น้ำยาล้างเล็บ ภาษาจีน

洗甲水

xǐjiǎshuǐ

สีเจี๋ยสุ่ย

น้ำยาล้างเล็บ

ตัวอย่างประโยค

这里的洗甲水很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ สีเจี๋ยสุ่ย เหิ่น กุ้ย
น้ำยาล้างเล็บที่นี่แพงมาก

 

我想买洗甲水。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย สีเจี๋ยสุ่ย
ฉันอยากซื้อน้ำยาล้างเล็บ

 

你喜欢用洗甲水吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง สีเจี๋ยสุ่ย มะ
คุณชอบใช้น้ำยาล้างเล็บไหม

 

这里有洗甲水吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว สีเจี๋ยสุ่ย มะ
ที่นี่มีน้ำยาล้างเล็บไหม

 

我妈妈喜欢洗甲水。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน สีเจี๋ยสุ่ย
แม่ของฉันชอบน้ำยาล้างเล็บ

 

这个洗甲水多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ สีเจี๋ยสุ่ย ตัวเส่า เฉียน
น้ำยาล้างเล็บอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก