ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน

ประโยคจองโรงแรม ภาษาจีน

 
下周二我想订一个双人房间。
Xià zhōu èr wǒ xiǎng dìng yīgè shuāngrén fángjiān.
เซี่ยโจว เอ้อ หวอ เสี่ยง ติ้ง อี๋เก้อ ซวงเหริน ฝางเจียน
ฉันอยากจะจองห้องเตียงคู่สำหรับวันอังคารหน้า

 

两种房间的价格有什么不同?
Liǎng zhǒng fángjiān de jiàgé yǒu shé me bùtóng?
เหลียง จ่ง ฝางเจียน เตอ เจี้ยเก๋อ โหย่ว เสอเมอ ปู้ถง
ราคาของห้องทั้งสองอย่างนี้ราคาแตกต่างกันอย่างไรคะ

 

一间双人房朝阳面的每晚140美元,背阴面的每晚115美元。
Yī jiàn shuāngrén fáng zhāoyáng miàn de měi wǎn 140 měiyuán, bèi yīnmiàn de měi wǎn 115 měiyuán.
อี้เจี้ยน ซวงเหริน ฝาง เจาหยาง เมี่ยน เตอ เหมย หว่าน อีไป่ซื่อสือ เหม่ยหยวน, เป้ย อี๋เมี่ยน เตอ เหมย หว่าน อีไป่สืออู่ เหม่ยหยวน
ห้องเตียงคู่มีวิวพระอาทิตย์คืนละ 140ดอลล่า ห้องที่อยู่หลังวิวพระอาทิตย์คืนละ 115 ดอลล่า ค่ะ

 

我想我还是要阳面的吧。
Wǒ xiǎng wǒ háishì yào yáng miàn de ba.
หว่อ เสี่ยง หว่อ ไหซื่อ เย่า หยางเมี่ยน เตอ ปา
ฉันคิดว่าฉันอยากได้ห้องที่เห็นพระอาทิตย์

 

您打算住多久?
Nín dǎsuàn zhù duōjiǔ?
หนิน ต่าซ่วน จู้ ตัวจิ่ว
คุณจะพักนานเท่าไหร่

 

我们将在星期天上午离开。
Wǒmen jiàng zài xīngqítiān shàngwǔ líkāi.
หว่อเมิน เจียง จ้าย ซิงชีเทียน ซ่างอู่ หลีคาย
เราจะออกจากโรงแรมวันอาทิตย์ตอนเช้า

 

我们盼望下周二见到您。
Wǒmen pànwàng xià zhōu èrjiàn dào nín.
หว่อเมิน พ่านว่าง เซี่ย โจว เอ้อเจี่ยน เต้า หนิน
เราหวังว่าจะได้พบคุณในวันอังคารหน้า

 

我想订一个带洗澡间的单人房间,10月4日下午到10月10日上午用。
Wǒ xiǎng dìng yīgè dài xǐzǎo jiān de dān rén fángjiān,10 yuè 4 rì xiàwǔ dào 10 yuè 10 rì shàngwǔ yòng.
หว่อ เสี่ยง ติ้ง อี๋เก้อ ไต้ สีเจ่า เจียน เตอ ตาน เหริน ฝางเจียน สือเย่ ซื่อ รื่อ เซี่ยอู่ เต้า สือ เย่ สือ รื่อ ซ่างอู่ โย่ง
ฉันอยากจะจองห้องเตียงเดี่ยวที่มีห้องอาบน้ำ วันที่4เดือนตุลาคมตอนบ่าย ถึง วันที่10 เดือน ตุลาคม ตอนเช้า

 
我们确实有一个单间,在这段时间可以用。
Wǒmen quèshí yǒu yīgè dānjiān, zài zhè duàn shíjiān kěyǐ yòng.
หว่อ เมิน เชี่ยสือ โหย่ว อี๋เก้อ ตานเจียน จ้าย เจ้อ ต้วน สือเจียน เขออี่ โย่ง
เรามีห้องเตียงเดี่ยวหนึ่งห้องว่างเวลานั้นค่ะ

 

请问房费多少?
Qǐngwèn fáng fèi duōshǎo?
ฉิ่งเวิ่น ฝางเฟ่ย ตัวเส่า
ค่าบริการเท่าไหร่คะ

 

现行房费是50美元一天。
Xiànxíng fáng fèi shì 50 měiyuán yītiān.
เซี่ยนสิงฝางเฟ่ย ซื่อ อู่สือ เหม่ยหยวน อี้เทียน
50ดอร์ล่า สำหรับ 1คืน

 

这个价格包括哪些服务项目呢?
Zhègè jiàgé bāokuò nǎxiē fúwù xiàngmù ne?
เจ้อเก้อ เจี้ยเก๋อ เปาคั่ว หน่าเซีย ฝูอู้ เซี่ยงมู่ เนอ
ราคานี้รวมบริการอะไรบ้างคะ

 

听起来还不错。这个房间我要了。
Tīng qǐlái hái bùcuò. Zhègè fángjiān wǒ yàole.
ทิงฉี่ ไหล ไห ปู๋ชั่ว เจ้อเก้อ ฝางเจียน หว่อ เย่า เลอ
ฟังดูก็ไม่เลวเลยค่ะ ฉันเอาห้องนี้ก็แล้วกัน

 

如有可能我想要一个不临街的安静房间。
Rú yǒu kěnéng wǒ xiǎng yào yīgè bù línjiē de ānjìng fángjiān.
หรู โหยว เข่อ เหนิง หวอ เสี่ยง เย่า อี๋เก้อ ปู้ หลินเก๋อ เตอ อานจิ้งฝางเจียน
ถ้าเป็นไปได้ฉันต้องการห้องที่เงียบสงบห่างจากถนน 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก