คำศัพท์ภาษาจีน คณิตศาสตร์

คำศัพท์ภาษาจีน คณิตศาสตร์

数学 [shùxué ซู่เสีย] คณิตศาสตร์

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์

math

   [jiā เจีย]   บวก

   [jiǎn เจี่ยน]   ลบ

   [chéng เฉิง]   คูณ

   [chú ฉู]   หาร

   [zhèng เจิ้ง]   จำนวนบวก

   [fù ฟู่]    จำนวนลบ

小数   [xiǎo shù เสี่ยวซู่]   ทศนิยม

分数   [fēn shù เฟินซู่]   เศษส่วน

奇数   [qí shù ฉีซู่]   เลขคี่

偶数   [ǒu shù โอ่วซู่]   เลขคู่

百分之   [bǎi fēn zhī ไป่เฟินจือ]   ร้อยละ

比率   [bǐ lǜ ปี่ลู่ร์]    อัตราส่วน

几何   [jǐ hé จี่เหอ]    เรขาคณิต

平行   [píng xíng ผิงสิง]   ขนาน

平方   [píngfāng ผิงฟาง]    ยกกำลังสอง

立方   [lìfāng ลี่ฟาง]    ยกกำลังสาม

n 次幂    [n cìmì เอ็น ชื่อมี่]   ยกกำลัง n

平方根   [píngfānggēn ผิงฟางเกิน]   สแควร์รูท

微积分   [wēi jī fēn เวยจีเฟิน]   แคลคูลัส

大于   [dà yú ต้ายู๋ร์]    มากกว่า

小于   [xiǎo yú เสี่ยวยู๋ร์]   น้อยกว่า

大于等于  [dà yú děng yú ต้ายู๋ร์เติ่งยู๋ร์]   มากกว่าหรือเท่ากับ

小于等于  [xiǎo yú děng yú เสี่ยวยู๋ร์เติ่งยูร์]  น้อยกว่าหรือเ่ท่ากับ

对角线   [duìjiǎoxiàn ตุ้ยเจี่ยวเซี่ยน]  เส้นทะแยงมุม

角度    [jiǎo dù เจี่ยวตู้]   องศา

弧度    [hú dù หูตู้]   เรเดียน

锐角    [ruì jiǎo รุ่ยเจี่ยว]   มุมแหลม

直角    [zhí jiǎo จื๋อเจี่ยว]   มุมฉาก

钝角    [dùn jiǎo ตุ้นเจี่ยว]  มุมป้าน

平角    [píng jiǎo ผิงเจี่ยว]  มุมตรง

三角形   [sān jiǎo xíng ซานเจี่ยวสิง]   รูปสามเหลี่ยม

四边形   [sì biān xíng ซื่อเปียวสิง]   รูปสี่เหลี่ยม

正方形   [zhèng fāng xíng เจิ้งฟางสิง]   สี่เหลี่ยมจตุรัส

矩形    [jǔ xíng จู่ร์สิง]   รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

菱形    [líng xíng หลิงสิ ]   สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

梯形    [tīxíng ทีสิง]    สี่เหลี่ยมคางหมู

半径    [bàn jìng ป้านจิ้ง]   รัศมี

直径    [zhí jìng จื๋อจิ้ง]    เส้นผ่าศูนย์กลาง

圆周    [yuán zhōu หยวนโจว]    เส้นรอบวง

立方体  [lì fāng tǐ ลี่ฟางถี่]   ลูกบาศก์

棱锥    [léng zhuī เหลิงจุย]    ปิรามิด

棱柱    [léng zhù เหลิงจู้]   ปริซึม

体积    [tǐ jī ถี่จี]    ปริมาตร

坐标    [zuò biāo จั้วเปียว]   พิกัด

统计    [tǒng jì ถ่งจี้]   สถิติ

平均数  [píng jūn shù ผิงจูนซู่]   ค่าเฉลี่ย

面积    [miàn jī เมี่ยนจี]   พื้นที่

 

>>ดูคำศัพท์ภาษาจีนอื่นๆได้ที่นี่<<

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก