หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

สั้น ภาษาจีน

短 [duǎn ต่วน] สั้น   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他的黑头发很短。 Tā de hēi tóufǎ hěn duǎn. ทา เตอ เฮย โถวฟ่า เหิ่น ต่วน ผมดำของเขาสั้นมาก   2.那件衣服需要裁短。 Nà jiàn yīfú xūyào cái duǎn. น่า เจี้ยน อีฝู ซวีเย่า ฉาย ต่วน เสื้อตัวนี้ต้องตัดสั้นลง   3.绳子太短,不够用。 Shéngzi tài duǎn, bùgòu yòng. เสิงจื่อ ไท่ ต่วน ปู๋โก้ว โย่ง เชือกสั้นเกิน ไม่พอใช้   4.冬季日照时间变短。 Dōngjì rìzhào shíjiān biàn […]

➸ปุ่มแชร์

ยาว,นาน ภาษาจีน

长 [ cháng ฉาง ] ยาว,นาน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.长了20厘米。 chánggle 20 límǐ ฉาง เลอ เอ้อสือ หลีหมี่ ยาวยี่สิบเซ็นติเมตร   2.这个会议很长。 Zhège huìyì hěn cháng. เจ้อเก้อ ฮุ่ยอี้ เหิ่น ฉาง การประชุมนี้นานมาก   3.这部电影太长。 Zhè bù diànyǐng tài cháng. เจ้อ ปู้ เตี้ยน หยิ่ง ไท่ ฉาง หนังเรื่องนี้ยาวมาก   4.等待时间很长。 Děngdài shíjiān hěn cháng. เติ่งต้าย สือเจียน เหิ่น ฉาง รอเวลานานมาก   5.不会用很长时间。 Bù […]

➸ปุ่มแชร์

ออก ภาษาจีน

出 [ chū ชู ] ออก >>ตัวอย่างประโยค<< 1.出了什么事? Chūle shénme shì? ชูเลอ เสินเมอ ซื่อ เกิดเรื่องอะไรขึ้น   2.电视出毛病了。 Diànshì chūmáo bìng le เตี้ยนซื่อ ชู เหมา ปิ้ง เลอ โทรทัศน์มีปัญหาแล้ว   3.他已经出去了。 Tā yǐjīng chūqù le. ทา อี่จิง ชุ ชวี่ เลอ เขาออกไปแล้ว   4.我的电脑出问题了。 Wǒ de diànnǎo chū wèntí le. หว่อ เตอ เตี้ยนเหน่า ชู เวิ่นถี เลอ คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหาแล้ว   […]

➸ปุ่มแชร์

เข้า ภาษาจีน

进 [ jìn จิ้น] เข้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他把我叫进他的办公室。 Tā bǎ wǒ jiào jìn tā de bàngōngshì. ทา ป๋า หว่อ เจี้ยว จิ้น ทา เตอ ป้างกงซื่อ เขาเรียกให้ฉันเข้าไปในออฟฟิศของเขา   2.一个女孩进了房间。 Yīgè nǚhái jìnle fángjiān อี๋ เก้อ หนี่ ไห จิ้นเลอ ฝางเจียน เด็กหญิงคนหนึ่งเข้าไปในห้องแล้ว   3.车从大路拐进一条小胡同。 Chē cóng dàlù guǎi jìn yītiáo xiǎo hútòng. เชอ ฉง ต้า ลู่ กว่าย จิ้น อี้ […]

➸ปุ่มแชร์

ไกล ภาษาจีน

远 [yuǎn เหยี่ยน] ไกล   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.两条河相距不远。 Liǎng tiáo hé xiāngjù bù yuǎn. เหลี่ยง เถียว เหอ เซียง จวี้ ปู้เหยี่ยน แม่น้ำสองสายนี้ไม่ไกลกัน   2.这个酒店离海岸很远。 Zhègè jiǔdiàn lí hǎi’àn hěn yuǎn. เจ้อเก้อ จิ่วเตี้ยน หลี ไห่อ้าน เหิน เหยี่ยน โรงแรมแห่งนี้ไกลจากชายฝั่งมาก   3.这家商店离学校远。 Zhè jiā shāngdiàn lí xuéxiào yuǎn เจ้อ เจีย ซางเตี้ยน หลี เสียเสี้ยว เหยี่ยน ร้านค้าร้านนี้ไกลจากโรงเรียนมาก   4.他的家离这儿很远。 Tā de jiā […]

➸ปุ่มแชร์

ใกล้ ภาษาจีน

近 [ jìn จิ้น] ใกล้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这两所大学离得很近。 Zhè liǎng suǒ dàxué lí dé hěn jìn. เจ้อ เหลียง สั่ว ต้าเสีย หลี เตอ เหิ่น จิ้น มหาวิทยาลัยสองแห่งนี้อยู่ใกล้กัน   2.这条路近些。 Zhè tiáo lù jìn xiē. เจ้อ เถียว ลู่ จิ้น เซีย ถนนเส้นนี้ใกล้ๆเอง   3.他一定住得很近。 Tā yīdìng zhù dé hěn jìn. ทา อี๋ติ้ง จู้ เตอ เหิ่น จิ้น เขาพักอยู่ใกล้ๆแน่นอน   4.孩子们到家时,已近午饭时间。 […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดพิจิตร ภาษาจีน

披集府 [Pījífǔ พีจี๋ฝู่]  จังหวัดพิจิตร   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在披集府。 Wáng měilì de jiā zài Pījífǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย พีจี๋ฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดพิจิตร   2.披集府在哪里? Pījífǔ zài nǎlǐ? พีจี๋ฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดพิจิตรอยู่ที่ไหน   3.我去过披集府了。 Wǒ qùguò Pījífǔ le หว่อ ชวี่กั้ว พีจี๋ฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดพิจิตรแล้ว   4.他还没去过披集府。 Tā hái méi qùguò Pījífǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว พีจี๋ฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดพิจิตร   5.披集府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาษาจีน

碧差汶府 Bìchàwènfǔ ปี้ช่าเวิ่นฝู่ จังหวัดเพชรบูรณ์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在碧差汶府。 Wáng měilì de jiā zài Bìchàwènfǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย ปี้ช่าเวิ่นฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดเพชรบูรณ์   2.碧差汶府在哪里? Bìchàwènfǔ zài nǎlǐ? ปี้ช่าเวิ่นฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ไหน   3.我去过碧差汶府了。 Wǒ qùguò Bìchàwènfǔ le หว่อ ชวี่กั้ว ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว   4.他还没去过碧差汶府。 Tā hái méi qùguò Bìchàwènfǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์   5.碧差汶府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดพะเยา ภาษาจีน

帕夭府 [Pàyāofǔ พ่าเยาฝู่] จังหวัดพะเยา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在帕夭府。 Wáng měilì de jiā zài Pàyāofǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย พ่าเยาฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดพะเยา   2.帕夭府在哪里? Pàyāofǔ zài nǎlǐ? พ่าเยาฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดพะเยาอยู่ที่ไหน   3.我去过帕夭府了。 Wǒ qùguò Pàyāofǔ le หว่อ ชวี่กั้ว พ่าเยาฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดพะเยาแล้ว   4.他还没去过帕夭府。 Tā hái méi qùguò Pàyāofǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว พ่าเยาฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดพะเยา   5.帕夭府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดน่าน ภาษาจีน

難府 [Nán fǔ หนานฝู่] จังหวัดน่าน   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在難府。 Wáng měilì de jiā zài nán fǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย หนานฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดน่าน   2.難府在哪里? Nán fǔ zài nǎlǐ? หนานฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดน่านอยู่ที่ไหน   3.我去过難府了。 Wǒ qùguò nánfǔ le หว่อ ชวี่กั้ว หนานฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดน่านแล้ว   4.他还没去过難府。 Tā hái méi qùguò nán fǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว […]

➸ปุ่มแชร์
Page 3 of 1912345...10...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme