หมวดหมู่: ภาษาจีนสำหรับธนาคาร

ซื้อขายกองทุน ภาษาจีน

ซื้อขายกองทุน买卖基金 你买过什么基金吗? Nǐ mǎi guò shèn me jījīn ma? หนี หม่าย กั้ว เสินเมอ จีจิน มะ คุณเคยซื้อกองทุนอะไรไหมครับ   你帮我看一下这支基金怎么样? nǐ bāng wǒ kàn yīxià zhè zhī jījīn zěnme yàng? หนี่ ปาง หว่อ ค่าน อี้เซีย เจ้อ จือ จีจิน เจิ่นเมอ ย่าง คุณช่วยผมดูหน่อยว่ากองทุนนี้เป็นอย่างไงบ้าง   泰国的基金市场怎么样? tàiguó de jījīn shìchǎng zěnme yàng? ไท่กั๋ว เตอ จีจิน ซื่อฉ่าง เจิ่นเมอ ย่าง ตลาดกองทุนเมืองไทยเป็นยังไงบ้าง   […]

➸ปุ่มแชร์

กู้เงิน ภาษาจีน

กู้เงิน贷款   我想贷款 Wǒ xiǎng dàikuǎn. หวอ เสี่ยง ไต้ข่วน ฉันอยากกู้เงินค่ะ   贷款需要准备什么材料? dàikuǎn xūyào zhǔnbèi shénme cáiliào? ไต้ข่วน ซูเย่า จุ่นเป้ย เสินเมอ ฉายเลี่ยว การกู้เงินต้องการเอกสารอะไรบ้าง   你想贷款买什么? nǐ xiǎng dàikuǎn mǎi shénme? หนี เสี่ยง ไต้ขวน หม่าย เสินเมอ คุณอยากกู้เงินไปซื้ออะไรคะ   你需要做一个收入报表。 nǐ xūyào zuò yīgè shōurù bàobiǎo. หนี่ ซวี เย่า จั้ว อี่เก้อ โซวรู่ เป้าเปี่ยว คุณทำรายการรายได้ของคุณ   我想做购房贷款。 wǒ […]

➸ปุ่มแชร์

แลกเงิน ภาษาจีน

แลกเงิน兑换   我想兑换外币。 Wǒ xiǎng duìhuàn wàibì. หวอ เสี่ยง ตุ้ยฮ่วน ว่ายปี้ ฉันอยากแลกเงินต่างประเทศค่ะ   我想把两百美金换成泰铢。 wǒ xiǎng bǎ liǎng bǎi měijīn huàn chéng tàizhū. หวอ เสียง ป๋า เหลียง ไป่ เหม่ยจิน ฮ่วน เฉิง ไท่จู ฉันอยากแลก100ดอลลาร์นี้เป็นเงินบาทไทยค่ะ   我想把人民币换成泰铢。 wǒ xiǎng bǎ rénmínbì huàn chéng tàizhū. หว่อ เสียง ป่า เหรินหมินปี้ ฮ่วน เฉิง ไท่จู ฉันอยากแลกเงินหยวนเป็นเงินบาทไทย   这里可以兑换人民币吗? zhèlǐ kěyǐ duìhuàn […]

➸ปุ่มแชร์

โอนเงิน ภาษาจีน

โอนเงิน汇款   我要汇款。 Wǒ yào huìkuǎn. หว่อ เย่า ฮุ่ยข่วน ฉันอยากโอนเงินค่ะ   我想汇款到这个账户。 wǒ xiǎng huìkuǎn dào zhègè zhànghù. หวอ เสี่ยง ฮุ่ยข่วน เต้า เจ้อเก้อ จ้างฮู่ ฉันอยากโอนเงินไปยังบัญชีนี้ค่ะ   您要汇泰铢还是美金? nín yào huì tàizhū háishì měijīn? หนิน เย่า ฮุ่ย ไท่จู ไหซื่อ เหม่ยจิน คุณจะโอนบาทไทยหรือเงินดอลล่าร์คะ   我想汇款到国外。 wǒ xiǎng huìkuǎn dào guówài. หวอ เสี่ยง ฮุ่ยข่วน เต้า กั๋ว ว่าย ฉันอยากโอนเงินไปต่างประเทศ   […]

➸ปุ่มแชร์

ถอนเงิน ภาษาจีน

ถอนเงิน取钱   我想取钱。 Wǒ xiǎng qǔ qián. หวอ เสียง ฉวี่ เฉียน ฉันอยากถอนเงิน   我想把这个账户里的钱都取出来。 wǒ xiǎng bǎ zhègè zhànghù lǐ de qián dōu qǔ chūlái. หวอ เสียง ป่า เจ้อเก้อ จ้างฮู่ หลี่ เตอ เฉียน โตว ฉวี่ ชู เลอ ฉันอยากถอนเงินในบัญชีนี้ให้หมด   可以用银联卡取钱吗? kěyǐ yòng yínlián kǎ qǔ qián ma? เขออี่ โย่ง หยินเหลียน ขา ฉวี่ เฉียน มา ใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ถอนเงินได้ไหมคะ […]

➸ปุ่มแชร์

ฝากเงิน ภาษาจีน

ฝากเงิน存款   我想存钱。 Wǒ xiǎng cún qián. หวอ เสี่ยง ฉุน เฉียน ฉันอยากฝากงิน   我想存五万铢到这个账户。 wǒ xiǎng cún wǔ wàn zhū dào zhègè zhànghù. หวอ เสี่ยง ฉุน อู่ว่าน จู เต้า เจ้อเก้อ จ้างฮู่ ฉันอยากฝากห้าหมื่นบาทในบัญชีนี้ค่ะ   这个账户是您的吗? zhègè zhànghù shì nín de ma? เจ้อ เก้อ จ้างฮู่ ซื่อ หนิน เตอ มะ บัญชีนี้ป็นของคุณหรือคะ   你想存钱多少? nǐ xiǎng cún qián duōshǎo? […]

➸ปุ่มแชร์

ปิดบัญชีธนาคาร ภาษาจีน

ปิดบัญชี销户   这个账户我不需要。 Zhègè zhànghù wǒ bù xūyàole. เจ้อเก้อ จ้างฮู้ หว่อ ปู้ ซวี เย่า เลอ บัญชีนี้ผมไม่ใช้แล้วครับ   销户需要填什么表格? xiāo hù xūyào tián shénme biǎogé? เซียวฮู่ ซวี เย่า เถียน เสินเมอ เปี่ยวเก๋อ การปิดบัญชีต้องกรอกแบบฟอร์มไหนครับ   销户还需要护照。 xiāo hù hái xūyào hùzhào. เซียวฮู่ ไห ซวี เย่า ฮู่จ้าว การปิดบัญชีต้องใช้พาสปอร์ดด้วยค่ะ   还需要什么材料吗? hái xūyào shénme cáiliào ma? ไห ซวี เย่า เสินเมอ […]

➸ปุ่มแชร์

เปิดบัญชีธนาคาร ภาษาจีน

เปิดบัญชี开账户 我想开户。 Wǒ xiǎng kāihù. หวอ เสี่ยง คาย ฮู่ ฉันอยากเปิดบัญชีค่ะ   我想开一个新账户。 wǒ xiǎng kāi yīgè xīn zhànghù. หวอ เสี่ยง คาย อี๋เก้อ ซิน จ้างฮู่ ฉันอยากเปิดบัญชีใหม่ค่ะ   您在这个银行开过账户吗? nín zài zhège yínháng kāiguò zhànghù ma? หนิน จ้าย เจ้อเก้อ หยินหาง คายกั้ว จ้างฮู่ มะ คุณเคยเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้ไหมครับ   请填一下表格。 qǐng tián yīxià biǎogé. ฉิ่ง เถียน อี๋เซี่ย เปี่ยวเก๋อ ช่วยกรอกแบบฟอร์มด้วยครับ   请出示您的身份证。 […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme