หมวดหมู่: ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

บ้านคุณอยู่ที่ไหน ภาษาจีน

บ้านคุณอยู่ที่ไหน你家在哪里?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你家在哪里? Nǐ jiā zài nǎlǐ? หนี่ เจีย จ้าย หนา หลี่ บ้านคุณอยู่ที่ไหน   -我家在曼谷。 Wǒjiā zài màngǔ. หว่อ เจีย จ้าย ม่านกู่ บ้านฉันอยู่กรุงเทพ   -我家在清迈。 Wǒjiā zài qīng mài. หว่อ หว่อ เจีย จ้าย ชิงม่าย บ้านฉันอยู่เชียงใหม่   >>บทสนทนา<< A:你家在哪里? Nǐ jiā zài nǎlǐ? หนี่ เจีย จ้าย หนาหลี่ บ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ   B:我家在清迈。 Wǒjiā zài qīng mài. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณมีลูกไหม ภาษาจีน

คุณมีลูกไหม你有孩子吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你有孩子吗? Nǐ yǒu háizi ma? หนี่ โหย่ว ไห จื่อ มะ คุณมีลูกไหม   -我有一个男孩两个女孩。 Wǒ yǒu yīgè nánhái liǎng gè nǚhái. หว่อ โหย่ว อี๋ เก้อ หนานไห เหลี่ยง เก้อ หนี่ ไห ฉันมีลูกชายหนึ่งคน ลูกสาวสองคน   -我还没有。 Wǒ hái méiyǒu. หว่อ ไห เหมย โหย่ว ฉันยังไม่มี   >>บทสนทนา<< A:你有孩子吗? Nǐ yǒu háizi ma? หนี โหย่ว ไห จื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณชอบกินผลไม้อะไร ภาษาจีน

คุณชอบกินผลไม้อะไร你喜欢吃什么水果?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你喜欢吃什么水果? Nǐ xǐhuan chī shénme shuǐguǒ? หนี สี่ฮวน ชรือ เสินเมอ สุย กั่ว คุณชอบกินผลไม้อะไร   -我喜欢吃苹果。 Wǒ xǐhuan chī píngguǒ หว่อ สี่ ฮวน ชรือ ผิงกั่ว ฉันชอบกินแอปเปิ้ล   -我喜欢吃芒果。 Wǒ xǐhuan chī mángguǒ หวอ สี่ฮวน ชรือ หมางกั่ว ฉันชอบกินมะม่วง   >>บทสนทนา<< A:你喜欢吃什么水果? Nǐ xǐhuan chī shénme shuǐguǒ? หนี สี่ฮวน ชรือ เสินเมอ สุย กั่ว คุณชอบกินผลไม้อะไร   […]

➸ปุ่มแชร์

อาหารไทยอร่อยไหม ภาษาจีน

อาหารไทยอร่อยไหม泰菜好吃吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -泰菜好吃吗? Tài cài h ǎo chī ma? ไท่ ช่าย ห่าว ชรือ มะ อาหารไทยอร่อยไหม   -泰菜很好吃。 Tài cài hěn h ǎo chī. ไท่ช่าย เหิน ห่าว ชรือ อาหารไทยอร่อยมาก   -我没吃过泰菜。 Wǒ méi chīguò tài cài. หว่อเหมย ชรือ กั้ว ไท่ ช่าย ฉันไม่เคยกินอาหารไทย   >>บทสนทนา<< A:你吃过泰菜吗? Nǐ chīguò tài cài ma? หนี่ ชรือ กั้ว ไท่ช่าย มะ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณมีพี่น้องไหม ภาษาจีน

คุณมีพี่น้องไหม你有兄弟姐妹吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< -你有兄弟姐妹吗? Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma? หนี โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย มะ คุณมีพี่น้องไหม   -我没有兄弟姐妹。 Wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi. หว่อ เหมย โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย ฉันไม่มีพี่น้อง   -我有一个妹妹。 Wǒ yǒu yīgè mèimei. หวอ โหย่ว อี้เก้อ เม่ยเมย ฉันมีพี่น้องหนึ่งคน   -我有两个姐姐。 Wǒ yǒu liǎng gè jiějiě. หวอ โหย่ว เหลี่ยง เก้อ เจี่ยเจีย ฉันมีพี่สาวสองคน    >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:请问你有兄弟姐妹吗? Qǐngwèn nǐ yǒu […]

➸ปุ่มแชร์

ไม่มีปัญหา ภาษาจีน

ไม่มีปัญหา没问题! >>ตัวอย่างประโยค<< -没问题! Méi wèntí เหมย เวิ่นถี ไม่มีปัญหา   -没问题! Méi wèntí! เหมย เวิ่น ถี ไม่มีปัญหา   -有问题吗? Yǒu wèntí ma? โหย่ว เวิ่น ถี มะ มีปัญหาอะไรไหม   -没事儿 Méishì er เหมย เซ่อร์ ไม่เป็นไร   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:明天你一个人去清迈。 Míngtiān nǐ yīgè rén qù qīng mài หมิงเทียน หนี่ อี๋เก้อ เหริน ชวี่ ชิงม่าย พรุ่งนี้เธอไปเชียงใหม่คนเดียวนะ   B:我一个人! Wǒ yīgè rén! […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันก็เหมือนกัน ภาษาจีน

ฉันก็เหมือนกัน我也一样。 >>ประโยคภาษาจีน<< -我也一样。 Wǒ yě yīyàng. หว่อ เหย่ อี๋ย่าง ฉันก็เหมือนกัน   -我也一样. Wǒ yě yīyàng. หวอ เหย่ อี๋ ย่าง ฉันก็เหมือนกัน   -他也一样. Tā yě yīyàng. ทา เหย่ อี๋ ย่าง เขาก็เหมือนกัน   -他也跟我一样. Tā yě gēn wǒ yīyàng. ทาเหย่ เกิน หว่อ อี๋ย่าง เขาก็เหมือนกับฉัน   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:你喜欢吃泰菜吗? Nǐ xǐhuān chī tài cài ma? หนี สี่ฮวน ชรือ ไท่ช่าย […]

➸ปุ่มแชร์

ฉันขับรถไม่เป็น ภาษาจีน

ฉันขับรถไม่เป็น我不会开车.   >>ตัวอย่างประโยค<< -我不会开车. Wǒ bù huì kāichē. หว่อ ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ ฉันขับรถไม่เป็น   -她开车开得很快. Tā kāichē kāi de hěn kuài. ทา คาย เชอ คาย เตอ เหิ่น ไคว่ เขาขับรถเร็วมาก   -我可以开车. Wǒ kěyǐ kāichē. หว่อ เขออี่ คายเชอ ฉันขับรถได้   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:今天我们去公园吧? Jīntiān wǒmen qù gōngyuán ba? จินเทียน หว่อเมิน ชวี่ กงเหยียน ปา วันนี้เราไปสวนสาธารณะกันนะ   B:好的,我们怎么走? Hǎo […]

➸ปุ่มแชร์

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ภาษาจีน

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม你会说英语吗?   >>ตัวอย่างประโยค<< –你会说英语吗? Nǐ huì shuō yīngyǔ ma? หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม   -我会说英语. Wǒ huì shuō yīngyǔ. หว่อ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้   -我会说一点点. Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn. หว่อ ฮุ่ย ซัว อี้ เตี๋ยนเตี่ยน ฉันพูดได้นิดหน่อย   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽你会说英语吗? Wáng měilì nǐ huì shuō yīngyǔ ma? หวังเหม่ยลี่ หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ […]

➸ปุ่มแชร์

คุณกำลังทำอะไรอยู่ ภาษาจีน

คุณกำลังทำอะไรอยู่你在干什么? >>ตัวอย่างประโยค<< -你在干什么? Nǐ zài gànshénme? หนี่ จ้าย ก้าน เสิน เมอ คุณกำลังทำอะไรอยู่   -我在洗衣服。 Wǒ zài xǐ yīfú หว่อ จ้าย สี่ อี ฝู่ ฉันกำลังซักผ้า   -我在做菜。 Wǒ zài zuò cài หว่อ จ้าย จั้ว ช่าย ฉันกำลังซักผ้า   >>ตัวอย่างบทสนทนา<< A:王美丽 你在干什么? Wáng měilì nǐ zài gànshénme? หวัง เหม่ยลี่ หนี่ จ้าย ก้านเสินเมอ หวังเหม่ยลี่ เธอกำลังทำอะไรอยู่   B:我在做菜。 Wǒ zài […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 41234
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme