วัด ภาษาจีน

寺庙 [ sìmiào ซื่อเมี่ยว ] วัด   >>ตัวอย่างประโยค<< 她去寺庙了。 Tā qù sìmiào le. ทา ชวี่ ซื่อเมี่ยว เลอ เขาไปวัดแล้ว   寺庙在哪里? Sìmiào zài nǎlǐ? ซื่อเมี่ยว จ้าย หนาหลี่ วัดอยู่ที่ไหน   爸爸不想去寺庙。 Bàba bùxiǎng qù sìmiào. ป้าป่ะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ ซื่อเมี่ยว พ่อไม่อยากไปวัด   清迈有寺庙吗? Qīng mài yǒu sìmiào ma? ชิงม่าย โหย่ว ซื่อเมี่ยว มะ เชียงใหม่มีวัด ไหม   我跑步去寺庙。 Wǒ […]

➸ปุ่มแชร์

คำว่าโรงเรียน ภาษาจีน

学校 [ xuéxiào เสียเสี้ยว ] โรงเรียน   >>ตัวอย่างประโยค<< 她去学校了。 Tā qù xuéxiào le. ทา ชวี่ เสียเสี้ยว เลอ เขาไปโรงเรียนแล้ว   学校在哪里? Xuéxiào zài nǎlǐ? เสียเสี้ยว จ้าย หนาหลี่ โรงเรียนอยู่ที่ไหน   爸爸不想去学校。 Bàba bùxiǎng qù xuéxiào. ป้าป่ะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ เสียเสี้ยว พ่อไม่อยากไปโรงเรียน   清迈有学校吗? Qīng mài yǒu xuéxiào ma? ชิงม่าย โหย่ว เสียเสี้ยว มะ เชียงใหม่มีโรงเรียนไหม   我跑步去学校。 Wǒ pǎobù […]

➸ปุ่มแชร์

ร้านหนังสือ ภาษาจีน

书店 [shūdiàn ชูเตี้ยน] ร้านหนังสือ   >>ตัวอย่างประโยค<< 她去书店了。 Tā qù shūdiàn le. ทา ชวี่ ซูเตี้ยน เลอ เขาไปร้านหนังสือแล้ว   书店在哪里? Shūdiàn zài nǎlǐ? ซูเตี้ยน จ้าย หนาหลี่ ร้านหนังสืออยู่ที่ไหน   爸爸不想去书店。 Bàba bùxiǎng qù shūdiàn. ป้าป่ะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ ซูเตี้ยน พ่อไม่อยากไปร้านหนังสือ   清迈有书店吗? Qīng mài yǒu shūdiàn ma? ชิงม่าย โหย่ว ซูเตี้ยน มะ เชียงใหม่มีร้านหนังสือไหม   我跑步去书店。 Wǒ pǎobù qù shūdiàn. […]

➸ปุ่มแชร์

ไปรษณีย์ ภาษาจีน

邮局 [ yóujú โหยว จวี๋ ] ไปรษณีย์   >>ตัวอย่างประโยค<< 从这里到邮局远不远? Cóng zhèlǐ dào yóujú yuǎn bù yuǎn? ฉง เจ้อ หลี่ เต้า โหยว จวี๋ เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน จากที่นี่ถึงไปรษณีย์ไกลไหม   他刚去邮局。 Tā gāng qù yóujú. ทา กาง ชวี่ โหยว จวี๋ เขาเพิ่งไปไปรษณีย์   我不知道怎么去邮局。 Wǒ bù zhīdào zěnme qù yóujú. หว่อ ปู้ จือเต้า เจิ่นเมอ ชวู่ โหยว จวี๋ ฉันไม่รู้ว่าจะไปไปรษณีย์ยังไง […]

➸ปุ่มแชร์

โรงหนัง ภาษาจีน

电影院 [ diànyǐngyuàn เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน ] โรงหนัง   >>ตัวอย่างประโยค<< 他刚去电影院。 Tā gāng qù diànyǐngyuàn. ทา กาง ชวี่ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เขาเพิ่งไปโรงหนัง   电影院在哪里。 diànyǐngyuàn zài nǎlǐ. เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน จ้าย หนา หลี่ โรงหนังอยู่ที่ไหน   从这里到电影院远不远? Cóng zhèlǐ dào diànyǐngyuàn yuǎn bù yuǎn? ฉง เจ้อ หลี่ เต้า เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน จากที่นี่ถึงโรงหนังไกลไหม   我不知道怎么去电影院。 Wǒ bù zhīdào zěnme qù diànyǐngyuàn. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

โรงพยาบาล ภาษาจีน

医院 [ yīyuàn อีเยี่ยน] โรงพยาบาล   >>ตัวอย่างประโยค<< 他刚去医院。 Tā gāng qù yīyuàn. ทา กาง ชวี่ อีเยี่ยน เขาเพิ่งไปโรงพยาบาล   医院在哪里。 yīyuàn zài nǎlǐ. อีเยี่ยน จ้าย หนา หลี่ โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน   从这里到医院远不远? Cóng zhèlǐ dào yīyuàn yuǎn bù yuǎn? ฉง เจ้อ หลี่ เต้า อีเยี่ยน เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน จากที่นี่ถึงโรงพยาบาลไกลไหม   我不知道怎么去医院。 Wǒ bù zhīdào zěnme qù yīyuàn. หว่อ ปู้ […]

➸ปุ่มแชร์

ตลาด ภาษาจีน

市场 [shìchǎng ซื่อฉ่าง] ตลาด   >>ตัวอย่างประโยค<< 他刚去市场。 Tā gāng qù shìchǎng. ทา กาง ชวี่ ซื่อฉ่าง เขาเพิ่งไปตลาด   市场在哪里。 shìchǎng zài nǎlǐ. ซื่อฉ่าง จ้าย หนา หลี่ ตลาดอยู่ที่ไหน   从这里到市场远不远? Cóng zhèlǐ dào shìchǎng yuǎn bù yuǎn? ฉง เจ้อ หลี่ เต้า ซื่อฉ่าง เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน จากที่นี่ถึงตลาดไกลไหม   我不知道怎么去市场。 Wǒ bù zhīdào zěnme qù shìchǎng. หว่อ ปู้ จือเต้า […]

➸ปุ่มแชร์

ธนาคาร ภาษาจีน

银行 [ yínháng อิ๋นหาง ] ธนาคาร   >>ตัวอย่างประโยค<< 他刚去银行。 Tā gāng qù yínháng. ทา กาง ชวี่ อิ๋นหาง เขาเพิ่งไปธนาคาร   银行在哪里。 yínháng zài nǎlǐ. อิ๋นหาง จ้าย หนา หลี่ ธนาคารอยู่ที่ไหน   从这里到银行远不远? Cóng zhèlǐ dào yínháng yuǎn bù yuǎn? ฉง เจ้อ หลี่ เต้า อิ๋นหาง เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน จากที่นี่ถึงธนาคารไกลไหม   我不知道怎么去银行。 Wǒ bù zhīdào zěnme qù yínháng. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

สนามบิน ภาษาจีน

机场 [ jīchǎng จีฉ่าง ] สนามบิน   >>ตัวอย่างประโยค<< 他刚去机场。 Tā gāng qù jīchǎng. ทา กาง ชวี่ จีฉ่าง เขาเพิ่งไปสนามบิน   机场在哪里。 Jīchǎng zài nǎlǐ. จีฉ่าง จ้าย หนา หลี่ สนามบินอยู่ที่ไหน   从这里到机场远不远? Cóng zhèlǐ dào jīchǎng yuǎn bù yuǎn? ฉง เจ้อ หลี่ เต้า จี่ฉ่าง เหยี่ยน ปู้ เหยี่ยน จากที่นี่ถึงสนามบินไกลไหม   我不知道怎么去机场。 Wǒ bù zhīdào zěnme qù jīchǎng. หว่อ […]

➸ปุ่มแชร์

คำว่าสอบ ภาษาจีน

考试 [kǎoshì เข่าซื่อ ] สอบ   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你今天考试难吗? Nǐ jīntiān kǎoshì nán ma? หนี่ จินเทียน เข่าซื่อ หนาน มะ วันนี้เธอสอบยากไหม   2.我今天考试很难. Wǒ jīntiān kǎoshì hěn nán. หว่อ จินเทียน เข่าซื่อ เหิ่น หนาน วันนี้ฉันสอบยากมาก   3.我今天没有考试. Wǒ jīntiān méiyǒu kǎoshì. หว่อ จินเทียน เหม่ย โหย่ว เข่าซื่อ วันนี้ฉันไม่มีสอบ   4.他考试得了第三名。 Tā kǎoshì dé le dì sān míng. ทา เข่าซื่อ […]

➸ปุ่มแชร์

การบ้าน ภาษาจีน

作业 [ zuòyè จั้วเย่ ] การบ้าน   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你的作业做完了吗? Nǐ de zuòyè zuò wánle ma? หนี่ เตอ จั้วเย่ จั้ว หวาน เลอ มะ การบ้านของเธอทำเสร็จแล้วหรือยัง   2.我今天没有作业。 Wǒ jīntiān méiyǒu zuòyè. หว่อ จินเทียน เหมยโย่ว จั้วเย่ วันนี้ฉันไม่มีการบ้าน   3.我今天作业很多。 Wǒ jīntiān zuòyè hěnduō. หว่อ จินเทียน จั้วเย่ เหิ่นตัว วันนี้การบ้านฉันเยอะมาก   4.老师说今天没有作业。 Lǎoshī shuō jīntiān méiyǒu zuòyè เหล่าซือ ซัว จินเทียน […]

➸ปุ่มแชร์

เอว ภาษาจีน

腰 [ yāo เยา ] เอว   >>ตัวอย่างประโยค<< 我不喜欢被人搂着腰。 Wǒ bù xǐhuan bèi rén lǒu zhe yāo. หว่อ ปู้ สี่ฮวน เป้ย เหริน โหล เจอะ เยา ฉันไม่ชอบให้คนมาโอบเอว   弟弟的腰很小。 Dìdì de yāo hěn xiǎo. ตี้ติ เตอ เยา เหิน เสี่ยว เอวของน้องชายเล็กมาก   小红的腰很痛。 Xiǎo hóng de yāo hěn tòng. เสี่ยว หง เตอ เยา เหิ่น ท่ง เอวของเสี่ยวหงเจ็บมาก   […]

➸ปุ่มแชร์

แขน ภาษาจีน

手臂 [ shǒubì โส่วปี้ ] แขน >>ตัวอย่างประโยค<< 那个男人没有手臂。 Nàgè nánrén méiyǒu shǒubì. น่า เก้อ หนาน เหริน เหมย โหย่ว โส่วปี้ ผู้ชายคนนั้นไม่มีแขน   爸爸的手臂很短。 Bàba de shǒubì hěn duǎn ป้าป่ะ เตอ โส่วปี้ เหิน ต่วน แขนของคุณพ่อสั้นมาก   小红的手臂很痛。 Xiǎo hóng de shǒubì hěn tòng. เสี่ยวหง เตอ โส่วปี้ เหิ่น ท่ง แขนของเสี่ยวหงเจ็บมาก   妈妈的手臂很长。 Māmā de shǒubì hěn cháng. มะหม่า […]

➸ปุ่มแชร์

คำว่าพูด ภาษาจีน

  说 [shuō ซัว] พูด   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他爱说笑话。 Tā àishuō xiàohuà. ทา อ้าย ชัว เสี้ยว ฮว่า เขาชอบพูดเรื่องตลก   2.让我这么说吧 Ràng wǒ zhème shuō bā ร่าง หว่อ เจ้อ เมอ ซัว ปา ให้ฉันพูดอย่างนี้เถอะ   3.她想说什么? Tā xiǎng shuō shénme ? ทา เสี่ยง ชัว เสินเมอ เขาอยากพูดอะไร   4.她法语说得好。 Tā fǎyǔ shuō de hǎo. ทา ฝา หยี่ ชัว เตอ […]

➸ปุ่มแชร์

นิ้วมือ ภาษาจีน

手指 [shǒuzhǐ โสวจื่อ] นิ้วมือ   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那个人没有手指。 Nàgè rén méiyǒu shǒuzhǐ. น่าเก้อ เหริน เหมย โย่ว โสว จื่อ คนั้นไม่มีนิ้วมือ   2.爸爸的手指很短。 Bàba de shǒuzhǐ hěn duǎn ป้าป่ะ เตอ โสวจื่อ เหิน ต่วน นิ้วมือของพ่อสั้นมาก   3.我的手指很痛。 wǒ de shǒuzhǐ hěn tòng. หว่อ เตอ โสวจื่อ เหิ่น โท่ง นิ้วมือของฉันปวดมาก   4.妈妈的手指很长。 Māmā de shǒuzhǐ hěn cháng. มาหม่า เตอ โสวจือ เหิน […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 3612345...102030...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme