คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน (学校 โรงเรียน) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน

学校  [ xuéxiào เสียเซี่ยว] โรงเรียน

校长  [ xiào zhǎng เซี่ยวจ่าง] ครูใหญ่

教师  [jiàoshī เจี้ยวซือ]  ครู

学生  [ xué shēng เสียเซิง] นักเรียน

同学  [ tóng xué ถงเสีย] เพื่อนนักเรียน

校服  [ xiào fú เสี้ยวฝู] ชุดนักเรียน

男生  [ nán shēng หนานเซิง] นักเรียนชาย

女生  [ nǚ shēng หนี่เซิง] นักเรียนหญิง

书包  [ shū bāo ซูเปา] กระเป๋านักเรียน

教室  [ jiàoshì เจี้ยวซื่อ] ห้องเรียน

作业  [ zuò yè จั้วเย่] การบ้าน

逃学  [ táo xué เถาเสีย] โดดเรียน

食堂  [ shí táng สือถาง] โรงอาหาร

黑板  [ hēibăn เฮยป่าน] กระดานดำ

粉笔  [ fěn bĭ เฝิ่นปี่] ชอล์ค

图书馆 [ túshūguǎn ถูซือกว่าน] ห้องสมุด

课本  [ kèběn เค่อเปิ่น] ตำราเรียน

词典  [ cí diăn ฉือเตี่ยน] พจนานุกรม

上课  [ shàng kè ว่างเค่อ] เข้าเรียน

下课  [ xià kè เซี่ยเค่อ] เลิกเรียน

学期  [ xué qī เสียชี] ภาคเรียน

课程  [ kè chéng เค่อเฉิง] หลักสูตร

课程表 [ kèchéngbiǎo เค่อ เฉิง เปี่ยว] ตารางเรียน

学科  [ xué kē เสียเคอ] วิชา, สาขาวิชา

学历  [ xué lì เสียลี่] ประวัติการศึกษา

升级  [ shēng jí เซิงจี๋] เลื่อนชั้น

考试  [ kǎo shì เข่าซื่อ] สอบ

宿舍  [ sùshè ซู่เซ่อ] หอพัก

幼儿园 [ yòu’éryuán โย่วเอ๋อเหยียน]  อนุบาล

小学  [ xiǎoxué เสี่ยวเสีย] ชั้นประถม
小学一年级 ป.1
小学二年级 ป.2
小学三年级 ป.3
小学四年级 ป.4
小学五年级 ป.5
小学六年级 ป.6

初中 [ chūzhōng ชูจง] มัธยมต้น
初一 ม.1
初二 ม.2
初三 ม.3

高中 [ gāozhōng เกาจง] มัธยมปลาย
高一 ม.4
高二 ม.5
高三 ม.6

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก