หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

จระเข้ ภาษาจีน

鳄鱼 [èyú เอ้อหยีร์] จระเข้ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他喜欢用鳄鱼厂品。 Tā xǐhuān yòng èyú chǎng pǐni. ทา สี่ฮวน โย่ง เอ้อหยี ฉางผิ่น เขาชอบใช้ผลิตภัณจากจระเข้   2.中国没有鳄鱼。 Zhōngguó méiyǒu èyú. จงกั๋ว เหมย โหย่ว เอ้อหยี ประเทศจีนไม่ไมีจระเข้   3.你吃过鳄鱼肉吗? Nǐ chīguò èyú ròu ma? หนี่ ชือ กั้ว เอ้อหยี โร่ว มะ คุณเคยกินเนื้อจระเข้ไหม   4.你看过鳄鱼吗? Nǐ kànguò èyú ma? หนี่ ค่านกั้ว เอ้อหยี มะ คุณเคยเห็นจระเข้ไหม   5.鳄鱼肉很好吃。 […]

➸ปุ่มแชร์

เสือ ภาษาจีน

老虎 { lǎohǔ เหลาสู่ } เสือ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在泰国有老虎很少了。 Xiànzài tàiguó yǒu lǎohǔ hěn shǎole. เซี่ยนจ้าย ไท่กั๋ว โหย่ว เหลาหู่ เหิน เส่า ตอนนี้ประเทศไทยมีเสือน้อยลง   2.我看过老虎了。 Wǒ kànguò lǎohǔle. หว่อ ค่าน กั้ว เหลาหู่ ฉันเคยเห็นเสือแล้ว   3.去年老虎的数量增长了三倍。 Qùnián lǎohǔ de shùliàng zēngzhǎngle sān bèi. ชวี่ เหนียน เหลาหู่ เตอ ซู่เลี่ยง เจิงเจีย จ่าง เลอ ซานเป้ย ปีที่แล้วจำนวนเสือเพิ่มขึ้นสามเท่า   4.现在泰国有老虎大概几只。 Xiànzài tàiguó yǒu […]

➸ปุ่มแชร์

น้อยหน่า ภาษาจีน

番荔枝 [fānlìzhī ฟานลี่จื่อ] น้อยหน่า >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这里市场有番荔枝吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu fānlìzhī ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว ฟานลี่จือ มะ ตลาดที่นี่มีน้อยหน่าไหม   2.现在番荔枝很贵。 Xiànzài fānlìzhī hěn guì. เซี่ยนจ้าย ฟานลี่จือ เหิ่นกุ้ย ตอนนี้น้อยหน่าแพงมาก   3.番荔枝是什么果? Fānlìzhī shì shénme guǒ? ฟานลี่จือ ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว น้อยหน่าคือผลไม้อะไร   4.你吃过番荔枝吗? Nǐ chīguò fānlìzhī ma? หนี่ ชือ กั้ว ฟานลี่จือ มะ คุณเคยกินน้อยหน่าไหม   5.我要番荔枝五公斤。 Wǒ yào fānlìzhī […]

➸ปุ่มแชร์

ลูกพลับ ภาษาจีน

柿子 [shìzi ซื่อจื่อ] ลูกพลับ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这里市场有柿子吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu shìzi ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว ซื่อจื่อ มะ ตลาดที่นี่มีลูกพลับไหม   2.我不喜欢吃柿子。 Wǒ bù xǐhuān chī shìzi. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ ซื่อจื่อ ฉันไม่ชอบกินลูกพลับ   3.你要柿子几公斤? Nǐ yào shìzi jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า ซื่อจื่อ จี่ กงจิน คุรเอาลูกพลับกี่กิโล   4.柿子是什么果? Shìzi shì shénme guǒ? ซื่อจื่อ ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว ลูกพลับคือผลไม้อะไร   […]

➸ปุ่มแชร์

มะเฟือง ภาษาจีน

杨桃 [yángtáo หยางเถา] มะเฟือง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.超市里的杨桃都不新鲜了。 Chāoshì lǐ de yángtáo dōu bù xīnxiānle เชาซื่อ หลี่ เตอ หยางเถา โตว ปู้ ซินเซียน เลอ มะเฟืองในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สดแล้ว   2.中国有杨桃吗? Zhōngguó yǒu yángtáo ma? จงกั๋ว โหย่ว หยางเถา มะ เมืองจีนมีมะเฟืองไหม   3.这里市场有杨桃吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu yángtáo ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว หยางเถามะ ตลาดที่นี่มีมะเฟืองไหม   4.我不喜欢吃杨桃。 Wǒ bù xǐhuān chī yángtáo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน […]

➸ปุ่มแชร์

เชอร์รี่ ภาษาจีน

樱桃 [yīngtáo อิงเถา] เชอร์รี่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃樱桃。 Wǒ bù xǐhuān chī yīngtáo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ อิงเถา ฉันไม่ชอบกินเชอร์รี่   2.这里市场有樱桃吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu yīngtáo ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว อิงเถา มะ ตลาดที่นี่มีเชอร์รี่ไหม   3.泰国没有樱桃。 Tàiguó méiyǒu yīngtáo. ไท่กั๋ว เหมย โหย่ว อิงเถา เมืองไทยไม่มีเชอร์รี่   4.中国有樱桃吗? Zhōngguó yǒu yīngtáo ma? จงกั๋ว โหย่ว อิงเถา มะ เมืองจีนมีเชอร์รี่ไหม   5.院子里种了几棵樱桃树。 Yuànzi lǐ […]

➸ปุ่มแชร์

ทับทิม ภาษาจีน

石榴 [shíliú สือหลิว] ทับทิม >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这里的石榴很好吃。 Zhèlǐ de shíliú hěn hào chī. เจ้อหลี่ เตอ สือหลิว เหินห่าว ชือ ทับทิมที่นี่อร่อยมาก   2.这里市场有石榴吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu shíliú ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว สือหลิว มะ ตลาดที่นี่มีทับทิมไหม   3.你要石榴几公斤? Nǐ yào shíliú jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า สือหลิว จี่ กงจิน คุณเอาทับทิมกี่กิโล   4.我要石榴五公斤。 Wǒ yào shíliú wǔ gōngjīn. หว่อ เย่า สือหลิว อู่ […]

➸ปุ่มแชร์

มะนาว ภาษาจีน

柠檬 [níngméng หนิงเหมิง] มะนาว >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在柠檬很贵。 Xiànzài níngméng hěn guì. เซี่ยนจ้าย หนิงเหมิง เหิ่น กุ้ย ตอนนี้มะนาวแพงมาก   2.这里市场有柠檬吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu níngméng ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว หนิงเหมิง มะ ตลาดที่นี่มีมะนาวไหม   3.中国的柠檬比泰国的大。 Zhōngguó de níngméng bǐ tàiguó de dà. จงกั๋ว เตอ หนิงเหมิง ปี่ ไท่กั๋วเตอ ต้า มะนาวจีนใหญ่กว่ามะนาวไทย   4.你要柠檬几公斤? Nǐ yào níngméng jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า หนิงเหมิง จี่ […]

➸ปุ่มแชร์

ชมพู่ ภาษาจีน

莲雾 [liánwù เหลียนอู้] ชมพู่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在莲雾很便宜。 Xiànzài lián wù hěn piányí. เซี่ยนจ้าย เหลียนอู้ เหิ่น เผียนอี้ ตอนนี้ชมพู่ถูกมาก   2.你要莲雾几公斤? Nǐ yào lián wù jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า เหลียนอู่ จี่ กงจิน คุณจะเอาชมพู่กี่กิโลครับ   3.我要莲雾五公斤。 Wǒ yào lián wù wǔ gōngjīn. หว่อ เย่า เหลียนอู้ อู่ กงจิน ฉันเอาชมพู่ห้ากิโลค่ะ   4.你喜欢吃莲雾吗? Nǐ xǐhuān chī lián wù ma? หนี่ สี่ฮวน ชือ […]

➸ปุ่มแชร์

ฝรั่ง ภาษาจีน

番石榴 [fānshíliú ฟานสือหลิว] ฝรั่ง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢番石榴吗? Nǐ xǐhuān fān shíliú ma? หนี สี่ฮวน ฟานสือหลิว มะ คุณชอบฝรั่งไหม   2.这里的番石榴很好吃。 Zhèlǐ de fān shíliú hěn hǎo chī. เจ้อหลี่ เตอ ฟานสือหลิว เหินห่าว ชือ ฝรั่งของที่นี่อร่อยมาก   3.我要番石榴一公斤。 Wǒ yào fān shíliú yī gōngjīn. หว่อ เย่า ฟานสือหลิว อี้กงจิน ฉันเอาฝรั่งกิโลหนึ่ง   4.这里市场有番石榴吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu fān shíliú ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว […]

➸ปุ่มแชร์

ส้ม ภาษาจีน

橘子 [jùzi จวี้ จื่อ] ส้ม >>ตัวอย่างประโยค<< 1.泰国的橘子很甜。 Tàiguó de jùzi hěn tián. ไท่กั๋ว เตอ จวี้จื่อ เหิ่น เถียน ส้มไทยหวานมาก   2.中国的橘子很小。 Zhōngguó de jùzi hěn xiǎo. จงกั๋ว เตอ จวี้จื่อ เหิน เสี่ยว ส้มที่จีนลูกเล็กมาก   3.这里市场有没有卖橘子? Zhèlǐ gè shìchǎng yǒu méiyǒu mài jùzi? เจ้อเก้อ ซื่อฉ่าง โหย่ว เหมย โหย่ว ม่าย จวี้จื่อ ตลาดที่นี่มีส้มขายไหม   4.橘子一公斤多少? Jùzi yī gōngjīn duōshǎo? จวี้จื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

ส้มโอ ภาษาจีน

柚子 [yóuzi โย่วจื่อ] ส้มโอ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃柚子吗? Nǐ xǐhuān chī yòuzi ma? หนี่ สี่ฮวน ชือ โย่วจื่อ มะ คุณชอบกินส้มโอไหม   2.中国有柚子吗? Zhōngguó yǒu yòuzi ma? จงกั๋ว โหย่ว โย่วจื่อ มะ เมืองจีนมีส้มโอไหม   3.泰国的游子比中国好吃。 Tàiguó de yóuzǐ bǐ zhōngguó hào chī. ไท่กั๋ว เตอ โย่วจื่อ ปี่ จงกั๋ว ห่าวชือ ส้มโอไทยอร่อยกว่าส้มโอจีน   4.我没有吃过柚子。 Wǒ méiyǒu chīguò yòuzi. หว่อ เหมย โหย่ว ชือกั้ว โย่วจื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

พี่สาว ภาษาจีน

姐姐 [jiějie เจี่ยเจีย] พี่สาว >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你姐姐现在在哪里? Nǐ jiějie xiànzài zài nǎlǐ? หนี่ เจี่ยเจีย เซี่ยนจ้าย จ้าย หนาหลี่ ตอนนี้พี่สาวเธออยู่ที่ไหน   2.我姐姐现在在曼谷. Wǒ jiějie xiànzài zài màngǔ. หวอ เจี่ยเจีย เซี่ยนจ้าย จ้าย ม่านกู่ ตอนนี้พี่สาวฉันอยู่กรุงเทพ   3.我姐姐是工程师. Wǒ jiějie shì gōngchéngshī. หวอ เจี่ยเจีย ซื่อ กงเฉิงซือ พี่สาวฉันเป็นวิศวะกร   4.我没有姐姐. Wǒ méiyǒu jiějie. หว่อ เหมยโหยว เจี่ยเจีย ฉันไม่มีพี่สาว   5.你姐姐做什么工作? Nǐ jiějie zuò […]

➸ปุ่มแชร์

น้องสาว ภาษาจีน

妹妹 [mèimei เหม่ยเมย] น้องสาว >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你妹妹做什么工作? Nǐ mèimei zuò shénme gōngzuò? หนี่ เม่ยเมย จั้ว เสิน เมอ กงจั้ว น้องสาวเธอทำงานอะไร   2.你妹妹叫什么名字? Nǐ mèimei jiào shénme míngzì? หนี่ เม่ยเมย เจี้ยว เสินเมอ หมิง จื้อ น้องสาวเธอทำงานอะไร   3.今天我妹妹不舒服. Jīntiān wǒ mèimei bú shūfú. จินเทียน หว่อ เม่ยเมย ปู้ ซูฝู่ วันนี้น้องสาวฉันไม่สบาย   4.我没有妹妹. Wǒ méiyǒu mèimei. หว่อ เหมย โหย่ว เม่ยเมย ฉันไม่มีน้องสาว […]

➸ปุ่มแชร์

น้องชาย ภาษาจีน

弟弟 [dìdi ตี้ติ] น้องชาย >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你有弟弟吗? Nǐ yǒu dìdì ma? หนี่ โหย่ว ตี้ติ มะ คุณมีน้องชายไหม   2.我没有弟弟. Wǒ méiyǒu dìdì. หว่อ เหมย โหย่ว ตี้ติ ฉันไม่มีน้องชาย   3.明天我弟弟去美国. Míngtiān wǒ dìdì qù měiguó. หมิงเทียน หว่อ ตี้ติ ชวี่ เหม่ยกั๋ว พรุ่งนี้น้องชายฉันจะไปอเมริกา   4.你弟弟几岁? Nǐ dìdì jǐ suì? หนี่ ตี้ติ จี่ ซุ่ย น้องชายเธออายุกี่ขวบแล้ว   5.我弟弟喜欢吃面包. Wǒ dìdì xǐhuan chī […]

➸ปุ่มแชร์

พี่ชาย ภาษาจีน

哥哥 [gēge เก๊อเกอ] พี่ชาย >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你哥哥做什么工作? Nǐ gēgē zuò shénme gōngzuò? หนี่ เก๊อเกอ จั้ว เสิน เมอ กงจั้ว พี่ชายเธอทำงานอะไร   2.你哥哥多大? Nǐ gēgē duōdà? หนี่ เก๊อเกอ ตัว ต้า พี่ชายเธออายุเท่าไหร่   3.你哥哥叫什么名字? Nǐ gēgē jiào shénme míngzì? หนี่ เก๊อเกอ เจี้ยว เสิน เมอ หมิงจื้อ พี่ชายเธอชื่ออะไร   4.我没有哥哥. Wǒ méiyǒu gēgē. หว่อ เหมยโหย่ว เก๊อเกอ ฉันไม่มีพี่ชาย   5.他有两个哥哥。 Tā yǒu […]

➸ปุ่มแชร์
Page 10 of 13« First...89101112...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme