หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

พริกหยวก ภาษาจีน

柿子椒 [shìzijiāo ซื่อจื่อเจียว] พริกหยวก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这种柿子椒不辣。 Zhè zhǒng shìzijiāo bù là. เจ้อ จ่ง ซื่อจื่อเจียว ปู๋ ล่า พริกหยวกชนิดนี้ไม่เผ็ด 2.泰国人喜欢吃柿子椒。 Tàiguó rén xǐhuān chī shìzijiāo. ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ ซื่อจื่อเจียว คนไทยชอบกินพริกหยวก 3.这里可以种柿子椒吗? Zhèlǐ kěyǐ zhòng shìzijiāo ma? เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง ซื่อจื่อเจียว มะ ที่นี่ปลูกพริกหยวกได้ไหม 4.柿子椒怎么种植? shìzijiāo zěnme zhòngzhí? ซื่อจื่อเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ พริกหยวกปลูกยังไง 5.我爸爸很喜欢吃柿子椒。 Wǒ bàba […]

➸ปุ่มแชร์

พริกไทย ภาษาจีน

胡椒 [hújiāo หูเจียว] พริกไทย   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这种胡椒不辣。 Zhè zhǒng hújiāo bù là. เจ้อ จ่ง หูเจียว ปู๋ ล่า พริกไทยชนิดนี้ไม่เผ็ด   2.泰国人喜欢吃胡椒。 Tàiguó rén xǐhuān chī hújiāo. ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ หูเจียว คนไทยชอบกินพริกไทย   3.这里可以种胡椒吗? Zhèlǐ kěyǐ zhòng hújiāo ma? เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง หูเจียว มะ ที่นี่ปลูกพริกไทยได้ไหม   4.胡椒怎么种植? hújiāo zěnme zhòngzhí? หูเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ พริกไทยปลูกยังไง […]

➸ปุ่มแชร์

พริก ภาษาจีน

辣椒 [làjiāo ล่าเจียว] พริก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这种辣椒不辣。 Zhè zhǒng làjiāo bù là. เจ้อ จ่ง ล่า เจียว ปู๋ ล่า พริกชนิดนี้ไม่เผ็ด   2.泰国人喜欢吃辣椒。 Tàiguó rén xǐhuān chī làjiāo. ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ ล่าเจียว คนไทยชอบกินพริก   3.这里可以种辣椒吗? Zhèlǐ kěyǐ zhòng làjiāo ma? เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง ล่าเจียว มะ ที่นี่ปลูกพริกได้ไหม   4.辣椒怎么种植? Làjiāo zěnme zhòngzhí? ล่าเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ พริกปลูกยังไง […]

➸ปุ่มแชร์

กะหล่ำปลี ภาษาจีน

包心菜 [bāoxīncài เปาซินช่าย] กะหล่ำปลี   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃包心菜。 Wǒ bù xǐhuān chī bāoxīncài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เปาซินช่าย ฉันไม่ชอบกินกะหล่ำปลี   2.现在市场包心菜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng bāoxīncài yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง เปาซินช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้กะหล่ำปลีตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部包心菜很好吃。 Tàiguó běibù bāoxīncài hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ เปาซินช่าย เหินห่าว ชรือ กะหล่ำปลีจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃包心菜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ผักคะน้า ภาษาจีน

芥蓝菜 [gàiláncài ก้ายหลานช่าย] ผักคะน้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃芥蓝菜。 Wǒ bù xǐhuān chī gàiláncài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ก้ายหลานช่าย ฉันไม่ชอบกินผักคะน้า   2.现在市场芥蓝菜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng gàiláncài yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ก้ายหลานช่าย อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้ผักคะน้าตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部芥蓝菜很好吃。 Tàiguó běibù gàiláncài hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ก้ายหลานช่าย เหินห่าว ชรือ ผักคะน้าจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃芥蓝菜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

แตงกวา ภาษาจีน

黄瓜 [huángguā หวงกวา] แตงกวา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃黄瓜。 Wǒ bù xǐhuān chī huángguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หวงกวา ฉันไม่ชอบกินแตงกวา   2.现在市场黄瓜一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng huángguā yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง หวงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้แตงกวาตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部黄瓜很好吃。 Tàiguó běibù huángguā hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ หวงกวา เหินห่าว ชรือ แตงกวาจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃黄瓜。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ฟักเขียว ภาษาจีน

冬瓜 [dōngguā ตงกวา] ฟักเขียว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃冬瓜 。 Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ตงกวา ฉันไม่ชอบกินฟักเขียว   2.现在市场冬瓜 一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng dōngguā yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ตงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้หฟักเขียวตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部冬瓜 很好吃。 Tàiguó běibù dōngguā hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ตงกวา เหินห่าว ชรือ ฟักเขียวจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃冬瓜 。 […]

➸ปุ่มแชร์

หน่อไม้ ภาษาจีน

竹笋 [zhúsǔn จู๋สุ่น] หน่อไม้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃竹笋。 Wǒ bù xǐhuān chī zhúsǔn. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ จู๋สุ่น ฉันไม่ชอบกินหน่อไม้   2.现在市场竹笋一斤多少钱? Xiànzài shìchǎng zhúsǔn yī jīn duōshǎo qián? เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง จู๋สุ่น อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน ตอนนี้หน่อไม้ตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่   3.泰国北部竹笋很好吃。 Tàiguó běibù zhúsǔn hěn hǎo chī. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ จู๋สุ่น เหินห่าว ชรือ หน่อไม้จากทางเหนือของไทยอร่อยมาก   4.这里没有人吃竹笋。 Zhèlǐ méiyǒu rén chī […]

➸ปุ่มแชร์

ขิง ภาษาจีน

姜 [jiāng เจียง] ขิง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃姜吗? Nǐ xǐhuān chī jiāng ma? หนี สี่ฮวน ชรือ เจียง มา คุณชอบกินขิงไหม   2.我不喜欢吃姜。 Wǒ bù xǐhuān chī jiāng. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เจียง ฉันไม่ชอบกินขิง   3.你家有姜吗? Nǐ jiā yǒu jiāng ma? หนี่ เจีย โหย่ว เจียง มา บ้านเธอมีขิงไหม   4.现在姜很贵。 Xiànzài jiāng hěn guì. เซี่ยนจ้าย เจียง เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ขิงแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ผักกาดขาว ภาษาจีน

白菜 [báicài ไป๋ช่าย] ผักกาดขาว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃白菜吗? Nǐ xǐhuān chī báicài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ไป๋ช่าย มา คุณชอบกินผักกาดขาวไหม   2.我不喜欢吃白菜。 Wǒ bù xǐhuān chī báicài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ไป๋ช่าย ฉันไม่ชอบกินผักกาดขาว   3.你家有白菜吗? Nǐ jiā yǒu báicài ma? หนี่ เจีย โหย่ว ไป๋ช่าย มา บ้านเธอมีผักกาดขาวไหม   4.现在白菜很贵。 Xiànzài báicài hěn guì. เซี่ยนจ้าย ไป๋ช่าย เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ผักกาดขาวแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ถั่วฝักยาว ภาษาจีน

豆角 [dòujiǎo โต้วเจี่ยว] ถั่วฝักยาว   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃豆角吗? Nǐ xǐhuān chī dòujiǎo ma? หนี สี่ฮวน ชรือ โต้วเจี่ยว มา คุณชอบกินถั่วฝักยาวไหม   2.我不喜欢吃豆角。 Wǒ bù xǐhuān chī dòujiǎo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โต้วเจี่ยว ฉันไม่ชอบกินถั่วฝักยาว   3.你家有豆角吗? Nǐ jiā yǒu dòujiǎo ma? หนี่ เจีย โหย่ว โต้วเจี่ยว มา บ้านเธอมีถั่วฝักยาวไหม   4.现在豆角很贵。 Xiànzài dòujiǎo hěn guì. เซี่ยนจ้าย โต้วเจี่ยว เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ถั่วฝักยาวแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

ถั่วงอก ภาษาจีน

豆芽菜 [dòuyácài โต้วหยาช่าย] ถั่วงอก   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃豆芽菜吗? Nǐ xǐhuān chī dòuyácài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ โต้วหยาช่าย มา คุณชอบกินถั่วงอกไหม   2.我不喜欢吃豆芽菜。 Wǒ bù xǐhuān chī dòuyácài. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โต้วหยาช่าย ฉันไม่ชอบกินถั่วงอก   3.你家有豆芽菜吗? Nǐ jiā yǒu dòuyácài ma? หนี่ เจีย โหย่ว โต้วหยาช่าย มา บ้านเธอมีถั่วงอกไหม   4.现在豆芽菜很贵。 Xiànzài dòuyácài hěn guì. เซี่ยนจ้าย โต้วหยาช่าย เหิ่น กุ้ย ตอนนี้ถั่วงอกแพงมาก […]

➸ปุ่มแชร์

มะระ ภาษาจีน

苦瓜 [kǔguā ขู่กวา] มะระ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢吃苦瓜吗? Nǐ xǐhuān chī kǔguā ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ขู่กวา มา คุณชอบกินมะระไหม   2.我不喜欢吃苦瓜。 Wǒ bù xǐhuān chī kǔguā. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ขู่กวา ฉันไม่ชอบกินมะระ   3.你家有苦瓜吗? Nǐ jiā yǒu kǔguā ma? หนี่ เจีย โหย่ว ขู่กวา มา บ้านเธอมีมะระไหม   4.现在苦瓜很贵。 Xiànzài kǔguā hěn guì. เซี่ยนจ้าย ขู่กวา เหิ่น กุ้ย ตอนนี้มะระแพงมาก   […]

➸ปุ่มแชร์

ช้าง ภาษาจีน

  大象 [dà xiàng ต้าเซี่ยง] ช้าง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.中国没有大象. Zhōngguó méiyǒu dà xiàng. จงกั๋ว เหมยโหย่ว ต้า เซี่ยง ประเทศจีนไม่มีช้าง   2.泰国有大象很多. Tàiguó yǒu dà xiàng hěnduō. ไท่กั๋ว โหย่ว ต้าเซี่ยง เหิ่นตัว ประเทศไทยมีช้างจำนวนมาก   3.你看过大象吗? Nǐ kàn guo dà xiàng ma? หนี่ ค่าน กั้ว ต้า เซี่ยง มะ เธอเคยเห็นช้างไหม   4.我没看过大象. Wǒ méi kàn guo dà xiàng. หว่อ เหมย […]

➸ปุ่มแชร์

ช่างไฟฟ้า ภาษาจีน

电工 [diàngōng เตี้ยนกง] ช่างไฟฟ้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你公司有电工几个人? Nǐ gōngsī yǒu diàngōng jǐ gèrén? หนี่ กงซือ โหย่ว เตี้ยนกง จี่ เก้อเหริน บริษัทคุณมีช่างไฟกี่คน   2.我爸爸是电工. Wǒ bàba shì diàngōng. หว่อ ป้าป่า ซื่อ เตี้ยนกง พ่อของผมเป็นช่างไฟ   3.那时,我还是一家工厂的电工。 Nà shí, wǒ háishì yījiā gōngchǎng de diàngōng. น่าสือ, หว่อ ไห ซื่อ อี้เจีย กงซือ เตอ เตี้ยนกง ตอนนั้น ผมเป็นช่างไฟของบริษัทแห่งหนึ่ง   4.现在电工在哪里? Xiànzài diàngōng […]

➸ปุ่มแชร์

ทนายความ ภาษาจีน

律师 [lǜshī ลวี่ ซือ] ทนายความ   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我弟弟是律师。 Wǒ dìdì shì lǜshī. หว่อ ตี้ติ ซื่อ ลวี่ซือ น้องชายฉันเป็นทนายความ   2.我也是一名律师。 Wǒ yěshì yī míng lǜshī. หวอ เหย่ ซื่อ อี้หมิง ลวี่ซือ ฉันเป็นทนายความ   3.我想见我的律师。 Wǒ xiǎngjiàn wǒ de lǜshī. หวอ เสี่ยง เจี้ยน หว่อ เตอ ลวี่ซือ ฉันอยากพบทนายความของฉัน   4.他父亲是位政府律师。 Tā fùqīn shì wèi zhèngfǔ lǜshī. ทา ฟู่ซิน ซื่อ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 5 of 13« First...34567...10...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme