ประโยคภาษาจีน ไปหาหมอ

         ไปหาหมอ 看医生

 

你有什么不舒服?
Nǐ yǒu shé me bú shūfú?
หนี โหย่ว เสินเมอ ปู้ ซู ฝู่
คุณไม่สบายตรงไหน

 

你得这病多久了?
Nǐ de zhè bìng duōjiǔle?
หนี่ เตอ เจ้อ ปิ้ง ตัว จิ่ว เลอ
คุณป่วยอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว

 

我看你感冒了。
Wǒ kàn nǐ gǎnmàole.
หว่อ ค่าน หนี ก่าน เม่า เลอ
ฉันว่าคุณเป็นหวัดแล้ว

 

你需要打针。
Nǐ xūyào dǎzhēn.
หนี่ ซวี เย่า ต่าเจิน
คุณต้องได้รับการฉีดยา

 

我的病严重吗?
Wǒ de bìng yánzhòng ma?
หว่อ เตอ ปิ้ง เหยียน จ้ง มะ
อาการป่วยของฉันหนักไหม

 

我需要住院吗?
Wǒ xūyào zhùyuàn ma?
หว่อ ซวี เย่า จู้ เยี่ยน มะ
ฉันต้องนอนพักที่โรงพยาบาลไหม

 

你看过医生了吗?
Nǐ kànguò yīshēngle ma?
หนี่ ค่าน กั้ว อีเซิง เลอ มะ
คุณไปหาหมอแล้วหรือยัง

 

医生怎么说?
Yīshēng zěnme shuō?
อีเซิง เจิ่น เมอ ซัว
คุณหมอว่าอย่างไรบ้าง

 

医生说我应该服用奎宁。
Yīshēng shuō wǒ yīnggāi fúyòng kuí níng
อีเซิง ซัว หว่อ อิงกาย ฝูโย่ง ขุย หนิง
หมอบอกว่าฉันต้องทานควินิน

 

你吃的是什么药?
Nǐ chī de shì shénme yào?
หนี่ ชือ เตอ ซื่อ เสินเมอ เย่า
คุณทานยาอะไร

 

医生说我不能吃油腻的东西。
Yīshēng shuō wǒ bùnéng chī yóunì de dōngxi.
อีเซิง ซัว หว่อ ปู้ ชือ โหยวหนี เตอ ตงซี
หมอบอกว่าฉันกินของที่มีน้ำมันเยอะไม่ได้

 

我打了一针盘尼西林。
Wǒ dǎle yī zhēn pánníxīlín.
หว่อ ต่า เลอ อี เจิน ผานหนี ซีหลิน
ฉันฉีดเพนิซิลินไปหนึ่งเข็ม

 

他给我照了X光并量血压。
Tā gěi wǒ zhàole X guāng bìng liàng xiěyā.
ทา เก่ย หว่อ จ้า เลอ เซ็ก กวาง ปิ้ง เลี่ยง เสี่ย ยา
เขาทำการx-ray ฉันและวัดความดันเลือด

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก