คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ อ้อย 甘蔗

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ อ้อย
甘蔗  [gānzhè กานเจ้อ] อ้อย
รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอ้อย

甘蔗  [gānzhè กานเจ้อ]  อ้อย

蔗叶  [zhè yè เจ้อเย่]  ใบอ้อย

蔗茎  [zhè jīng เจ้อจิง]  ลำอ้อย

茎径  [jīng jìng จิงจิ้ง]  ก้าน

蔗芽  [zhèyá เจ้อหยา]  ตาอ้อย

侧芽  [cèyá เช่อหยา]   ตาข้าง

顶芽  [dǐng yá ติ่งหยา]  ตาบน

节点  [jiédiǎn เจี๋ยเตี่ยน]  ข้อ

节间  [jié jiān เจี๋ยเจียน]  ปล้อง

蔗尾  [zhè wěi เจ้อเหว่ย]  ยอดอ้อย

蔗根  [zhè gēn เจ้อเกิน]  รากอ้อย

蔗种  [zhè zhǒng เจ้อจ่ง]  พันธ์อ้อย

种子  [zhǒngzǐ จ่งจือ]  เมล็ด

新植蔗  [xīn zhí zhè ซินจื๋อเจ้อ]  อ้อยใหม่

宿根蔗  [sùgēn zhè ซู่เกินเจ้อ]  อ้อยตอ

秋植蔗  [qiū zhí zhè ชิวจื๋อเจ้อ]  อ้อยฤดูใบไม้ล่วง

育种  [yùzhǒng ยวี่จ่ง]  ผสมพันธ์อ้อย

叶鞘斑  [yèqiào bān เย่เชี่ยวปาน]  รอยกาบ

甘蔗花  [gānzhè huā กานเจอฮวา]  ดอกอ้อย

出苗  [chūmiáo ชูเหมียว]  แตกหน่อ

分蘖  [fēnbò เฟินโป]  แตกกอ

拔节  [bájié ป๋าเจี๋ย]  ย่างปล้อง

倒伏  [dǎofú เต่าฝู]  อ้อยล้ม

淹水  [yān shuǐ เยียนสุ่ย]  น้ำท่วม

滤泥  [lǜ ní ลวี่ หนี]  กากม้อกอง

蔗渣  [zhèzhā เจ้อจา]  กากอ้อย

蔗糖  [zhètáng เจ้อถาง]  น้ำตาล

商业糖分  [shāngyè tángfēn ซางเย่ถางเฟิน] CCS

糖分  [tángfēn ถางเฟิน]  ความหวาน

锤度  [chuí dù ฉุยตู้]  Brix.

简纯度  [jiǎn chúndù เจี่ยนฉุนตู้]  พิวรีตี้

纤维份  [xiānwéi fèn เซียนเหวยเฟิ่น]  ไฟเบอร์

株高  [zhū gāo จูเกา]  ความสูงอ้อย

苗数  [miáo shù เหมียวซู่]  จำนวนหน่อ

砍蔗刀  [kǎn zhè dāo ข่านเจ้อเตา]  มีดตัดอ้อย

装蔗机  [zhuāng zhè jī จวงเจ้อจี]  รถคีบอ้อย

种植机  [zhòngzhí jī จงจื๋อจี]  เครื่องปลูกอ้อย

砍蔗  [kǎn zhè ข่านเจ้อ]  ตัดอ้อย

归堆  [guī duī กุยตุย]  กองอ้อย

装车  [zhuāng chē จวงเชอ]  ขึ้นอ้อย

压榨  [yāzhà ยาจ้า]  หีบอ้อย

行距  [hángjù หางจวี้]  ระยะร่อง

单行  [dānháng ตานหาง]  ร่องเดี่ยว

双行  [shuāng háng ซวงหาง]  ร่องคู่

开榨  [kāi zhà คายจ้า]  เปิดหีบ(เริ่มหีบอ้อย)

停榨  [tíng zhà ถิงจ้า]  ปิดหีบ(ปิดการหีบอ้อย)

中转站  [zhōngzhuǎn zhàn จงจ่วนจ้าน]  สถานีขยนถ่ายอ้อ

生长点  [shēngzhǎng diǎn เซิงจ๋างเตี่ยน]  จุดหักธรรมชาติ

水淹蔗  [shuǐ yān zhè สุ่ยเยียนเจ้อ]  อ้อยน้ำท่วม

火烧蔗  [huǒshāo zhè หั่วเซาเจ้]อ  อ้อยเผา

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก