi yùjīnxiāng. ทา เหม่ยเทียน โตว หม่าย ยู่จินเซียง เขาซื้อดอกทิวลิปทุกวัน   4.我生日那天,他送了郁金香给我。 Wǒ shēngrì nàtiān, tā sòngle […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกกล้วยไม้ ภาษาจีน

兰花 [ lánhuā หลันฮวา ] ดอกกล้วยไม้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些兰花需修剪。 Nàxiē lánhuā xū xiūjiǎn. น่าเซีย หลันฮวา ซวี ซิวเจี่ยน ดอกกล้วยไม้พวกนั้นต้องตัดแต่ง   2.你这里卖盒装的兰花吗? Nǐ zhèlǐ mài hé zhuāng de lánhuā ma? หนี่ เจ้อหลี่ ม่าย เหอจวง เตอ หลันฮวา มะ คุณที่นี่มีกล่องสำหรับใส่ดอกกล้วยไม้ขายไหม   3.她每天 都买兰花。 Tā měitiān dōu mǎi lánhuā. ทา เหม่ยเทียน โตว หม่าย หลันฮวา เขาซื้อดอกกล้วยไม้ทุกวัน   4.我生日那天,他送了兰花给我。 Wǒ shēngrì nàtiān, […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกกุหลาบ ภาษาจีน

玫瑰花 [méiguīhuā เหมยกุ้ยฮวา] ดอกกุหลาบ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些玫瑰花需修剪。 Nàxiē méiguī huā xū xiūjiǎn. น่าเซีย เหมยกุยฮวา ซวี ซิวเจี่ยน ดอกกุหลาบพวกนั้นต้องตัดแต่ง   2.你这里卖盒装的玫瑰花吗? Nǐ zhèlǐ mài hé zhuāng de méiguī huā ma? หนี่ เจ้อหลี่ ม่าย เหอจวง เตอ เหมยกุย ฮวา มะ คุณที่นี่มีกล่องสำหรับใส่ดอกกุหลาบขายไหม   3.她每天 都买玫瑰花。 Tā měitiān dōu mǎi méiguī huā. ทา เหม่ยเทียน โตว หม่าย เหมยกุย ฮวา เขาซื้อดอกกุหลาบทุกวัน   4.我生日那天,他送了玫瑰花给我。 Wǒ […]

➸ปุ่มแชร์

พริกหยวก ภาษาจีน

柿子椒 [shìzijiāo ซื่อจื่อเจียว] พริกหยวก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这种柿子椒不辣。 Zhè zhǒng shìzijiāo bù là. เจ้อ จ่ง ซื่อจื่อเจียว ปู๋ ล่า พริกหยวกชนิดนี้ไม่เผ็ด 2.泰国人喜欢吃柿子椒。 Tàiguó rén xǐhuān chī shìzijiāo. ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ ซื่อจื่อเจียว คนไทยชอบกินพริกหยวก 3.这里可以种柿子椒吗? Zhèlǐ kěyǐ zhòng shìzijiāo ma? เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง ซื่อจื่อเจียว มะ ที่นี่ปลูกพริกหยวกได้ไหม 4.柿子椒怎么种植? shìzijiāo zěnme zhòngzhí? ซื่อจื่อเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ พริกหยวกปลูกยังไง 5.我爸爸很喜欢吃柿子椒。 Wǒ bàba […]

➸ปุ่มแชร์

พริกไทย ภาษาจีน

胡椒 [hújiāo หูเจียว] พริกไทย   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这种胡椒不辣。 Zhè zhǒng hújiāo bù là. เจ้อ จ่ง หูเจียว ปู๋ ล่า พริกไทยชนิดนี้ไม่เผ็ด   2.泰国人喜欢吃胡椒。 Tàiguó rén xǐhuān chī hújiāo. ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ หูเจียว คนไทยชอบกินพริกไทย   3.这里可以种胡椒吗? Zhèlǐ kěyǐ zhòng hújiāo ma? เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง หูเจียว มะ ที่นี่ปลูกพริกไทยได้ไหม   4.胡椒怎么种植? hújiāo zěnme zhòngzhí? หูเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ พริกไทยปลูกยังไง […]

➸ปุ่มแชร์

พริก ภาษาจีน

辣椒 [làjiāo ล่าเจียว] พริก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这种辣椒不辣。 Zhè zhǒng làjiāo bù là. เจ้อ จ่ง ล่า เจียว ปู๋ ล่า พริกชนิดนี้ไม่เผ็ด   2.泰国人喜欢吃辣椒。 Tàiguó rén xǐhuān chī làjiāo. ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ ล่าเจียว คนไทยชอบกินพริก   3.这里可以种辣椒吗? Zhèlǐ kěyǐ zhòng làjiāo ma? เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง ล่าเจียว มะ ที่นี่ปลูกพริกได้ไหม   4.辣椒怎么种植? Làjiāo zěnme zhòngzhí? ล่าเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ พริกปลูกยังไง […]

➸ปุ่มแชร์

กะหล่ำปลี ภาษาจีน

包心菜 [bāoxīncài เปาซินช่าย] กะหล่ำปลี   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃包心菜。 Wǒ bù xǐhuān chī bāoxīncài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เปาซินช่าย ฉันไม่ชอบกินกะหล่ำปลี   2.现在市场包心菜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng bāoxīncài yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง เปาซินช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้กะหล่ำปลีตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部包心菜很好吃。 Tàiguó běibù bāoxīncài hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ เปาซินช่าย เหินห่าว ชรือ กะหล่ำปลีจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃包心菜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ผักคะน้า ภาษาจีน

芥蓝菜 [gàiláncài ก้ายหลานช่าย] ผักคะน้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃芥蓝菜。 Wǒ bù xǐhuān chī gàiláncài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ก้ายหลานช่าย ฉันไม่ชอบกินผักคะน้า   2.现在市场芥蓝菜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng gàiláncài yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ก้ายหลานช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้ผักคะน้าตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部芥蓝菜很好吃。 Tàiguó běibù gàiláncài hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ก้ายหลานช่าย เหินห่าว ชรือ ผักคะน้าจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃芥蓝菜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์
Page 2 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme