หมวดหมู่: ภาษาจีนวันละคำ

ออก ภาษาจีน

出 [ chū ชู ] ออก >>ตัวอย่างประโยค<< 1.出了什么事? Chūle shénme shì? ชูเลอ เสินเมอ ซื่อ เกิดเรื่องอะไรขึ้น   2.电视出毛病了。 Diànshì chūmáo bìng le เตี้ยนซื่อ ชู เหมา ปิ้ง เลอ โทรทัศน์มีปัญหาแล้ว   3.他已经出去了。 Tā yǐjīng chūqù le. ทา อี่จิง ชุ ชวี่ เลอ เขาออกไปแล้ว   4.我的电脑出问题了。 Wǒ de diànnǎo chū wèntí le. หว่อ เตอ เตี้ยนเหน่า ชู เวิ่นถี เลอ คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหาแล้ว   […]

➸ปุ่มแชร์

เข้า ภาษาจีน

进 [ jìn จิ้น] เข้า   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他把我叫进他的办公室。 Tā bǎ wǒ jiào jìn tā de bàngōngshì. ทา ป๋า หว่อ เจี้ยว จิ้น ทา เตอ ป้างกงซื่อ เขาเรียกให้ฉันเข้าไปในออฟฟิศของเขา   2.一个女孩进了房间。 Yīgè nǚhái jìnle fángjiān อี๋ เก้อ หนี่ ไห จิ้นเลอ ฝางเจียน เด็กหญิงคนหนึ่งเข้าไปในห้องแล้ว   3.车从大路拐进一条小胡同。 Chē cóng dàlù guǎi jìn yītiáo xiǎo hútòng. เชอ ฉง ต้า ลู่ กว่าย จิ้น อี้ […]

➸ปุ่มแชร์

ไกล ภาษาจีน

远 [yuǎn เหยี่ยน] ไกล   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.两条河相距不远。 Liǎng tiáo hé xiāngjù bù yuǎn. เหลี่ยง เถียว เหอ เซียง จวี้ ปู้เหยี่ยน แม่น้ำสองสายนี้ไม่ไกลกัน   2.这个酒店离海岸很远。 Zhègè jiǔdiàn lí hǎi’àn hěn yuǎn. เจ้อเก้อ จิ่วเตี้ยน หลี ไห่อ้าน เหิน เหยี่ยน โรงแรมแห่งนี้ไกลจากชายฝั่งมาก   3.这家商店离学校远。 Zhè jiā shāngdiàn lí xuéxiào yuǎn เจ้อ เจีย ซางเตี้ยน หลี เสียเสี้ยว เหยี่ยน ร้านค้าร้านนี้ไกลจากโรงเรียนมาก   4.他的家离这儿很远。 Tā de jiā […]

➸ปุ่มแชร์

ใกล้ ภาษาจีน

近 [ jìn จิ้น] ใกล้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.这两所大学离得很近。 Zhè liǎng suǒ dàxué lí dé hěn jìn. เจ้อ เหลียง สั่ว ต้าเสีย หลี เตอ เหิ่น จิ้น มหาวิทยาลัยสองแห่งนี้อยู่ใกล้กัน   2.这条路近些。 Zhè tiáo lù jìn xiē. เจ้อ เถียว ลู่ จิ้น เซีย ถนนเส้นนี้ใกล้ๆเอง   3.他一定住得很近。 Tā yīdìng zhù dé hěn jìn. ทา อี๋ติ้ง จู้ เตอ เหิ่น จิ้น เขาพักอยู่ใกล้ๆแน่นอน   4.孩子们到家时,已近午饭时间。 […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดพิจิตร ภาษาจีน

披集府 [Pījífǔ พีจี๋ฝู่]  จังหวัดพิจิตร   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在披集府。 Wáng měilì de jiā zài Pījífǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย พีจี๋ฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดพิจิตร   2.披集府在哪里? Pījífǔ zài nǎlǐ? พีจี๋ฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดพิจิตรอยู่ที่ไหน   3.我去过披集府了。 Wǒ qùguò Pījífǔ le หว่อ ชวี่กั้ว พีจี๋ฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดพิจิตรแล้ว   4.他还没去过披集府。 Tā hái méi qùguò Pījífǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว พีจี๋ฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดพิจิตร   5.披集府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาษาจีน

碧差汶府 Bìchàwènfǔ ปี้ช่าเวิ่นฝู่ จังหวัดเพชรบูรณ์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在碧差汶府。 Wáng měilì de jiā zài Bìchàwènfǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย ปี้ช่าเวิ่นฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดเพชรบูรณ์   2.碧差汶府在哪里? Bìchàwènfǔ zài nǎlǐ? ปี้ช่าเวิ่นฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ไหน   3.我去过碧差汶府了。 Wǒ qùguò Bìchàwènfǔ le หว่อ ชวี่กั้ว ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว   4.他还没去过碧差汶府。 Tā hái méi qùguò Bìchàwènfǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว ปี้ช่าเวิ่นฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดเพชรบูรณ์   5.碧差汶府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดพะเยา ภาษาจีน

帕夭府 [Pàyāofǔ พ่าเยาฝู่] จังหวัดพะเยา   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在帕夭府。 Wáng měilì de jiā zài Pàyāofǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย พ่าเยาฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดพะเยา   2.帕夭府在哪里? Pàyāofǔ zài nǎlǐ? พ่าเยาฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดพะเยาอยู่ที่ไหน   3.我去过帕夭府了。 Wǒ qùguò Pàyāofǔ le หว่อ ชวี่กั้ว พ่าเยาฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดพะเยาแล้ว   4.他还没去过帕夭府。 Tā hái méi qùguò Pàyāofǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว พ่าเยาฝู่ เขายังไม่เคยไปจังหวัดพะเยา   5.帕夭府在泰国东部是吗? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดน่าน ภาษาจีน

難府 [Nán fǔ หนานฝู่] จังหวัดน่าน   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.王美丽的家在難府。 Wáng měilì de jiā zài nán fǔ หวังเหม่ยลี่ เตอ เจีย จ้าย หนานฝู่ บ้านของหวังเหม่ยลี่อยุ่จังหวัดน่าน   2.難府在哪里? Nán fǔ zài nǎlǐ? หนานฝู่ จ้าย หนาหลี่ จังหวัดน่านอยู่ที่ไหน   3.我去过難府了。 Wǒ qùguò nánfǔ le หว่อ ชวี่กั้ว หนานฝู่ เลอ ฉันเคยไปจังหวัดน่านแล้ว   4.他还没去过難府。 Tā hái méi qùguò nán fǔ. ทา ไห เหมย ชวี่ กั้ว […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดนครสวรรค์ ภาษาจีน

北欖坡府 [Běilǎnpōfǔ เป๋ยหล่านโปฝู่] จังหวัดนครสวรรค์   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是北欖坡人。 Wǒ shì Běilǎnpō rén. หว่อ ซื่อ เป๋ยหล่านโป เหริน ฉันเป็นคนนครสวรรค์   2.我家在北欖坡府。 Wǒjiā zài Běilǎnpōfǔ. หว่อ เจีย จ้าย เป๋ยหล่านโปฝู่ บ้านฉันอยู่นครสวรรค์   3.你去过北欖坡府吗? Nǐ qùguò Běilǎnpōfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว เป๋ยหล่านโปฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดนครสวรรค์ไหม   4.我没去过北欖坡府。 Wǒ méi qùguò Běilǎnpōfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว เป๋ยหล่านโปฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดนครสวรรค์   5北欖坡府有河马? Běilǎnpōfǔ yǒu hémǎ? เป๋ยหล่านโปฝู่ […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ภาษาจีน

夜豐頌府 Yèfēngsòngfǔ เย่เฟิงซ่งฝู่ จังหวัดเเม่ฮ่องสอน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是夜豐頌人。 Wǒ shì Yèfēngsòng rén. หว่อ ซื่อ เย่เฟิงซ่ง เหริน ฉันเป็นคนเเม่ฮ่องสอน   2.我家在夜豐頌府 。 Wǒjiā zài Yèfēngsòngfǔ. หว่อ เจีย จ้าย เย่เฟิงซ่งฝู่ บ้านฉันอยู่เเม่ฮ่องสอน   3.你去过夜豐頌府 吗? Nǐ qùguò Yèfēngsòngfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว เย่เฟิงซ่งฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอนไหม   4.我没去过夜豐頌府 。 Wǒ méi qùguò Yèfēngsòngfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว เย่เฟิงซ่งฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดเเม่ฮ่องสอน   5.夜豐頌府 有河马? Yèfēngsòngfǔ […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดลำพูน ภาษาจีน

南奔府 [Nánbēnfǔ หนานเปินฝู่] จังหวัดลำพูน    >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是南奔人。 Wǒ shì Nán bēn rén. หว่อ ซื่อ หนานเปิน เหริน ฉันเป็นคนลำพูน    2.我家在南奔府。 Wǒjiā zài Nánbēnfǔ. หว่อ เจีย จ้าย หนานเปินฝู่ บ้านฉันอยู่ลำพูน    3.你去过南奔府吗? Nǐ qùguò Nánbēnfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว หนานเปินฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดลำพูนไหม   4.我没去过南奔府。 Wǒ méi qùguò Nánbēnfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว หนานเปินฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดลำพูน   5.南奔府有河马? Nánbēnfǔ yǒu hémǎ? […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดกําเเพงเพชร ภาษาจีน

甘烹碧府 Gānpēngbìfǔ กานเพิงปี้ฝู่ จังหวัดกําเเพงเพชร >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是甘烹碧人。 Wǒ shì nán Gānpēngbì rén. หว่อ ซื่อ กานเพิงปี้ เหริน ฉันเป็นคนกําเเพงเพชร   2.我家在甘烹碧府 。 Wǒjiā zài nán bāng fǔ. หว่อ เจีย จ้าย กานเพิงปี้ฝู่ บ้านฉันอยู่กําเเพงเพชร   3.你去过甘烹碧府 吗? Nǐ qùguò Gānpēngbìfǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว กานเพิงปี้ฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดกําเเพงเพชรไหม   4.我没去过甘烹碧府 。 Wǒ méi qùguò Gānpēngbìfǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว กานเพิงปี้ฝู่ ฉันไม่เคยไปจังหวัดกําเเพงเพชร   […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดลำปาง ภาษาจีน

南邦府 [Nán bāng fǔ หนานปางฝู่]  จังหวัดลําปาง   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.我是南邦人。 Wǒ shì nán bāng rén. หว่อ ซื่อ หนานปาง เหริน ฉันเป็นคนลำปาง   2.我家在南邦府。 Wǒjiā zài nán bāng fǔ. หว่อ เจีย จ้าย หนานปางฝู่ บ้านฉันอยู่ลำปาง   3.你去过南邦府吗? Nǐ qùguò nán bāng fǔ ma? หนี่ ชวี่ กั้ว หนานปางฝู่ มะ คุณเคยไปจังหวัดลำปางไหม   4.我没去过南邦府。 Wǒ méi qùguò nán bāng fǔ. หว่อ เหมย ชวี่กั้ว […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกทิวลิป ภาษาจีน

郁金香 [yùjīnxiāng ยู่จินเซียง] ดอกทิวลิป   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些郁金香需修剪。 Nàxiē yùjīnxiāng xū xiūjiǎn. น่าเซีย ยู่จินเซียง ซวี ซิวเจี่ยน ดอกทิวลิปพวกนั้นต้องตัดแต่ง   2.你这里卖盒装的郁金香吗? Nǐ zhèlǐ mài hé zhuāng de yùjīnxiāng ma? หนี่ เจ้อหลี่ ม่าย เหอจวง เตอ ยู่จินเซียง มะ คุณที่นี่มีกล่องสำหรับใส่ดอกทิวลิปขายไหม   3.她每天 都买郁金香。 Tā měitiān dōu mǎi yùjīnxiāng. ทา เหม่ยเทียน โตว หม่าย ยู่จินเซียง เขาซื้อดอกทิวลิปทุกวัน   4.我生日那天,他送了郁金香给我。 Wǒ shēngrì nàtiān, tā sòngle […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกกล้วยไม้ ภาษาจีน

兰花 [ lánhuā หลันฮวา ] ดอกกล้วยไม้   >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些兰花需修剪。 Nàxiē lánhuā xū xiūjiǎn. น่าเซีย หลันฮวา ซวี ซิวเจี่ยน ดอกกล้วยไม้พวกนั้นต้องตัดแต่ง   2.你这里卖盒装的兰花吗? Nǐ zhèlǐ mài hé zhuāng de lánhuā ma? หนี่ เจ้อหลี่ ม่าย เหอจวง เตอ หลันฮวา มะ คุณที่นี่มีกล่องสำหรับใส่ดอกกล้วยไม้ขายไหม   3.她每天 都买兰花。 Tā měitiān dōu mǎi lánhuā. ทา เหม่ยเทียน โตว หม่าย หลันฮวา เขาซื้อดอกกล้วยไม้ทุกวัน   4.我生日那天,他送了兰花给我。 Wǒ shēngrì nàtiān, […]

➸ปุ่มแชร์

ดอกกุหลาบ ภาษาจีน

玫瑰花 [méiguīhuā เหมยกุ้ยฮวา] ดอกกุหลาบ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些玫瑰花需修剪。 Nàxiē méiguī huā xū xiūjiǎn. น่าเซีย เหมยกุยฮวา ซวี ซิวเจี่ยน ดอกกุหลาบพวกนั้นต้องตัดแต่ง   2.你这里卖盒装的玫瑰花吗? Nǐ zhèlǐ mài hé zhuāng de méiguī huā ma? หนี่ เจ้อหลี่ ม่าย เหอจวง เตอ เหมยกุย ฮวา มะ คุณที่นี่มีกล่องสำหรับใส่ดอกกุหลาบขายไหม   3.她每天 都买玫瑰花。 Tā měitiān dōu mǎi méiguī huā. ทา เหม่ยเทียน โตว หม่าย เหมยกุย ฮวา เขาซื้อดอกกุหลาบทุกวัน   4.我生日那天,他送了玫瑰花给我。 Wǒ […]

➸ปุ่มแชร์
Page 4 of 13« First...23456...10...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme