หมวดหมู่: พูดภาษาจีนเบื้องต้น

การเห็นด้วย ภาษาจีน ชุดที่2

         เห็นด้วย同意   你同意吗? Nǐ tóngyì ma? หนี่ ถงอี้ มะ คุณเห็นด้วยไหม   有谁不同意吗? yǒu shuí bù tóngyì ma? โหย่ว เสย ปู้ถงอี้ มะ มีใครไม่เห็นด้วยไหม   我同意。 wǒ tóngyì. หว่อ ถงอี้ ฉันเห็นด้วย   我同意你的看法。 wǒ tóngyì nǐ de kànfǎ. หว่อ ถงอี้ หนี่ เตอ ค่านฝ่า ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ   我同意这个方法。 wǒ tóngyì zhègè fāngfǎ. หว่อ ถงอี้ เจ้อเก้อ […]

➸ปุ่มแชร์

การไม่เห็นด้วย ภาษาจีน

        การไม่เห็นด้วย反对   你不同意吗? Nǐ bù tóngyì ma? หนี่ ปู้ ถงอี้ มะ คุรไม่เห็นด้วยหรือคะ   我认为不对。 wǒ rènwéi bùduì. หว่อ เริ่น เหวย ปู๋ตุ้ย ฉันคิดว่าไม่ถูกค่ะ   我不同意 。 wǒ bù tóngyì. หว่อ ปู้ ถงอี้ ฉันไม่เห็นด้วยค่ะ   我认为这个方法没有用。 wǒ rènwéi zhègè fāngfǎ méiyǒu yòng. หว่อ เริ่น เหวย เจ้อเก้อ ฟางฝ่า เหมยโหย่ว โย่ง ฉันคิดว่าวิธีนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะ   我不赞成你的看法。 wǒ […]

➸ปุ่มแชร์

เสียใจ ภาษาจีน

       เสียใจ伤心   她哭了。 Tā kūle. ทา คู เลอ เขาร้องไห้แล้ว   他流泪了。 tā liúlèile. ทา หลิว เล่ย เลอ น้ำตาเขาไหลแล้ว   真让人难过。 zhēn ràng rén nánguò เจิน ร่าง เหริน นาน กั้ว น่าเศร้าใจจังเลย   她哭个不停。 tā kū gè bù tíng ทา คู เก้อ ปู้ ถิง เขาร้องไห้ไม่หยุด   看他样子很伤心。 kàn tā yàngzi hěn shāngxīn ค่าน ทา […]

➸ปุ่มแชร์

แสดงความชอบ ภาษาจีน

          ชอบ喜欢   我喜欢你。 Wǒ xǐhuān nǐ. หวอ สี่ฮวน หนี่ ผมชอบคุณ   你喜欢哪个? nǐ xǐhuān nǎge? หนี สี่ฮวน หน่า เก้อ คุณชอบอันไหนครับ   我喜欢喝咖啡。 wǒ xǐhuān hē kāfēi. หวอ สี่ฮวน เฮอ คาเฟย ฉันชอบดื่มกาแฟ   我很喜欢游泳。 หว่อ สี่ฮวน โหยวโหย่ง wǒ hěn xǐhuān yóuyǒng. ฉันชอบว่ายน้ำมาก   我更喜欢绿色。 wǒ gèng xǐhuān lǜsè. หว่อ เกิ้ง สี่ฮวน […]

➸ปุ่มแชร์

ความเกลียด ภาษาจีน

          เกลียด讨厌   我讨厌你。 Wǒ tǎoyàn nǐ. หวอ เถ่าเยี่ยน หนี่ ฉันเกลียดคุณ   你讨厌我吗? nǐ tǎoyàn wǒ ma? หนี เท่า เยี่ยน หว่อ มะ คุณเกลียดฉันเหรอ   我不喜欢你。 wǒ bù xǐhuān nǐ. หว่อ ปู้ สี่ฮวน หนี่ ฉันไม่ชอบคุณเลย   我很讨厌红色。 wǒ hěn tǎoyàn hóngsè. หวอ่ เหิน เ่ถ่าเยี่ยน หงเซ่อ ฉันเกลียดสีแดงมาก   我讨厌这种事情。 wǒ tǎoyàn zhè zhǒng […]

➸ปุ่มแชร์

กังวล ภาษาจีน

      กังวล担心   你怎么了 ? Nǐ zěnme le หนี่ เจิ่น เมอ เลอ คุณเป็นอะไรหรือ   发生了 什么 事 ? fā shēng le shénme shì? ฟาเซิง เลอ เสินเมอ ซื่อ เกิดอะไรขึ้น   我很担心呀 。 wǒ hěn dānxīn ya หว่อ เหิ่น ตานซิน ยา ฉันกังวลมาก   我不 放心 。 wǒ bù fàngxīn. หว่อ ปู๋ ฟ่างซิน ฉันไม่วางใจเลย   我不确定他会不会来 […]

➸ปุ่มแชร์

แสดงความดีใจ ภาษาจีน

         ดีใจ高兴   我很高兴 。 Wǒ hěn gāoxìng. หวอ เหิ่น เกา ซิ่ง ฉันดีใจมาก   我高兴的要死。 wǒ gāoxìng de yāo sǐ. หว่อ เกาซิ่ง เตอ เย่า สื่อ ฉันดีใจแทบตาย   我也为你高兴。 wǒ yě wéi nǐ gāoxìng. หวอ เหย่ เหวย หนี่ เกาซิ่ง ฉันดีใจกับคุณด้วย   我很高兴能跟你合作。 wǒ hěn gāoxìng néng gēn nǐ hézuò. หวอ เหิ่น เกาซิ่ง เหนิงเกิน […]

➸ปุ่มแชร์

การตำหนิ ภาษาจีน

            การตำหนิ责备   这都是你的错 。 Zhè dōu shì nǐ de cuò. เจ้อ โตว ซื่อ หนี่ เตอ ชั่ว นี่เป็นความผิดของคุณทั้งหมด   你怎么能这么做? nǐ zěnme néng zhème zuò? หนี เจิ่นเมอ เหนิง เจ้อเมอ จั้ว คุณทำอย่างนี้ได้ยังไง   你搞得我很麻烦。 nǐ gǎo dé wǒ hěn máfan. หนี เก่า เต๋อ หว่อ เหิ่น หมาฝ่าน คุณทำให้ฉันลำบาก   你没有责任感的吗? nǐ méiyǒu […]

➸ปุ่มแชร์

การขอร้อง ภาษาจีน

      การขอร้อง请求   能给我看一下吗? Néng gěi wǒ kàn yīxià ma? เหนิง เก๋ย หว่อ ค่าน อี๋เซี่ย มะ ขอดูหน่อยได้ไหมครับ   能借我一下你的手机吗? néng jiè wǒ yīxià nǐ de shǒujī ma? เหนิง เจี้ย หว่อ อี๋เซี่ย หนี่ เตอ โส่วจี มะ ขอยืมมือถือหน่อยได้ไหม   能给我你的名片吗? néng gěi wǒ nǐ de míngpiàn ma? เหนิง เก๋ย หว่อ หนี่ เตอ มหิงเพี่ยน มะ ขอนามบัตรของคุณได้ไหมคะ […]

➸ปุ่มแชร์

โกรธ ภาษาจีน

          โกรธ生气   我很生气。 Wǒ hěn shēngqì. หวอ เหิ่น เซิงชี่ ฉันโกรธมาก   我怎么可能不生气? wǒ zěnme kěnéng bù shēngqì? หวอ เจิ่นเมอ เขิ่นติ้ง ปู้ เซิงชี่ จะให้ฉันไม่โกรธได้ไง   他一定会生气的。 tā yīdìng huì shēngqì de. ทา อี๋ติ้ง ฮุ่ย เซิงชี่ เตอ เขาจะโกรธแน่   我很生他的气。 wǒ hěn shēng tā de qì. หวอ เหิ่น เซิง ทา เตอ ชี่ […]

➸ปุ่มแชร์

อิจฉา ภาษาจีน

        อิจฉา羡慕   我很羡慕你。 Wǒ hěn xiànmù nǐ. หวอ เหิ่น เซี่ยน มู่ หนี่ ผมอิจฉาคุณมาก   你为什么羡慕我们? nǐ wèishéme xiànmù wǒmen? หนี่ เว่ย เสินเมอ เซี่ยนมู่ หว่อเมิน ทำไมคุณอิจฉาเรา   我很羡慕她有那么好的工作。 wǒ hěn xiànmù tā yǒu nàme hǎo de gōngzuò. หวอ เหิ่น เซี่ยนมู่ ทา โหย่ว น่าเมอ ห่าว เตอ กงจั้ว ฉันอิจฉาเขาที่มีงานดีมาก   你最羡慕你的哪个朋友? nǐ zuì xiànmù […]

➸ปุ่มแชร์

ให้กำลังใจ ภาษาจีน

      กำลังใจ鼓励   加油! Jiā yóu! เจีย โหยว สู้ๆ   我为你打气! Wǒ wèi nǐ dǎqì! หว่อ เหวย หนี ต่าชี่ ผมให้กำลังใจคุณนะ   你已经做得很好了。 nǐ yǐjīng zuò dé hěn hǎole. หนี อี่จิง จั้ว เตอ เหิน ห่าว คุณทำได้ดีอยู่แล้ว   你做的很好。 nǐ zuò de hěn hǎo. หนี่ จั้ว เตอ เหิน ห่าว คุณทำได้ดีมากครับ   你要对自己有信心。 nǐ yào duì […]

➸ปุ่มแชร์

การเห็นด้วย ภาษาจีน

       การแสดงความเห็นด้วย   1.好吧 Hǎo ba ห่าวปา โอเค   2.行 Xíng สิง ได้   3.可以 Kěyǐ เขออี่ ได้   4.对 Duì ตุ้ย ใช่,ถูกต้อง   5.没错 Méicuò เหมยชั่ว ไม่เลว   6.好主意 Hǎo zhǔyì หาวจู่อี้ ความคิดดี   7.有道理 Yǒu dàolǐ โหย่วเต้าหลี่ มีเหตุผล   8.我同意 Wǒ tóngyì หว่อทงอี้ ฉันเห็นด้วย   9.听你的 Tīng nǐ de ทิงหนี่เตอ แล้วแต่คุณ […]

➸ปุ่มแชร์

การขอบคุณในภาษาจีน

       การขอบคุณ   1.谢谢 Xièxiè เซี่ยเซี่ย ขอบคุณ   2.多谢 Duōxiè ตัวเซี่ย ขอบคุณมาก   3.太感谢你 Tài gǎnxiè nǐle ไท่ ก่าน เซี่ย หนี่ ขอบพระคุณมากๆ   4.谢谢你的帮助 Xièxiè nǐ de bāngzhù เซี่ยเซี่ย หนี่ เตอ ปาง จู้ ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ   5.麻烦您了 Máfan nínle หมา ฝ่าน หนิน เลอ รบกวนคุณแล้ว   6.辛苦你了 Xīnkǔ nǐle ซิน ขุ่ หนีเลอ ลำบากคุณแล้ว   7.我很感谢 […]

➸ปุ่มแชร์

การกล่าวลาในภาษาจีน

    การกล่าวลาในภาษาจีน   1.再见 Zàijiàn จ้าย เจี้ยน พบกันใหม่   2.明天见. Míngtiān jiàn. หมิงเทียนเจี้ยน พรุ่งนี้เจอกัน   3.回头见. Huítóu jiàn. หุยโถวเจี้ยน แล้วพบกันใหม่   4.有空长联系. Yǒu kòng cháng liánxì. โหย่วโค่งฉางเหลียนซี่ มีเวลาเจอกันใหม่นะ   5.对不起,我先走了. Duìbùqǐ, wǒ xiān zǒuliǎo. ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเซียนโจ่วเลอ ขอโทษนะ ฉันต้องไปก่อนแล้ว   6.你多保重. Nǐ duō bǎozhòng. หนี่ ตัว ป่าว จ้ง ดูแลตัวเองให้ดีๆนะ   7.一路平安 Yīlù píng’ān อี๋ลู่ผิงอาน เดินทางโดยสวัสดิภาพ […]

➸ปุ่มแชร์

การขอโทษ ภาษาจีน

        การขอโทษ   1.对不起(โดยทั่วไปจะใช้ตัวนี้) Duìbùqǐ ตุ้ยปู้ฉี่ ขอโทษค่ะ/ครับ   2.请原谅 Qǐng yuánliàng ฉิ่ง เหยียนเลี่ยง ประทานโทษค่ะ/ครับ   3.不好意思 Bù hǎoyìsi ปู้ห่าวอี้ซือ ขอโทษค่ะ/ครับ   4.真不好意思 Zhēn bù hǎoyìsi เจิน ปู้ ห่าว อี้ ซือ ต้องขอโทษจริงๆ   5.打扰了 Dǎrǎole ต่า หร่าว เลอ ต้องรบกวนแล้ว   6. 真抱歉(สุภาพมาก) Zhēn bàoqiàn เจิน ป้าว เชี่ยน ขออภัยค่ะ/ครับ        การตอบรับ   […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme