เดือน: มีนาคม 2016

กะหล่ำปลี ภาษาจีน

包心菜 [bāoxīncài เปาซินช่าย] กะหล่ำปลี   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃包心菜。 Wǒ bù xǐhuān chī bāoxīncài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เปาซินช่าย ฉันไม่ชอบกินกะหล่ำปลี   2.现在市场包心菜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng bāoxīncài yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง เปาซินช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้กะหล่ำปลีตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部包心菜很好吃。 Tàiguó běibù bāoxīncài hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ เปาซินช่าย เหินห่าว ชรือ กะหล่ำปลีจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃包心菜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ผักคะน้า ภาษาจีน

芥蓝菜 [gàiláncài ก้ายหลานช่าย] ผักคะน้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃芥蓝菜。 Wǒ bù xǐhuān chī gàiláncài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ก้ายหลานช่าย ฉันไม่ชอบกินผักคะน้า   2.现在市场芥蓝菜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng gàiláncài yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ก้ายหลานช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้ผักคะน้าตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部芥蓝菜很好吃。 Tàiguó běibù gàiláncài hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ก้ายหลานช่าย เหินห่าว ชรือ ผักคะน้าจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃芥蓝菜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

แตงกวา ภาษาจีน

黄瓜 [huángguā หวงกวา] แตงกวา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃黄瓜。 Wǒ bù xǐhuān chī huángguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หวงกวา ฉันไม่ชอบกินแตงกวา   2.现在市场黄瓜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng huángguā yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง หวงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้แตงกวาตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部黄瓜很好吃。 Tàiguó běibù huángguā hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ หวงกวา เหินห่าว ชรือ แตงกวาจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃黄瓜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ฟักเขียว ภาษาจีน

冬瓜 [dōngguā ตงกวา] ฟักเขียว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃冬瓜 。 Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ตงกวา ฉันไม่ชอบกินฟักเขียว   2.现在市场冬瓜 一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng dōngguā yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ตงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้หฟักเขียวตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部冬瓜 很好吃。 Tàiguó běibù dōngguā hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ตงกวา เหินห่าว ชรือ ฟักเขียวจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃冬瓜 。 […]

➸ปุ่มแชร์

หน่อไม้ ภาษาจีน

竹笋 [zhúsǔn จู๋สุ่น] หน่อไม้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃竹笋。 Wǒ bù xǐhuān chī zhúsǔn. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ จู๋สุ่น ฉันไม่ชอบกินหน่อไม้   2.现在市场竹笋一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng zhúsǔn yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง จู๋สุ่น อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้หน่อไม้ตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部竹笋很好吃。 Tàiguó běibù zhúsǔn hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ จู๋สุ่น เหินห่าว ชรือ หน่อไม้จากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃竹笋。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ขิง ภาษาจีน

姜 [jiāng เจียง] ขิง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃姜吗? Nǐ xǐhuān chī jiāng ma? หนี สี่ฮวน ชรือ เจียง มา คุณชอบกินขิงไหม   2.我不喜欢吃姜。 Wǒ bù xǐhuān chī jiāng. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เจียง ฉันไม่ชอบกินขิง   3.你家有姜吗? Nǐ jiā yǒu jiāng ma? หนี่ เจีย โหย่ว เจียง มา บ้านเธอมีขิงไหม   4.现在姜很贵。 Xiànzài jiāng hěn guì. เซี่ยนจ้าย เจียง เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ขิงแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ผักกาดขาว ภาษาจีน

白菜 [báicài ไป๋ช่าย] ผักกาดขาว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃白菜吗? Nǐ xǐhuān chī báicài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ไป๋ช่าย มา คุณชอบกินผักกาดขาวไหม   2.我不喜欢吃白菜。 Wǒ bù xǐhuān chī báicài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ไป๋ช่าย ฉันไม่ชอบกินผักกาดขาว   3.你家有白菜吗? Nǐ jiā yǒu báicài ma? หนี่ เจีย โหย่ว ไป๋ช่าย มา บ้านเธอมีผักกาดขาวไหม   4.现在白菜很贵。 Xiànzài báicài hěn guì. เซี่ยนจ้าย ไป๋ช่าย เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ผักกาดขาวแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ถั่วฝักยาว ภาษาจีน

豆角 [dòujiǎo โต้วเจี่ยว] ถั่วฝักยาว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃豆角吗? Nǐ xǐhuān chī dòujiǎo ma? หนี สี่ฮวน ชรือ โต้วเจี่ยว มา คุณชอบกินถั่วฝักยาวไหม   2.我不喜欢吃豆角。 Wǒ bù xǐhuān chī dòujiǎo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โต้วเจี่ยว ฉันไม่ชอบกินถั่วฝักยาว   3.你家有豆角吗? Nǐ jiā yǒu dòujiǎo ma? หนี่ เจีย โหย่ว โต้วเจี่ยว มา บ้านเธอมีถั่วฝักยาวไหม   4.现在豆角很贵。 Xiànzài dòujiǎo hěn guì. เซี่ยนจ้าย โต้วเจี่ยว เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ถั่วฝักยาวแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ถั่วงอก ภาษาจีน

豆芽菜 [dòuyácài โต้วหยาช่าย] ถั่วงอก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃豆芽菜吗? Nǐ xǐhuān chī dòuyácài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ โต้วหยาช่าย มา คุณชอบกินถั่วงอกไหม   2.我不喜欢吃豆芽菜。 Wǒ bù xǐhuān chī dòuyácài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โต้วหยาช่าย ฉันไม่ชอบกินถั่วงอก   3.你家有豆芽菜吗? Nǐ jiā yǒu dòuyácài ma? หนี่ เจีย โหย่ว โต้วหยาช่าย มา บ้านเธอมีถั่วงอกไหม   4.现在豆芽菜很贵。 Xiànzài dòuyácài hěn guì. เซี่ยนจ้าย โต้วหยาช่าย เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ถั่วงอกแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

มะระ ภาษาจีน

苦瓜 [kǔguā ขู่กวา] มะระ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃苦瓜吗? Nǐ xǐhuān chī kǔguā ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ขู่กวา มา คุณชอบกินมะระไหม   2.我不喜欢吃苦瓜。 Wǒ bù xǐhuān chī kǔguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ขู่กวา ฉันไม่ชอบกินมะระ   3.你家有苦瓜吗? Nǐ jiā yǒu kǔguā ma? หนี่ เจีย โหย่ว ขู่กวา มา บ้านเธอมีมะระไหม   4.现在苦瓜很贵。 Xiànzài kǔguā hěn guì. เซี่ยนจ้าย ขู่กวา เหิ่น กุ้ย ตอนนี้มะระแพงมาก   […]

➸ปุ่มแชร์
Page 4 of 512345
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme