หมวดหมู่: ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

บ้านคุณอยู่ที่ไหน ภาษาจีน

บ้านคุณอยู่ที่ไหน你家在哪里?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你家在哪里? Nǐ jiā zài nǎlǐ? หนี่ เจีย จ้าย หนา หลี่ บ้านคุณอยู่ที่ไหน   -我家在曼谷。 Wǒjiā zài màngǔ. หว่อ เจีย จ้าย ม่านกู่ บ้านฉันอยู่กรุงเทพ   -我家在清迈。 Wǒjiā zài qīng mài. หว่อ หว่อ เจีย จ้าย ชิงม่าย บ้านฉันอยู่เชียงใหม่   >>บทสนทนา<< A:你家在哪里? Nǐ jiā zài nǎlǐ? หนี่ เจีย จ้าย หนาหลี่ บ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ   B:我家在清迈。 Wǒjiā zài qīng mài. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณมีลูกไหม ภาษาจีน

คุณมีลูกไหม你有孩子吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你有孩子吗? Nǐ yǒu háizi ma? หนี่ โหย่ว ไห จื่อ มะ คุณมีลูกไหม   -我有一个男孩两个女孩。 Wǒ yǒu yīgè nánhái liǎng gè nǚhái. หว่อ โหย่ว อี๋ เก้อ หนานไห เหลี่ยง เก้อ หนี่ ไห ฉันมีลูกชายหนึ่งคน ลูกสาวสองคน   -我还没有。 Wǒ hái méiyǒu. หว่อ ไห เหมย โหย่ว ฉันยังไม่มี   >>บทสนทนา<< A:你有孩子吗? Nǐ yǒu háizi ma? หนี โหย่ว ไห จื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณชอบกินผลไม้อะไร ภาษาจีน

คุณชอบกินผลไม้อะไร你喜欢吃什么水果?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你喜欢吃什么水果? Nǐ xǐhuan chī shénme shuǐguǒ? หนี สี่ฮวน ชรือ เสินเมอ สุย กั่ว คุณชอบกินผลไม้อะไร   -我喜欢吃苹果。 Wǒ xǐhuan chī píngguǒ หว่อ สี่ ฮวน ชรือ ผิงกั่ว ฉันชอบกินแอปเปิ้ล   -我喜欢吃芒果。 Wǒ xǐhuan chī mángguǒ หวอ สี่ฮวน ชรือ หมางกั่ว ฉันชอบกินมะม่วง   >>บทสนทนา<< A:你喜欢吃什么水果? Nǐ xǐhuan chī shénme shuǐguǒ? หนี สี่ฮวน ชรือ เสินเมอ สุย กั่ว คุณชอบกินผลไม้อะไร   […]

➸ปุ่มแชร์

อาหารไทยอร่อยไหม ภาษาจีน

อาหารไทยอร่อยไหม泰菜好吃吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -泰菜好吃吗? Tài cài h ǎo chī ma? ไท่ ช่าย ห่าว ชรือ มะ อาหารไทยอร่อยไหม   -泰菜很好吃。 Tài cài hěn h ǎo chī. ไท่ช่าย เหิน ห่าว ชรือ อาหารไทยอร่อยมาก   -我没吃过泰菜。 Wǒ méi chīguò tài cài. หว่อเหมย ชรือ กั้ว ไท่ ช่าย ฉันไม่เคยกินอาหารไทย   >>บทสนทนา<< A:你吃过泰菜吗? Nǐ chīguò tài cài ma? หนี่ ชรือ กั้ว ไท่ช่าย มะ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณมีพี่น้องไหม ภาษาจีน

คุณมีพี่น้องไหม你有兄弟姐妹吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你有兄弟姐妹吗? Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma? หนี โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย มะ คุณมีพี่น้องไหม   -我没有兄弟姐妹。 Wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi. หว่อ เหมย โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย ฉันไม่มีพี่น้อง   -我有一个妹妹。 Wǒ yǒu yīgè mèimei. หวอ โหย่ว อี้เก้อ เม่ยเมย ฉันมีพี่น้องหนึ่งคน   -我有两个姐姐。 Wǒ yǒu liǎng gè jiějiě. หวอ โหย่ว เหลี่ยง เก้อ เจี่ยเจีย ฉันมีพี่สาวสองคน    >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:请问你有兄弟姐妹吗? Qǐngwèn nǐ yǒu […]

➸ปุ่มแชร์

ไม่มีปัญหา ภาษาจีน

ไม่มีปัญหา没问题! >>ตัวอย่างประโยค<< -没问题! Méi wèntí เหมย เวิ่นถี ไม่มีปัญหา   -没问题! Méi wèntí! เหมย เวิ่น ถี ไม่มีปัญหา   -有问题吗? Yǒu wèntí ma? โหย่ว เวิ่น ถี มะ มีปัญหาอะไรไหม   -没事儿 Méishì er เหมย เซ่อร์ ไม่เป็นไร   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:明天你一个人去清迈。 Míngtiān nǐ yīgè rén qù qīng mài หมิงเทียน หนี่ อี๋เก้อ เหริน ชวี่ ชิงม่าย พรุ่งนี้เธอไปเชียงใหม่คนเดียวนะ   B:我一个人! Wǒ yīgè rén! […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันก็เหมือนกัน ภาษาจีน

ฉันก็เหมือนกัน我也一样。 >>ประโยคภาษาจีน<< -我也一样。 Wǒ yě yīyàng. หว่อ เหย่ อี๋ย่าง ฉันก็เหมือนกัน   -我也一样. Wǒ yě yīyàng. หวอ เหย่ อี๋ ย่าง ฉันก็เหมือนกัน   -他也一样. Tā yě yīyàng. ทา เหย่ อี๋ ย่าง เขาก็เหมือนกัน   -他也跟我一样. Tā yě gēn wǒ yīyàng. ทาเหย่ เกิน หว่อ อี๋ย่าง เขาก็เหมือนกับฉัน   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:你喜欢吃泰菜吗? Nǐ xǐhuān chī tài cài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ไท่ช่าย […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันขับรถไม่เป็น ภาษาจีน

ฉันขับรถไม่เป็น我不会开车.   >>ตัวอย่างประโยค<< -我不会开车. Wǒ bù huì kāichē. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ ฉันขับรถไม่เป็น   -她开车开得很快. Tā kāichē kāi de hěn kuài. ทา คาย เชอ คาย เตอ เหิ่น ไคว่ เขาขับรถเร็วมาก   -我可以开车. Wǒ kěyǐ kāichē. หว่อ เขออี่ คายเชอ ฉันขับรถได้   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:今天我们去公园吧? Jīntiān wǒmen qù gōngyuán ba? จินเทียน หว่อเมิน ชวี่ กงเหยียน ปา วันนี้เราไปสวนสาธารณะกันนะ   B:好的,我们怎么走? Hǎo […]

➸ปุ่มแชร์

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ภาษาจีน

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม你会说英语吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< –你会说英语吗? Nǐ huì shuō yīngyǔ ma? หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม   -我会说英语. Wǒ huì shuō yīngyǔ. หว่อ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้   -我会说一点点. Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn. หว่อ ฮุ่ย ซัว อี้ เตี๋ยนเตี่ยน ฉันพูดได้นิดหน่อย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽你会说英语吗? Wáng měilì nǐ huì shuō yīngyǔ ma? หวังเหม่ยลี่ หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณกำลังทำอะไรอยู่ ภาษาจีน

คุณกำลังทำอะไรอยู่你在干什么? >>ตัวอย่างประโยค<< -你在干什么? Nǐ zài gànshénme? หนี่ จ้าย ก้าน เสิน เมอ คุณกำลังทำอะไรอยู่   -我在洗衣服。 Wǒ zài xǐ yīfú หว่อ จ้าย สี่ อี ฝู่ ฉันกำลังซักผ้า   -我在做菜。 Wǒ zài zuò cài หว่อ จ้าย จั้ว ช่าย ฉันกำลังซักผ้า   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽 你在干什么? Wáng měilì nǐ zài gànshénme? หวัง เหม่ยลี่ หนี่ จ้าย ก้านเสินเมอ หวังเหม่ยลี่ เธอกำลังทำอะไรอยู่   B:我在做菜。 Wǒ zài […]

➸ปุ่มแชร์

ที่ไหนมีรองเท้าขาย ภาษาจีน

ที่ไหนมีรองเท้าขาย哪里有鞋卖?   >>ตัวอย่างประโยค<< -哪里有鞋卖? Nǎ li yǒu xié mài? หนา หลี โหย่ว เสีย ม่าย ที่ไหนมีรองเท้าขาย   -那边有鞋卖. Nà biān yǒu xié mài. น่า เปียน โหย่ว เสีย ม่าย ตรงโน้นมีรองเท้าขาย   -这里没有鞋卖。 Zhèlǐ méiyǒu xié mài เจ้อหลี่ เหมย โหย่ว เสีย ม่าย ที่นี่มีไม่รองเท้าขาย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:问一下哪里有鞋卖? Wèn yīxià nǎ li yǒu xié mài ma? เวิ่น อี๋ เซี่ย หนา […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันอยากเป็นครู ภาษาจีน

ฉันอยากเป็นครู我想当老师。   >>ตัวอย่างประโยค<< -我想当老师。 Wǒ xiǎng dāng lǎoshī หวอเสี่ยง ตาง เหล่า ซือ ฉันอยากเป็นครู   -我想当工程师. Wǒ xiǎng dāng gōngchéngshī. หวอ เสี่ยง ตาง กงเฉิงซือ ฉันอยากเป็นวิศวะกร   -我想当医生. Wǒ xiǎng dāng yīshēng. หวอ เสี่ยง ตาง อีเซิง ฉันอยากเป็นหมอ   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:小明你的理想想当什么? Xiǎomíng nǐ de lǐxiǎng xiǎng dāng shénme? เสี่ยวหมิง หนี่เตอ หลีเสี่ยง เสี่ยง ตาง เสินเมอ หนูหมิงจ๊ะ ความฝันหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะ   B:我想当老师. […]

➸ปุ่มแชร์

ตอนนี้กี่โมงแล้ว ภาษาจีน

ตอนนี้กี่โมงแล้ว现在几点了?   >>ตัวอย่างประโยค<< -现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle? เซี่ยน จ้าย จี๋ เตี่ยน เลอ ตอนนี้กี่โมงแล้ว   -现在九点三十分钟. Xiànzài jiǔ diǎn sānshí fēnzhōng. เซี่ยนจ้าย จิ๋ว เตี่ยน ซาน สือ เฟิน จง ตอนนี้เก้าโมงสามสิบนาที   -我也不知道. Wǒ yě bù zhīdào. หว่อ เหย่ ปู้ จือ เต้า ฉันก็ไม่รู้นะ     >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:现在几点了? Xiànzài jǐ diǎnle? เซี่ยนจ้าย จี๋เตี่ยน เลอ ตอนนี้กี่โมงแล้ว   B:现在九点了. Xiànzài jiǔ […]

➸ปุ่มแชร์

เมืองไทยมีกี่ฤดู ภาษาจีน

เมืองไทยมีกี่ฤดู泰国有几个季节?   >>ตัวอย่างประโยค<< –泰国有几个季节? Tàiguó yǒu jǐ gè jìjié? ไท่กั๋ว โหยว จี่ เก้อ จี้เจี๋ย เมืองไทยมีกี่ฤดู   –泰国有三个季节. Tàiguó yǒusān gè jìjié. ไท่กั๋ว โหย่ว ซาน เก้อ จี้เจี๋ย เมืองไทยมีสามฤดู   –雨季最长. Yǔjì zuì chang หยี่ จี้ จุ้ย ฉาง ฤดูฝนยาวที่สุด   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:泰国有几个季节? Tàiguó yǒu jǐ gè jìjié? ไท่กั๋ว โหย่ว จี่ เก้อ จี้เจี๋ย เมืองไทยมีกี่ฤดู   B:泰国有三个季节。 Tàiguó yǒusān […]

➸ปุ่มแชร์

เมืองไทยร้อนไหม ภาษาจีน

เมืองไทยร้อนไหม泰国热吗?   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< -泰国热吗? Tàiguó rè ma? ไท่กั๋ว เร่อ มะ เมืองไทยร้อนไหม   -泰国天气很热. Tàiguó tiānqì hěn rè. ไท่กั๋ว เทียนชี่ เหิ่น เร่อ อากาศเมืองไทยร้อนมาก   -泰国北部不太热. Tàiguó běibù bù tài rè. ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ปู๋ ไท่ เร่อ ภาคเหนือของไทยไม่ค่อยร้อน   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:你觉得泰国热吗? Nǐ juéde tàiguó rè ma หนี่ เจี๋ย เต่อ ไท่กั๋ว เร่อ มะ เธอคิดว่าเมืองไทยร้อนไหม   B:我觉得泰国很热。 Wǒ juéde tàiguó […]

➸ปุ่มแชร์

คุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว ภาษาจีน

คุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว你来泰国几次了?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你来泰国几次了? Nǐ lái tàiguó jǐ cìle? หนี่ ไหล ไท่ กั๋ว จี่ ชื่อ เลอ คุณเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว   -我来泰国两次了. Wǒ lái tàiguó liǎng cìle. หว่อ ไหล ไท่กั๋ว เหลี่ยงชื่อ เลอ ฉันเคยมาเมืองไทยสองครั้งแล้ว   -这是我第一次来泰国。 Zhè shì wǒ dì yī cì lái tàiguó เจ้อ ซื่อ หว่อ ตี้ อี ชื่อ ไหล ไท่ กั๋ว นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเมืองไทย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:小红你来泰国几次了? Xiǎo hóng […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 3123
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme