ประโยคภาษาจีน ดูหนัง

         ดูหนัง 看电影

 

今晚去看电影怎么样?
Jīn wǎn qù kàn diànyǐng zěnme yàng?
จิน หว่าน ชวี่ ค่าน เตี้ยนหยิ่ง เจิ่นเมอ ย่าง
เย็นนี้ไปดูหนังกันดีไหม

 

这是一部热门电影。
Zhè shì yī bù rèmén diànyǐng.
เจ้อ ซื่อ อี๋ ปู้ เร่อเหมิน เตี้ยนหยิ่ง
นี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่กำลังดัง

 

我是个电影迷。
Wǒ shìgè diànyǐng mí.
หว่อ ซื่อ เก้อ เตี้ยนหยิ่ง หมี
ฉันเป็นแฟนภาพยนต์

 

你喜欢看什么电影?
Nǐ xǐhuan kàn shénme diànyǐng?
หนี สี่ ฮวน ค่าน เสิน เมอ เตี้ยนหยิ่ง
คุณชอบดูหนังอะไร

 

这部电影的女主角是谁?
Zhè bù diànyǐng de nǚ zhǔjiǎo shì shuí ?
เจ้อ ปู้ เตี้ยนหยิ่ง เตอ หนี จูเจี่ยว ซื่อ สุย
หนังเรื่องนี้นางเอกคือใครเหรอ

 

是什么剧情?
Shì shénme jùqíng?
ซื่อ เสิน เมอ จวี่ฉิง
พล็อตเรื่องอะไร

 

我已经很长时间没看电影了。
Wǒ yǐjīng hěn cháng shíjiān méi kàn diànyǐngle.
หว่อ อี่จิง เหิ่น ฉาง สือเจียน เหมย ค่าน เตี้ยนหยิ่งเลอ
นานมากแล้วที่ฉันไม่ได้ดูหนัง

 

我有两张电影票。
Wǒ yǒu liǎng zhāng diànyǐng piào.
หวอ โหยว เหลี่ยง จาง เตี้ยนหยิ่ง เพี่ยน
ฉันมีตั๋วหนังสองใบ

 

我有两张首都电影院的赠券。
Wǒ yǒu liǎng zhāng shǒudū diànyǐngyuàn de zèng quàn.
หว่อ โหยว เหลี่ยง จาง โส่วตู เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เตอ เจิ้ง ช่วน
ฉันมีตั๋วหนัง2ใบของโรงหนังเมืองกรุง

 

我们去哪家电影院?
Wǒmen qù nǎ jiā diànyǐngyuàn?
หว่อเมิน ชวี่ หน่า เจีย เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน
เราจะไปโรงหนังไหน

 

你想看哪部片子?
Nǐ xiǎng kàn nǎ bù piànzi?
หนี่ เสี่ยง ค่าน น่า ปู้ เพี่ยน จื่อ
คุณอยากดูหนังเรื่องอะไร

 

我们可以从网上订票。
Wǒmen kěyǐ cóng wǎng shàng dìng piào.
หว่อเมิน เข่ออี่ ฉง หว่าง ซ่าง ติ้ง เพี่ยว
เราสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้

 

我们应该早点动身去电影院。
Wǒmen yīnggāi zǎodiǎn dòngshēn qù diànyǐngyuàn.
หว่อเมิน อิงไก เจ่าเตี่ยน ต้งเซิน ชวี่ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน
เราควรไปที่โรงหนังเช้าหน่อย

 

否则我们肯定就找不到好位子了。
Fǒuzé wǒmen kěndìng jiù zhǎo bù dào hǎo wèizile.
ฝ่อเจ๋อ หว่อเมิน เขิ่นติ้ง จิ้ว เจ่า ปู๋ เต้า ห่าว เว่ย จื่อ เลอ
ใช่หรือไม่ที่เราหาที่นั่งดีๆไม่ได้แล้ว

 

这部电影下午10点那场还有票吗?
Zhè bù diànyǐng xiàwǔ 10 diǎn nà chǎng hái yǒu piào ma?
เจ้อ ปู้ เตี้ยนหยิ่ง เซี่ยอู่ สือ เตี่ยน น่า ฉ่าง ไห โหย่ว เพี่ยว มา
หนังเรื่องนี้ตอนสี่ทุ่มที่โรงหนังจะยังมีตั๋วอยู่ไหม

 

我要两张15排的票。
Wǒ yào liǎng zhāng 15 pái de piào.
หว่อ เย่า เหลี่ยง จาง สืออู่ ไผ เตอ เพี่ยว
ฉันขอตั๋วสองใบแถวที่15ค่ะ

 

我要7号座位。
Wǒ yào 7 hào zuòwèi.
หว่อ เย่า ชี เห้า จั้ว เว่ย
ฉันขอ7ที่นั่งค่ะ

 

咱们进去吧。
Zánmen jìnqù ba.
จ๋าเมิน จิ้น ชวี่ ปา
พวกเราเข้าไปกันเถิด

 

这个电影院的环境和设施还可以。
Zhège diànyǐngyuàn de huánjìng hé shèshī hái kěyǐ.
เจ้อเก้อ เตี้ยนหยิ่งเยี่ยน เตอ หวนจิ้ง เหอ เซ่อซือ ไห เขออี่
โรงหนังแห่งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่เร็วเลยนะ

 

我出去一下。
Wǒ chūqù yīxià.
หว่อ ชู ชวี่ อี๋ เซี่ย
ฉันขอทางหน่อย

 

你小声点讲话。
Nǐ xiǎo shēng diǎn jiǎnghuà.
หนี เสี่ยว เซิง เตี๋ยน เจี่ยง ฮว่า
เงียบเสียงคุณหน่อย 

 

我看不下去了,我走了。
Wǒ kàn bù xiàqùle, wǒ zǒule.
หว่อ ค่าน ปู้ เซี่ย ชวี่ เลอ หว่อ โจ่ว เลอ
ฉันคงดูไม่จบ  ฉันไปแล้วนะ

 

这部电影真没劲。
Zhè bù diànyǐng zhēn méijìn.
เจ้อ ปู้ เตี้ยน หยิ่ง เจิน เหมยจิ้น
หนังเรื่องนี้น่าเบื่อมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก