หมวดหมู่: ภาษาจีนในที่ทำงาน

ลาออกงาน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับ การลาออกงาน   辞职 (cízhí) ลาออก รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   我已经申请辞职了。 Wǒ yǐjīng shēnqǐng cízhíle. หวอ อี่จิง เซิงฉิ่ง ฉือจื๋อ เลอ ผมได้ยื่นขอลาออกแล้วครับ   我想尝试别的职业。 Wǒ xiǎng chángshì bié de zhíyè. หวอ เสี่ยง ฉางซื่อ เปี๋ย เตอ จื่อเย่ ดิฉันอยากลองอาชีพอื่นดูบ้าง   这份工作不太合适我。 Zhè fèn gōngzuò bù tài héshì wǒ. เจ้อ เฟิ่น กงจั้ว ปู้ไท่ เหอซื่อ หว่อ งานนี้ไม่ค่อยเหมาะกับผมเลย   我想去继续上学。 Wǒ xiǎng qù […]

➸ปุ่มแชร์

ขอเพิ่มเงินเดือน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับ การขอเพิ่มเงินเดือน   要求加薪 (yāoqiú jiāxīn) ขอเพิ่มเงินเดือน รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปขอเพิ่มเงินเดือนกับเจ้านายได้นะ   我想加月薪。 Wǒ xiǎng jiā yuèxīn. หวอ เสี่ยง เจีย เย่ซิน ผมอยากขอเพิ่มเงินเดือนครับ   我的工资两年没涨了。 Wǒ de gōngzī liǎng nián méi zhǎngle. หว่อ เตอ กงจือ เหลี่ยง เหนียน เหมย จ่างเลอ เงินเดือนฉันไม่ได้ขึ้นมาตั้งสองปีแล้วค่ะ   我的工资从没涨过。 Wǒ de gōngzī cóng méi zhǎngguò. หว่อ เตอ กงจือ ฉง เหมย จ่าง กั้ว เงินเดือนฉันไม่เคยเพิ่มเลยค่ะ   我工资太低了。 Wǒ […]

➸ปุ่มแชร์

ลางาน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับ ลางาน 请假 (qǐngjià) ลา รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   今天我想请假。 Jīntiān wǒ xiǎng qǐngjià. จินเทียน หวอ เสี่ยง ฉิ่ง เจี้ย วันนี้ฉันอยากจะขอลาค่ะ   今天我想请病假。 Jīntiān wǒ xiǎng qǐng bìngjià. จินเทียน หวอ เสี่ยง ฉิ่ง ปิ้งเจี้ย วันนี้ผมขอลาป่วยครับ   今天我家里有事。 Jīntiān wǒ jiā li yǒushì. จินเทียน หว่อ เจีย หลี โหย่ว ซื่อ วันนี้ดิฉันติดธุระที่บ้านค่ะ   我想提前一个小时走。 Wǒ xiǎng tíqián yīgè xiǎoshí zǒu. หวอ เสี่ยง […]

➸ปุ่มแชร์

รายงานเรื่องงาน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับ การรายงานเรื่องงาน  报告 (bàogào) รายงาน รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   这件事我要先报告。 Zhè jiàn shì wǒ yào xiān bàogào. เจ้อ เจี้ยน ซื่อ หว่อ เซียน เป้าเก้า เรื่องนี้ฉันต้องรายงานก่อน   今天我要向老板做报告。 Jīntiān wǒ yào xiàng lǎobǎn zuò bàogào. จินเทียน หว่อ เย่าเซี่ยง เหลาป่าน จั้ว เป้าเก้า วันนี้ผมจะไปรายงานกับเจ้านายครับ   你的报告做完了吗? Nǐ de bàogào zuò wánle ma? หนี่ เตอ เป้าเก้า จั้ว หวัน เลอ มะ รายงานของคุณทำเสร็จหรือยังคะ   […]

➸ปุ่มแชร์

คุยเรื่องงาน ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับการพูดคุยถึงเรื่องงาน   讨论工作 (tǎolùn gōngzuò) พูดคุยเรื่องงาน รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์บ่นให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานฟังได้   我最近经常加班。 Wǒ zuìjìn jīngcháng jiābān. หว่อ จุ้ยจิ้น จิงฉาง เจียปาน ช่วงนี้ผมทำโอทีบ่อย   我的工作很累。 Wǒ de gōngzuò hěn lèi. หว่อ เตอ กงจั้ว เหิ่น เล่ย งานของฉันเหนื่อยมาก   我很喜欢这份工作。 Wǒ hěn xǐhuān zhè fèn gōngzuò. หวอ เหิ่น สี่ฮวน เจ้อ เฟิ่น กงจั้ว ผมชอบงานนี้มาก   最近我忙得快死了。 Zuìjìn wǒ máng dé kuài sǐle. จุ้ยจิ้น หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

จัดเก็บเอกสาร ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร   整理文件(zhěnglǐ wénjiàn) จัดเก็บเอกสาร รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ในออฟฟิศได้ 帮忙打印一下这份文件。 Bāngmáng dǎyìn yīxià zhè fèn wénjiàn. ปางหมาง ต่าอิ้น อี่เซี่ย เจ้อ เฟิ่น เหวินเจี้ยน คุณ่วยพิมพ์เอกสารนี้ให้หน่อยครับ   请帮忙复印一下这份材料。 Qǐng bāngmáng fùyìn yīxià zhè fèn cáiliào. ฉิ่งปาง หมาง ฟู่อิ้น อี๋เซี่ย เจ้อเฟิ่น ฉายเลี่ยว ช่วยถ่ายเอกสารฉบับนี้ด้วยค่ะ   文件整理好了吗? Wénjiàn zhěnglǐ hǎole ma? เหวินเจี้ยน เจิ๋งหลี่ ห่าว เลอ มา เอกสารจัดเรียบร้อยหรือยังคะ   这些文件不用了。 Zhèxiē wénjiàn bùyòngle. เจ้อ เซีย […]

➸ปุ่มแชร์

ประโยคจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน

ประโยคจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน   办公设备 (bàngōng shèbèi) เครื่องใช้สำนักงาน รวมประโยคง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ในออฟฟิศได้   这是你的办公桌。 Zhè shì nǐ de bàngōng zhuō. เจ้อซื่อ หนี่ เตอ ป้านกงจัว นี่คือโต๊ะทำงานของคุณค่ะ   我们的打印机坏了。 Wǒmen de dǎyìnjī huàile. หว่อเมิน เตอ ต่าอิ้นจี ไฮว่ เลอ เครื่องปรินของเราเสียแล้วครับ   我的电脑开不了机。 Wǒ de diànnǎo kāi bùliǎo jī. หว่อเตอ เตี้ยน เหน่า คาย ปู้ เหลี่ยว จี คอมพิวเตอร์ของผมเปิดไม่ได้ครับ   打印纸用完了。 Dǎyìn zhǐ yòng wánliǎo. ต่าอี้น […]

➸ปุ่มแชร์
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme