หมี ภาษาจีน

熊 [xióng สง] หมี >>ตัวอย่างประโยค<< 1.世界上有几种熊? Shìjiè shàng yǒu jǐ zhǒng xióng? ซื่อเจี้ย ซ่าง โหยว จี๋ จ่ง สง ในโลกนี้มีหมีกี่ชนิด   2.我最喜欢的动物是熊猫。 Wǒ zuì xǐhuān de dòngwù shì xióngmāo. หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เตอ ต้งอู้ ซื่อ สงเมา ฉันที่ฉันชอบที่สุดคือหมีแพนด้า   3.中国有很多熊猫。 Zhōngguó yǒu hěnduō xióngmāo. จงกั๋ว โหยว เหิ่น ตัว สงเมา ประเทศจีนมีหมีแพนด้ามีจำนวนมาก   4.北极仍然是北极熊的领地。 Běijí réngrán shì běijíxióng de […]

➸ปุ่มแชร์

สิงโต ภาษาจีน

狮子 [shīzi ซือจื่อ] สิงโต >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我最喜欢的动物是狮子。 Wǒ zuì xǐhuān de dòngwù shì shīzi. หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เตอ ต้งอู้ ซื่อ ซือจือ สัตว์ที่ฉันชอบที่สุดคือสิงโต   2.你看过狮子吗? Nǐ kànguò shīzi ma? หนี่ ค่านกั้ว ซือจื่อ มะ คุณเคยเห็นสิงโตไหม   3.我没看过狮子。 Wǒ méi kànguò shīzi. หว่อ เหมย ค่านกั้ว ซือจื่อ ฉันไม่เคยเห็นสิงโต   4.那斑马被狮子捕食。 Nà bānmǎ bèi shīzi bǔshí. น่า ปานหม่า เป้ย ซือจื่อ ปู่สือ […]

➸ปุ่มแชร์

ยีราฟ ภาษาจีน

长颈鹿 [chángjǐnglù ฉางจิ่งลู่] ยีราฟ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.长颈鹿会发声吗? Chángjǐnglù huì fāshēng ma? ฉางจิ่งลู่ ฮุ่ย ฟาเซิง มะ ยีราฟร้องได้ไหม   2.长颈鹿不能发声。 Chángjǐnglù bùnéng fāshēng. ฉางจิ่งลู่ ปู้เหนิง ฟาเซิง ยีราฟร้องไม่ได้   3.这里动物园还没有长颈鹿。 Zhèlǐ dòngwùyuán hái méiyǒu chángjǐnglù. เจ้อหลี่ ต้งอู้เหยียน ไห เหมยโหย่ว ฉางจิ่งลู่ สวสสัตว์ที่นี่ยังไม่มียีราฟ   4.你看过长颈鹿吗? Nǐ kànguò chángjǐnglù ma? หนี่ ค่านกั้ว ฉางจิ่งลู่ มะ คุณเคยเห็นยีราฟไหม   5.长颈鹿吃什么? Chángjǐnglù chī shénme? ฉางจิ่งลู่ ชือ […]

➸ปุ่มแชร์

หนู ภาษาจีน

鼠 [lǎoshǔ เหล่าสู่] หนู >>ตัวอย่างประโยค<< 1.家鼠跟田鼠不一样。 Jiā shǔ gēn tiánshǔ bù yīyàng. เจียสู่ เกิน เถียนสุ่ ปู้ อี๋ย่าง หนูบ้านกับหนุนาไม่เหมือนกัน   2.你的房间有老鼠。 Nǐ de fángjiān yǒu lǎoshǔ หนี่ เตอ ฝางเจียน โหย่ว เหลาสู่ ห้องของเธอมีหนู   3.你敢吃田鼠吗? Nǐ gǎn chī tiánshǔ ma? หนี ก่าน ชือ เถียนสู่ มะ เธอกล้ากินหนูนาไหม   4.今晚他炒辣田鼠给我们吃。 Jīn wǎn tā chǎo là tiánshǔ gěi wǒmen chī. […]

➸ปุ่มแชร์

งู ภาษาจีน

蛇 [shé เสอ] งู >>ตัวอย่างประโยค<< 1.蛇会脱皮。 Shé huì tuōpí. เสอ ฮุ่ย ทัว ผี งูสามารถลอกคราบ   2.通常他对蛇都感兴趣。 Tōngcháng tā duì shé dōu gǎn xìngqù. ทงฉาง ทา ตุ้ย เสอ โตว ก่าน ซิ่ง ชวี่ โดยปกติเขาจะสนใจงูมาก   3.蛇是一种杂食动物。 Shé shì yī zhǒng záshí dòngwù. เสอ ซือ อี้ จ่ง จ๋าซื่อ ต้งอู้ งูเป็นสัตว์กินไม่เลือก   4.他详细地研究这条蛇。 Tā xiángxì de yánjiū zhè tiáo […]

➸ปุ่มแชร์

จระเข้ ภาษาจีน

鳄鱼 [èyú เอ้อหยีร์] จระเข้ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他喜欢用鳄鱼厂品。 Tā xǐhuān yòng èyú chǎng pǐni. ทา สี่ฮวน โย่ง เอ้อหยี ฉางผิ่น เขาชอบใช้ผลิตภัณจากจระเข้   2.中国没有鳄鱼。 Zhōngguó méiyǒu èyú. จงกั๋ว เหมย โหย่ว เอ้อหยี ประเทศจีนไม่ไมีจระเข้   3.你吃过鳄鱼肉吗? Nǐ chīguò èyú ròu ma? หนี่ ชือ กั้ว เอ้อหยี โร่ว มะ คุณเคยกินเนื้อจระเข้ไหม   4.你看过鳄鱼吗? Nǐ kànguò èyú ma? หนี่ ค่านกั้ว เอ้อหยี มะ คุณเคยเห็นจระเข้ไหม   5.鳄鱼肉很好吃。 […]

➸ปุ่มแชร์

เสือ ภาษาจีน

老虎 { lǎohǔ เหลาสู่ } เสือ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在泰国有老虎很少了。 Xiànzài tàiguó yǒu lǎohǔ hěn shǎole. เซี่ยนจ้าย ไท่กั๋ว โหย่ว เหลาหู่ เหิน เส่า ตอนนี้ประเทศไทยมีเสือน้อยลง   2.我看过老虎了。 Wǒ kànguò lǎohǔle. หว่อ ค่าน กั้ว เหลาหู่ ฉันเคยเห็นเสือแล้ว   3.去年老虎的数量增长了三倍。 Qùnián lǎohǔ de shùliàng zēngzhǎngle sān bèi. ชวี่ เหนียน เหลาหู่ เตอ ซู่เลี่ยง เจิงเจีย จ่าง เลอ ซานเป้ย ปีที่แล้วจำนวนเสือเพิ่มขึ้นสามเท่า   4.现在泰国有老虎大概几只。 Xiànzài tàiguó yǒu […]

➸ปุ่มแชร์

น้อยหน่า ภาษาจีน

番荔枝 [fānlìzhī ฟานลี่จื่อ] น้อยหน่า >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这里市场有番荔枝吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu fānlìzhī ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว ฟานลี่จือ มะ ตลาดที่นี่มีน้อยหน่าไหม   2.现在番荔枝很贵。 Xiànzài fānlìzhī hěn guì. เซี่ยนจ้าย ฟานลี่จือ เหิ่นกุ้ย ตอนนี้น้อยหน่าแพงมาก   3.番荔枝是什么果? Fānlìzhī shì shénme guǒ? ฟานลี่จือ ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว น้อยหน่าคือผลไม้อะไร   4.你吃过番荔枝吗? Nǐ chīguò fānlìzhī ma? หนี่ ชือ กั้ว ฟานลี่จือ มะ คุณเคยกินน้อยหน่าไหม   5.我要番荔枝五公斤。 Wǒ yào fānlìzhī […]

➸ปุ่มแชร์

ลูกพลับ ภาษาจีน

柿子 [shìzi ซื่อจื่อ] ลูกพลับ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这里市场有柿子吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu shìzi ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว ซื่อจื่อ มะ ตลาดที่นี่มีลูกพลับไหม   2.我不喜欢吃柿子。 Wǒ bù xǐhuān chī shìzi. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ ซื่อจื่อ ฉันไม่ชอบกินลูกพลับ   3.你要柿子几公斤? Nǐ yào shìzi jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า ซื่อจื่อ จี่ กงจิน คุรเอาลูกพลับกี่กิโล   4.柿子是什么果? Shìzi shì shénme guǒ? ซื่อจื่อ ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว ลูกพลับคือผลไม้อะไร   […]

➸ปุ่มแชร์

มะเฟือง ภาษาจีน

杨桃 [yángtáo หยางเถา] มะเฟือง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.超市里的杨桃都不新鲜了。 Chāoshì lǐ de yángtáo dōu bù xīnxiānle เชาซื่อ หลี่ เตอ หยางเถา โตว ปู้ ซินเซียน เลอ มะเฟืองในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สดแล้ว   2.中国有杨桃吗? Zhōngguó yǒu yángtáo ma? จงกั๋ว โหย่ว หยางเถา มะ เมืองจีนมีมะเฟืองไหม   3.这里市场有杨桃吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu yángtáo ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว หยางเถามะ ตลาดที่นี่มีมะเฟืองไหม   4.我不喜欢吃杨桃。 Wǒ bù xǐhuān chī yángtáo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน […]

➸ปุ่มแชร์

เชอร์รี่ ภาษาจีน

樱桃 [yīngtáo อิงเถา] เชอร์รี่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我不喜欢吃樱桃。 Wǒ bù xǐhuān chī yīngtáo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ อิงเถา ฉันไม่ชอบกินเชอร์รี่   2.这里市场有樱桃吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu yīngtáo ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว อิงเถา มะ ตลาดที่นี่มีเชอร์รี่ไหม   3.泰国没有樱桃。 Tàiguó méiyǒu yīngtáo. ไท่กั๋ว เหมย โหย่ว อิงเถา เมืองไทยไม่มีเชอร์รี่   4.中国有樱桃吗? Zhōngguó yǒu yīngtáo ma? จงกั๋ว โหย่ว อิงเถา มะ เมืองจีนมีเชอร์รี่ไหม   5.院子里种了几棵樱桃树。 Yuànzi lǐ […]

➸ปุ่มแชร์

ทับทิม ภาษาจีน

石榴 [shíliú สือหลิว] ทับทิม >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这里的石榴很好吃。 Zhèlǐ de shíliú hěn hào chī. เจ้อหลี่ เตอ สือหลิว เหินห่าว ชือ ทับทิมที่นี่อร่อยมาก   2.这里市场有石榴吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu shíliú ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว สือหลิว มะ ตลาดที่นี่มีทับทิมไหม   3.你要石榴几公斤? Nǐ yào shíliú jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า สือหลิว จี่ กงจิน คุณเอาทับทิมกี่กิโล   4.我要石榴五公斤。 Wǒ yào shíliú wǔ gōngjīn. หว่อ เย่า สือหลิว อู่ […]

➸ปุ่มแชร์

มะนาว ภาษาจีน

柠檬 [níngméng หนิงเหมิง] มะนาว >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在柠檬很贵。 Xiànzài níngméng hěn guì. เซี่ยนจ้าย หนิงเหมิง เหิ่น กุ้ย ตอนนี้มะนาวแพงมาก   2.这里市场有柠檬吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu níngméng ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว หนิงเหมิง มะ ตลาดที่นี่มีมะนาวไหม   3.中国的柠檬比泰国的大。 Zhōngguó de níngméng bǐ tàiguó de dà. จงกั๋ว เตอ หนิงเหมิง ปี่ ไท่กั๋วเตอ ต้า มะนาวจีนใหญ่กว่ามะนาวไทย   4.你要柠檬几公斤? Nǐ yào níngméng jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า หนิงเหมิง จี่ […]

➸ปุ่มแชร์

ชมพู่ ภาษาจีน

莲雾 [liánwù เหลียนอู้] ชมพู่ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.现在莲雾很便宜。 Xiànzài lián wù hěn piányí. เซี่ยนจ้าย เหลียนอู้ เหิ่น เผียนอี้ ตอนนี้ชมพู่ถูกมาก   2.你要莲雾几公斤? Nǐ yào lián wù jǐ gōngjīn? หนี่ เย่า เหลียนอู่ จี่ กงจิน คุณจะเอาชมพู่กี่กิโลครับ   3.我要莲雾五公斤。 Wǒ yào lián wù wǔ gōngjīn. หว่อ เย่า เหลียนอู้ อู่ กงจิน ฉันเอาชมพู่ห้ากิโลค่ะ   4.你喜欢吃莲雾吗? Nǐ xǐhuān chī lián wù ma? หนี่ สี่ฮวน ชือ […]

➸ปุ่มแชร์

ฝรั่ง ภาษาจีน

番石榴 [fānshíliú ฟานสือหลิว] ฝรั่ง >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你喜欢番石榴吗? Nǐ xǐhuān fān shíliú ma? หนี สี่ฮวน ฟานสือหลิว มะ คุณชอบฝรั่งไหม   2.这里的番石榴很好吃。 Zhèlǐ de fān shíliú hěn hǎo chī. เจ้อหลี่ เตอ ฟานสือหลิว เหินห่าว ชือ ฝรั่งของที่นี่อร่อยมาก   3.我要番石榴一公斤。 Wǒ yào fān shíliú yī gōngjīn. หว่อ เย่า ฟานสือหลิว อี้กงจิน ฉันเอาฝรั่งกิโลหนึ่ง   4.这里市场有番石榴吗? Zhèlǐ shìchǎng yǒu fān shíliú ma? เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว […]

➸ปุ่มแชร์

ส้ม ภาษาจีน

橘子 [jùzi จวี้ จื่อ] ส้ม >>ตัวอย่างประโยค<< 1.泰国的橘子很甜。 Tàiguó de jùzi hěn tián. ไท่กั๋ว เตอ จวี้จื่อ เหิ่น เถียน ส้มไทยหวานมาก   2.中国的橘子很小。 Zhōngguó de jùzi hěn xiǎo. จงกั๋ว เตอ จวี้จื่อ เหิน เสี่ยว ส้มที่จีนลูกเล็กมาก   3.这里市场有没有卖橘子? Zhèlǐ gè shìchǎng yǒu méiyǒu mài jùzi? เจ้อเก้อ ซื่อฉ่าง โหย่ว เหมย โหย่ว ม่าย จวี้จื่อ ตลาดที่นี่มีส้มขายไหม   4.橘子一公斤多少? Jùzi yī gōngjīn duōshǎo? จวี้จื่อ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 20 of 36« First...10...1819202122...30...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme