เดือน: มีนาคม 2016

แตงกวา ภาษาจีน

黄瓜 [huángguā หวงกวา] แตงกวา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃黄瓜。 Wǒ bù xǐhuān chī huángguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หวงกวา ฉันไม่ชอบกินแตงกวา   2.现在市场黄瓜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng huángguā yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง หวงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้แตงกวาตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部黄瓜很好吃。 Tàiguó běibù huángguā hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ หวงกวา เหินห่าว ชรือ แตงกวาจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃黄瓜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ฟักเขียว ภาษาจีน

冬瓜 [dōngguā ตงกวา] ฟักเขียว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃冬瓜 。 Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ตงกวา ฉันไม่ชอบกินฟักเขียว   2.现在市场冬瓜 一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng dōngguā yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ตงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้หฟักเขียวตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部冬瓜 很好吃。 Tàiguó běibù dōngguā hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ตงกวา เหินห่าว ชรือ ฟักเขียวจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃冬瓜 。 […]

➸ปุ่มแชร์

หน่อไม้ ภาษาจีน

竹笋 [zhúsǔn จู๋สุ่น] หน่อไม้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃竹笋。 Wǒ bù xǐhuān chī zhúsǔn. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ จู๋สุ่น ฉันไม่ชอบกินหน่อไม้   2.现在市场竹笋一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng zhúsǔn yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง จู๋สุ่น อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้หน่อไม้ตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部竹笋很好吃。 Tàiguó běibù zhúsǔn hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ จู๋สุ่น เหินห่าว ชรือ หน่อไม้จากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃竹笋。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ขิง ภาษาจีน

姜 [jiāng เจียง] ขิง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃姜吗? Nǐ xǐhuān chī jiāng ma? หนี สี่ฮวน ชรือ เจียง มา คุณชอบกินขิงไหม   2.我不喜欢吃姜。 Wǒ bù xǐhuān chī jiāng. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เจียง ฉันไม่ชอบกินขิง   3.你家有姜吗? Nǐ jiā yǒu jiāng ma? หนี่ เจีย โหย่ว เจียง มา บ้านเธอมีขิงไหม   4.现在姜很贵。 Xiànzài jiāng hěn guì. เซี่ยนจ้าย เจียง เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ขิงแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ผักกาดขาว ภาษาจีน

白菜 [báicài ไป๋ช่าย] ผักกาดขาว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃白菜吗? Nǐ xǐhuān chī báicài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ไป๋ช่าย มา คุณชอบกินผักกาดขาวไหม   2.我不喜欢吃白菜。 Wǒ bù xǐhuān chī báicài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ไป๋ช่าย ฉันไม่ชอบกินผักกาดขาว   3.你家有白菜吗? Nǐ jiā yǒu báicài ma? หนี่ เจีย โหย่ว ไป๋ช่าย มา บ้านเธอมีผักกาดขาวไหม   4.现在白菜很贵。 Xiànzài báicài hěn guì. เซี่ยนจ้าย ไป๋ช่าย เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ผักกาดขาวแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ถั่วฝักยาว ภาษาจีน

豆角 [dòujiǎo โต้วเจี่ยว] ถั่วฝักยาว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃豆角吗? Nǐ xǐhuān chī dòujiǎo ma? หนี สี่ฮวน ชรือ โต้วเจี่ยว มา คุณชอบกินถั่วฝักยาวไหม   2.我不喜欢吃豆角。 Wǒ bù xǐhuān chī dòujiǎo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โต้วเจี่ยว ฉันไม่ชอบกินถั่วฝักยาว   3.你家有豆角吗? Nǐ jiā yǒu dòujiǎo ma? หนี่ เจีย โหย่ว โต้วเจี่ยว มา บ้านเธอมีถั่วฝักยาวไหม   4.现在豆角很贵。 Xiànzài dòujiǎo hěn guì. เซี่ยนจ้าย โต้วเจี่ยว เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ถั่วฝักยาวแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ถั่วงอก ภาษาจีน

豆芽菜 [dòuyácài โต้วหยาช่าย] ถั่วงอก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃豆芽菜吗? Nǐ xǐhuān chī dòuyácài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ โต้วหยาช่าย มา คุณชอบกินถั่วงอกไหม   2.我不喜欢吃豆芽菜。 Wǒ bù xǐhuān chī dòuyácài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โต้วหยาช่าย ฉันไม่ชอบกินถั่วงอก   3.你家有豆芽菜吗? Nǐ jiā yǒu dòuyácài ma? หนี่ เจีย โหย่ว โต้วหยาช่าย มา บ้านเธอมีถั่วงอกไหม   4.现在豆芽菜很贵。 Xiànzài dòuyácài hěn guì. เซี่ยนจ้าย โต้วหยาช่าย เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ถั่วงอกแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

มะระ ภาษาจีน

苦瓜 [kǔguā ขู่กวา] มะระ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃苦瓜吗? Nǐ xǐhuān chī kǔguā ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ขู่กวา มา คุณชอบกินมะระไหม   2.我不喜欢吃苦瓜。 Wǒ bù xǐhuān chī kǔguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ขู่กวา ฉันไม่ชอบกินมะระ   3.你家有苦瓜吗? Nǐ jiā yǒu kǔguā ma? หนี่ เจีย โหย่ว ขู่กวา มา บ้านเธอมีมะระไหม   4.现在苦瓜很贵。 Xiànzài kǔguā hěn guì. เซี่ยนจ้าย ขู่กวา เหิ่น กุ้ย ตอนนี้มะระแพงมาก   […]

➸ปุ่มแชร์

ครูของฉัน เรียงความภาษาจีน001

我的老师ครูของฉัน           我的老师,她的名字叫汤静,她是我的班主任。她的眼睛大大的,嘴巴小小的, 鼻子高高的,个子比妈妈高一点儿,可漂亮了。她的性格活泼开朗。 我原来不敢发言,老师就鼓励我不要怕。第一次发言我的声音太小, 老师说没关系;第二次我的声音大了一点,老师说我有进步,后来我就敢发言了。          有一次,我的脚受伤了,老师给我包扎的时候我很痛想哭,老师就告诉我要勇敢, 做一个小勇士,我就没有哭,做了一个小勇士。 老师就像妈妈一样,我好爱我的老师!   ครูของฉัน           ครูของฉัน ชื่อของครูคือ ทางจิ้ง ท่านเป็นครูประจำชั้น ตาของท่านใหญ่ๆ ปากของท่านเล็กๆ จมูกโด่งๆ รูปร่างสูงว่าแม่นิดหน่อย แต่ก็น่ารักแล้ว ท่านเป็นคนมีชีวิตชีวาร่าเริง เดิมทีฉันไม่ค่อยกล้าพูด คุณครูให้กำลังใจให้ฉันไม่ต้องกลัว พูดครั้งแรกเสียงของฉันเบามาก คุณครูบอกไม่ไเป็นไร ครั้งที่สองเสียงของฉันก็ดังขึ้นหน่อย คุณครูบอกว่าฉันก้าวหน้า จากนั้นมาฉันเลยกล้าพูดแล้ว           มีครั้งหนึ่ง ขาของฉันบาดเจ็บ ตอนคุณครูช่วยฉันพันแผลฉันเจ็บจนอยากร้องไห้ คุณครูก็บอกกับฉันว่าฉันต้องมีความกล้าหาญกว่านี้ ให้เหมือนเป็นนักรบตัวน้อย ฉันจึงไม่ร้องไห้ และทำเหมือนเป็นนักรบตัวน้อย คุณครูก็เหมือนกับแม่คนหนึ่ง ฉันรักคุณครูของฉันมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ครอบครัวของฉัน บทความภาษาจีน001

我的家庭 ครอบครัวของฉัน      我有一个幸福的家。 家里大大小小的事都由妈妈负责。爸爸什么都不管。虽然无威信,但是对我和弟弟非常好。爸爸风趣幽默,总是使这个家每天晚上充满快乐。 我呢,学习成绩还算好,年年评为“三好学生”。有时在家做家务,会不服气。 弟弟有点顽皮,但是又很可爱。顽皮的时侯,满脸黑,像包公;可爱的时侯,像小兔。 “我的家庭真可爱,真可爱。”这就是我赞美我的家庭。 我的家庭很可爱,很幸福。   ครอบครัวของฉัน     ฉันมีครอบครัวที่มีความสุข ธุระเรื่องใหญ่เล็กทั้งหมดในบ้านแม่จะเป็นคนรับผิดชอบ พ่อจะไม่ยุ่งเลย ดูเหมือนพ่อจะไม่มีศักดิ์ศรีเลย แต่ท่านก็ดีกับฉันและน้องชายมาก พ่อเป็นคนอารมณ์ขัน มักจะทำให้บ้านนี้เต็มไปด้วยความสุขทุกคืน แล้วฉันล่ะ การเรียนคะแนนก็ใช้ได้ ทุกปีได้เป็นนักเรียนดีเด่น มีเวลาอยู่บ้านก้ทำงานบ้าน ไม่เบื่อเลย ส่วนน้องชายซุกซน แต่ก็น่ารักมาก เวลาซนหน้าน้องจะดำ เหมือนเปาบุ้นจิ้นเลย ตอนน่ารัก จะเหมือนกระต่ายน้อย   ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่น่ารัก น่ารักจริง นี่เป็นสิ่งที่ฉันยกย่องครอบครัวฉัน ครอบครัวของฉันน่ารักมาก มีความสุขมาก   >>แปลคำอ่านและพินอิน<< 我有一个幸福的家。 Wǒ yǒu yīgè xìngfú de jiā. หวอ โหย่ว อี๋เก้อ ซิ่งฝู เตอ เจีย ฉันมีครอบครัวที่มีความสุข   家里大大小小的事都由妈妈负责。 Jiālǐ dà dàxiǎo xiǎo […]

➸ปุ่มแชร์

ช้าง ภาษาจีน

  大象 [dà xiàng ต้าเซี่ยง] ช้าง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.中国没有大象. Zhōngguó méiyǒu dà xiàng. จงกั๋ว เหมยโหย่ว ต้า เซี่ยง ประเทศจีนไม่มีช้าง   2.泰国有大象很多. Tàiguó yǒu dà xiàng hěnduō. ไท่กั๋ว โหย่ว ต้าเซี่ยง เหิ่นตัว ประเทศไทยมีช้างจำนวนมาก   3.你看过大象吗? Nǐ kàn guo dà xiàng ma? หนี่ ค่าน กั้ว ต้า เซี่ยง มะ เธอเคยเห็นช้างไหม   4.我没看过大象. Wǒ méi kàn guo dà xiàng. หว่อ เหมย […]

➸ปุ่มแชร์

ช่างไฟฟ้า ภาษาจีน

电工 [diàngōng เตี้ยนกง] ช่างไฟฟ้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你公司有电工几个人? Nǐ gōngsī yǒu diàngōng jǐ gèrén? หนี่ กงซือ โหย่ว เตี้ยนกง จี่ เก้อเหริน บริษัทคุณมีช่างไฟกี่คน   2.我爸爸是电工. Wǒ bàba shì diàngōng. หว่อ ป้าป่า ซื่อ เตี้ยนกง พ่อของผมเป็นช่างไฟ   3.那时,我还是一家工厂的电工。 Nà shí, wǒ háishì yījiā gōngchǎng de diàngōng. น่าสือ, หว่อ ไห ซื่อ อี้เจีย กงซือ เตอ เตี้ยนกง ตอนนั้น ผมเป็นช่างไฟของบริษัทแห่งหนึ่ง   4.现在电工在哪里? Xiànzài diàngōng […]

➸ปุ่มแชร์

ทนายความ ภาษาจีน

律师 [lǜshī ลวี่ ซือ] ทนายความ   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我弟弟是律师。 Wǒ dìdì shì lǜshī. หว่อ ตี้ติ ซื่อ ลวี่ซือ น้องชายฉันเป็นทนายความ   2.我也是一名律师。 Wǒ yěshì yī míng lǜshī. หวอ เหย่ ซื่อ อี้หมิง ลวี่ซือ ฉันเป็นทนายความ   3.我想见我的律师。 Wǒ xiǎngjiàn wǒ de lǜshī. หวอ เสี่ยง เจี้ยน หว่อ เตอ ลวี่ซือ ฉันอยากพบทนายความของฉัน   4.他父亲是位政府律师。 Tā fùqīn shì wèi zhèngfǔ lǜshī. ทา ฟู่ซิน ซื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ลูกแม็ก ภาษาจีน

订书针 [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก   >>ตัวอย่างประโยค<< 我没有订书针了。 Wǒ méiyǒu dìng shū zhēnle หว่อ เหมย โหย่ว ติ้งซูเจิน ฉันไม่มีลูกแม็ก   你问他一下 他有没有订书针? Nǐ wèn tā yīxià tā yǒu méiyǒu dìng shū zhēn? หนี่ เวิ่น ทา อี๋เซี่ย ทา โหย่ว เหมย โหย่ว ติ้งซูเจิน เธอถามเขาหน่อยซิ ว่าเขามีลูกแม็กไหม   这里没有订书针卖. Zhèlǐ méiyǒu dìng shū zhēn mài. เจ้อ หลี่ เหมย โหย่ว […]

➸ปุ่มแชร์

เทปใส ภาษาจีน

透明胶带 [tòumíng jiāodài] โท่วหมิงเจียวไต้ เทปใส   *** ชื่อเต็มคือ透明胶带 แต่เราสามารถใช้แค่胶带ได้ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我借你的透明胶带一下。 Wǒ jiè nǐ de tòumíng jiāodài yīxià. หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ โท่วหมิง เจียวไต้ อี๋เซี่ย ฉันขอยืมเทปใสเธอหน่อย   2.你有透明胶带吗? Nǐ yǒu tòumíng jiāodài ma? หนี่ โหย่ว โท่วหมิงเจียวไต้ มะ คุณมีเทปใสไหม   3.透明胶带在哪里? Tòumíng jiāodài zài nǎlǐ? โท่ว หมิง เจียวไต้ จ้าย หนา หลี่ เทปใสอยู่ตรงไหน   4.透明胶带在下面。 Tòumíng jiāodài […]

➸ปุ่มแชร์

แฟกซ์ ภาษาจีน

传真 [chuánzhēn ฉวนเจิน] แฟกซ์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你会用传真马? Nǐ huì yòng chuánzhēn mǎ? หนี่ ฮุ่ย โย่ง ฉวนเจิน มะ คุณใช้แฟกซ์เป็นไหม   2.我会用传真. Wǒ huì yòng chuánzhēn. หว่อ ฮุ่ย โย่ง ฉวนเจิน ฉันใช้แฟกซ์เป็น   3.我不会用传真. Wǒ bù huì yòng chuánzhēn. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย โย่ง ฉวนเจิน ฉันใช้แฟกซ์ไม่เป็น   4.传真在哪里? Chuánzhēn zài nǎlǐ? ฉวนเจิน จ้าย หนาหลี่ แฟกซ์อยู่ตรงไหน   5.你帮我看一下 传真没工作. Nǐ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 3 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme